Odborné články

Obnovitelné zdroje – citlivé téma

Musím, byť nerad, konstatovat, že povědomí o problematice obnovitelných zdrojů v ČR je na nízké úrovni. Často se pohybuji v kruzích zaměřených na tuto problematiku a tak jsem nabyl dojmu, že je tomu právě naopak. Z mého omylu mne vyvedly diskuze nad problematikou obnovitelných zdrojů v médiích a reakce spoluobčanů. Do jisté míry bych chápal neinformovanost široké veřejnosti, která má svoje zájmy. Nejvíce se mne však dotkne neznalost, a to ani rámcová, veřejně vystupujících lidí, kteří šíří mylné informace o využití obnovitelných zdrojů energie a to ve formě značně populistické až bulvární. Takový typ zpráv potom široká veřejnost přijímá daleko lépe a snáz, než kvalitní informační zdroj. Právě tady vzniká jeden z největším problémů, který brání rozvoji projektů využívajících obnovitelné zdroje energie - veřejné mínění. Jak nadpis hovoří OZE je citlivé téma, a proto je třeba i citlivě na něj reagovat.

Rád bych touto cestou požádal všechny, aby se nad jakýmkoliv problémem zamysleli a potom činili závěry. Naše chování mi připadá jako solit polévku před tím než ji ochutnám. Je třeba si uvědomit, že všechno s něčím souvisí. A jestliže chceme žít trvale udržitelným rozvojem, což laicky řečeno znamená, že naše děti se dožijí požehnaného věku a budou se mít lépe jak my a jejich děti se také dožijí požehnaného věku a opět za lepších podmínek, tak nezbývá nic jiného než připravovat energie obnovitelným způsobem. Z tohoto důvodu v podstatě není možné porovnávat fosilní zdroje s obnovitelnými a každá kWh energie z obnovitelných zdrojů má velký existenční význam.

Dnešní svět ovšem funguje na tržním mechanizmu a tak jsou zdroje energií posuzovány dle ekonomických hledisek. Zde narazíme na několik sporných položek. Například náklad na palivo. U fosilních paliv zcela chybí položka výroba. Vždy je nahrazena pouze nákladem na těžbu a dopravu. Tento náklad je u biomasy také a k tomu navíc ještě náklad na pěstování či výrobu. U větru a sluníčka sice palivové náklady jsou nula, ale navíc je zde jiná důležitá položka, kterou je využitelnost zdroje. Sporné položky je možné globálně popsat a srovnat v životním cyklu produktu. Jde o nástroj, díky kterému můžeme navzájem posuzovat produkty z pohledu dopadu na životní prostředí. Životní cyklus popisuje energetické či přepočtené emisní nároky produktu od jeho výroby, včetně všech okolních vlivů, přes technický život končící recyklací či likvidací zbytkových produktů. V ceně fosilní energie není počítáno s celým životním cyklem. Proto jsou ceny energií tak trochu pokřivené a energie z OZE nám připadá drahá.

Pro srovnání konkurence schopnosti je třeba do ceny neobnovitelných zdrojů započítat celý životní cyklus, což není možné, protože nemůžeme ocenit vznik fosilních paliv a stejně tak i vyčištění emisí na nulovou hodnotu. Tento princip už se objevuje a některé projekty připravují separaci emisí a jejich uskladnění na místo vytěženého fosilního paliva. Náklady vztažené na kWh vyrobené energie se pohybují okolo 1 Kč, což je příliš. A nebo je druhá možnost, podpořit regulovanou cenou obnovitelné zdroje a zvýhodnit je oproti fosilním energiím. Jedna a nebo druhá varianta je však nutná právě z pohledu trvale udržitelného rozvoje.

Takže, vážení spoluobčané, až opět uslyšíte v médiích, že obnovitelné zdroje pouze zdražují energie a že jejich provoz se nevyplatí, vzpomeňte si na trvale udržitelný rozvoj. A jestliže někdo prohlásí, že větrné či sluneční elektrárny jsou neefektivní je třeba se zamyslet nad tím, zda byla zvolena vhodná lokalita s dostatečným potenciálem. V některých případech, kdy dojdou všechny environmentálně-ekonomické argumenty nastoupí ovlivnění osobního estetického názoru. Potom je možné zaznamenat názor, že větrné elektrárny jsou škaredé. Zde je třeba vždy doplnit výrok řečníka větou, že je to jeho osobní názor, který se nemusí slučovat s názorem jiných občanů, protože mě se zrovna nemusí líbit třeba dům onoho řečníka.

Je těžké připravit dostatek elektrické energie za ceny přijatelné pro veřejnost, protože uhlí je levné z výše uvedených důvodů, ale současně to není přijatelná varianta pro budoucnost. Přitom by bylo možné zmínit mnoho další navazujících aspektů, které tvoří OZE přínosné a to hlavně po sociální stránce, např. nové příležitosti pro venkov. Což je problém se širokým polem působnosti a návazností. OZE je prostě citlivé téma, které se dotýká každého z nás, a proto je třeba neustále zvažovat pro a proti. Stavět vodní elektrárny, kde je voda, větrné elektrárny, kde fouká, spalovnu biomasy, kde je biomasy dostatek. A jestliže jediným problémem během posouzení stavby na její okolí, což je proces velice složitý, je nesouhlas občanů, jde ve většině případů zřejmě o nechuť zanechat dalším generacím fosilní paliva a planetu Zemi jako místo nevhodné k životu. A nebo jde českému národu o to, udržet si perfektní umístění v žebříčku největšího producenta emisí skleníkových plynů přepočtených na hlavu a být v tomto ohledu lepší než USA? Jinak si to nedokážu vysvětlit!

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Krajíčkův zákon, aneb jak definovat zdroje
Obnovitelná energie jako impuls k regionálnímu rozvoji ve venkovských oblastech
Využívání obnovitelných surovin v České republice
Zkušenosti a podmínky pro rozvoj „fytoenergetiky“ v ČR
Náklady a potenciál využití biomasy v České republice
Podpora a perspektivy energetických rostlin

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 9.10.2006
Poslední změna: 10.10.2006
Počet shlédnutí: 17979

Citace tohoto článku:
MORAVEC, Adam: Obnovitelné zdroje – citlivé téma. Biom.cz [online]. 2006-10-09 [cit. 2024-05-26]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pestovani-biomasy/odborne-clanky/obnovitelne-zdroje-citlive-tema>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
07 Nov 2006 23:08 Josef Marouek
- k druhému odstavci
15 Nov 2006 13:26 Adam Moravec
- k druhému odstavci
15 Nov 2006 14:58 Josef Marouek
- obecně
16 Nov 2006 12:46 Adam Moravec
- obecně
16 Nov 2006 16:49 Josef Marouek
- obecně
24 Nov 2006 22:30 Oldich Kranjevi
- obecně
25 Nov 2006 22:46 Josef Marouek
- k diskuzi
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto