Odborné články

Rakouské energetické dny - iniciování spolupráce v oblasti úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie

Rakouské energetické dny se konají ve dnech 26.4 - 27.4. 2005 v Hradci Králové v rámci výstavy Teplárenské dny a Obnovitelné zdroje energie 2005. Cílem této akce je podpořit a iniciovat vzájemnou spolupráci a společnou realizaci projektů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie mezi rakouskými a českými firmami, obcemi a regiony. Rakouské energetické dny zahrnují dvoudenní seminář, kde se budou prezentovat rakouské a české firmy se svou nabídkou služeb a současně navrhovatelé projektů využití obnovitelných zdrojů energie z české strany. Během semináře budou probíhat dvoustranná jednání rakouských a českých zástupců nad konkrétními projekty.

Vzhledem k rostoucím cenám ropy, obavám o negativní dopady současných trendů spotřeby energie a starostem o bezpečnost výroby a distribuce energie v Evropě je stále větší důraz kladen na energetickou úspornost a využíváni obnovitelných zdrojů energie. V rostoucí Evropské unii jsou národní hranice méně a méně významné a vytváří se prostor pro společná mezinárodní řešení současných energetických problémů a realizaci společných nadnárodních projektů, kdy partneři z různých zemí mohou zúročit své znalosti a silné stránky a jejich vzájemnou spoluprácí vznikají zajímavá a efektivní řešení.

V rámci semináře Rakouské energetické dny bude prezentována nabídka služeb a technologií rakouských firem působících v oboru využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) a současně se představí české společnosti, instituce, obce a regiony se svými realizovanými či připravovanými projekty využití OZE. Program semináře bude doplněn o úvodní prezentace představující rámcové podmínky pro využívání OZE v ČR a dále možnosti financování těchto projektů ze strany rakouských, českých i evropských a celosvětových institucí.

Účastníci z rakouské strany (předpokladem je účast přibližně 25 - 50 firem z oblasti výroby a distribuce energie, obchodu, poradenství a projektování, výroby kotlů na spalování biomasy, solárních kolektorů a jiných technologií využití OZE) jsou připraveni a mají zájem setkat se s českými představiteli obcí, regionů a firem a diskutovat s nimi jejich záměry a projekty v oblasti využívání OZE a nabídnout možnosti jejich společné realizace.

Organizace dvoustranných schůzek bude zajištěna prostřednictvím distribuce profilů zúčastněných rakouských společností mezi české zájemce a naopak návrhů projektů z české strany mezi rakouské účastníky semináře. Tento krok bude proveden v dostatečném předstihu před akcí, účastníci tedy budou mít dostatek času na přípravu vzájemných jednání. Během akce bude účastníkům k dispozici jednací místnost speciálně určená pro vzájemná setkávání českých a rakouských účastníků.

Zkušenosti s pořádáním podobných akcí v Kyjevě (2001), Bukurešti a Plovdivu (2004) ukázaly na velký zájem o tyto akce ze strany rakouských firem. Ty se velmi aktivně zajímají o možnosti vzájemné spolupráce a velmi oceňují prostor pro jednání se zahraničními partnery, který je vytvořen pro jejich potřebu v rámci Rakouských energetických dnů. „Pulzující“ jednací místnost a celá řada kontaktů a schůzek během akce i po jejím skončení v Kyjevě, Bukurešti i Plovdivu vyústily následně v četné dohody o společné realizace projektů využití OZE v praxi. V současné době již začíná realizace některých z těchto projektů. Jedná se například o Rakousko - bulharskou pracovní skupinu, která připravuje projekt pro zásobování obcí v pohoří Rodopy teplem z biomasy. Dalším příkladem, tentokrát z Ukrajiny, je projekt využití důlních plynů z ukrajinských uhelných dolů, který se realizuje s rakouskou spoluúčastí.

Rakouské energetické dny jsou organizovány Rakouskou energetickou agenturou na objednávku Rakouského spolkového ministerstva zemědělství, životního prostředí a lesního a vodního hospodářství. Akce je součásti širšího projektu posilování partnerství a spolupráce v energetické oblasti mezi Českou republikou a Rakouskem. Od roku 1999, kdy byl tento program odstartován, již bylo zrealizováno několik úspěšných společných česko - rakouských projektů. Jako příklad lze uvést vznik Centra pro kogeneraci v Praze, které připravuje a realizuje celou řadu projektů v oblasti kogenerace a podílí se na šíření informací z této oblasti formou účasti na odborných konferencích a seminářích s podporou České energetické agentury (ČEA). Dalšími příklady spolupráce jsou centrální výtopny na biomasu v obcích Trhové Sviny a Bystřice nad Pernštejnem.

Rakousko se může prezentovat 25% podílem výroby energie z obnovitelných zdrojů na celkové energetické produkci. Rakousko se řadí mezi přední státy v Evropě v oblasti hydroenergetiky, bioenergie, a solární energie. Podíl výroby energie z větru je také pozoruhodný vzhledem k vnitrozemské poloze Rakouska. Tyto údaje a fakta poukazují na velké zkušenosti a technologickou vyspělost, které budou prezentovány během Rakouských energetických dnů v Hradci Králové.

 

Překlad: Aleš Kalina

Článek byl publikován ve sborníku k akci: Rakouské energetické dny v České republice.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Dřevní peletky - standardní fytopalivo budoucnosti
Zpráva ze setkání výboru AEBIOMu – Evropské asociace pro biomasu
Farmářské bioplynové stanice v Rakousku
Rozvoj bioenergetiky v Rakousku
Společné projekty EU a ČR pro výstavbu zařízení k využívání biomasy pro energii
Zahájení Evropských dní biomasy regionů
Kotelna na spalování biomasy v Bystřici nad Pernštejnem (technický popis a zkušenosti s výstavbou)

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 26.1.2005
Poslední změna: 25.1.2005
Počet shlédnutí: 6962

Citace tohoto článku:
Rakouská energetická agentura, , KALINA, Aleš: Rakouské energetické dny - iniciování spolupráce v oblasti úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie. Biom.cz [online]. 2005-01-26 [cit. 2024-07-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pestovani-biomasy-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-kapalna-biopaliva-spalovani-biomasy-bioodpady-a-kompostovani-biometan/odborne-clanky/rakouske-energeticke-dny-iniciovani-spoluprace-v-oblasti-uspor-energie-a-vyuzivani-obnovitelnych-zdroju-energie>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto