Odborné články

Úloha komunikácie pri nakladaní s komunálnym odpadom

Úvod

Tak ako pri každej ľudskej činnosti, tak aj pri nakladaní s komunálnym odpadom zohráva komunikácia nezastupiteľnú úlohu. V slovenských podmienkach prebieha väčšinou v rámci trojuholníka: občan, obec, vývozca odpadu. Základnou úlohou komunikácie medzi týmito partnermi by malo byť jasná a zrozumiteľná prezentácia cieľov odpadového hospodárstva:

  1. MINIMALIZUJ
  2. NOVUPOUŽÍVAJ
  3. RECYKLUJ

Od týchto základných cieľov by sa mal odvíjať obsah, rozsah i spôsob ich komunikácie.

I. Ako komunikovať

Vzhľadom na špecifické podmienky a požiadavky jednotlivých strán neexistuje univerzálny komunikačný postup vhodný pre všetkých. Napriek tomu faktu môžme poukázať na isté komunikačné zásady, ktorých rešpektovanie sa v každom prípade neoplatí podceniť.

  1. KOMPLEXNOSŤ
  2. ZROZUMITEĽNOSŤ
  3. MOTIVÁCIA

V prípade, že podceníme niektorú z týchto zásad automaticky, vyvolá to u občana otázky a nejasnosti o tom, čo má robiť, ako to má robiť a prečo to má robiť. Dostatočne kvalitná komunikácia je 80 % úspechu, pretože pokiaľ sa pre navrhované ciele nepodarí získať obyvateľov, je ich úspešná aplikácia a dlhodobá udržateľnosť vážne ohrozená. Prvoradou podmienkou pre úspešnosť projektu je informovanosť občanov o podstate, výhodách a fungovaní samotného systému nakladania s komunálnym odpadom v ich obci. Výhodou je poukázanie na fakt, že odpad nie je pre občana len niečím, čo ho stojí peniaze, ale aj niečím, čo mu peniaze môže ušetriť. Nemenej dôležitou časťou je prizvanie obyvateľov k rozhodovaniu o systéme a spôsobe zberu komunálneho odpadu, o triedených zložkách, umiestnení kontajnerov, cyklickosti odvozu a iných parametrov systému.

Tieto aktivity sa dajú robiť s pomocou miestnych médií, kde sa ľuďom môže vysvetliť problematika a navrhovaný systém s možnosťou vyjadrenia sa formou dotazníka, verejných prerokovaní a diskusií. Dôležitým poznatkom je, že ak sa vytvorí pre obyvateľov dostatočne akceptovateľný systém nakladania s komunálnymi odpadmi, znižuje sa aj množstvo voľne pohodených odpadov, nelegálnych skládok a domáceho spaľovania odpadov v obci a jej okolí.

 
Obr. 1: Príklad vývesiek s tematikou odpadov
Obr. 2: Príklad vývesiek s tematikou odpadov
 

II. Ako postupovať

Opatrenia v oblasti propagácie a práce s verejnosťou je vhodné rozvrhnúť do troch etáp. Súčasťou motivačnej etapy je príprava projektu so zapojením všetkých dôležitých zúčastnených strán: obecného zastupiteľstva, obyvateľov i zástupcov podnikateľskej sféry. V nasledujúcej tabuľke je znázornené, akú jednoduchú formu môže mať rámcová stratégia zvyšovania informovanosti obyvateľstva na príklade priebehu triedeného zberu komunálneho odpadu.

Tabulka: Návrh jednotlivých etáp propagácie triedeného zberu a kompostovania

Etapy Motivácia Informovanosť Reflexívna etapa
Otázky Čo, prečo? Ako? Aké to bolo?
Ciele Vybudovať povedomie Zmeniť správanie Zhodnotiť výsledky, korekcie

Zdroj: Občianske združenie TATRY, 2002

Názorný príklad časového plánu stratégie zavádzania systému triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Obr. 3: Príklad časového plánu podpory domového kompostovania (v mesiacoch)

Zdroj: Spoločnosť priateľov Zeme, 2003

Tieto opatrenia, ich počet a dĺžku trvania, je možné modifikovať na základe miestnych sociálnych a ekonomických pomerov konkrétnej obce.

III. Informačné kampane

Každá domácnosť by mala mať prístup k čo možno najširšej databáze kvalitných a ľahko pochopiteľných informácií o podstate, výhodách a fungovaní samotného systému nakladania s komunálnym odpadom v obci. K dosiahnutiu tohto cieľa je možné prispieť distribúciou informačných brožúr a letákov o domácom kompostovaní, ktoré je potrebné dodať do každej domácnosti, prípadne v pútavej forme sprístupniť na informačných tabuliach.

Obr. 4: Informačný leták o škodlivosti spaľovania odpadov

Zdroj: www.spz.sk

Na obecnej úrovni sa osvedčilo i zriadenie telefónnej linky pre problematiku odpadov a kompostov, ako verejnej telefónnej linky, kde každý mohol získať potrebné informácie. Jedným z rozhodujúcich faktorov dlhodobej udržateľnosti navrhovaných cieľov je zapojenie mládeže (materské, základné a stredné školy).

 
Obr. 5: Propagácia minimalizácie odpadov medzi mládežou
Obr. 6: Propagácia minimalizácie odpadov medzi mládežou
 

Vhodné nakladanie s odpadmi vytvára predpoklad pre kvalitné životné prostredie. Deti a študenti sú veľmi citliví na environmentálne problémy a tematika odpadov poskytuje dobré východisko na diskusiu o tom, ako môže zanedbanie zodpovedného správania v tejto oblasti znížiť kvalitu ich života (viď. odpadky na Sicílii)

Záver

Z mojej skúsenosti, ktorú som pri komunikácii s jednotlivými účastníkmi pôsobiacimi v oblasti nakladania s komunálnym odpadom získal, by som sa pri zavádzaní akýchkoľvek zmien v tejto oblasti neprenáhlil ani sa nehral na vševeda. Pre ilustráciu uvádzam príklad nemenovanej obce z juhu stredného Slovenska, ktorej vedenie rozhodlo o zavedení množstvového zberu komunálneho odpadu. Absolútne však bola podcenená prípravná fáza a komunikácia s občanmi. Pár strohých článkov v obecných novinách a letáčik mali zabezpečiť úspech projektu. Problém nastal v tom, že samotný systém (jeho praktickú i právnu stránku) a jeho jasné a zrozumiteľné odkomunikovanie smerom k občanom nezvládlo samotné vedenie obce. Občania tak podpisovali zmluvy, ktoré neboli v súlade s platnou legislatívou, vznikol chaos a zmätok, v ktorom sa momentálne nevyzná ani občan, ani vedenie obce. A stačilo tak málo: nehrať sa zbytočne na supermanov, zbytočne nešetriť a nechať si poradiť od odborníka. Aj v tomto prípade sa ukázala stála platnosť ľudovej múdrosti „Skúpy dvakrát kúpi!“.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Prognóza nakládání s biodegradabilním odpadem v ČR do roku 2020
Město Švihov realizuje projekt komunitního kompostování bioodpadů
Návrhy riešenia krízy v odpadovom hospodárstve od OZ Priateľov Zeme – SPZ
Aktuality z kompostárenské sekce

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 3.4.2009
Poslední změna: 2.4.2009
Počet shlédnutí: 3884

Citace tohoto článku:
HAŠKO, Dušan: Úloha komunikácie pri nakladaní s komunálnym odpadom . Biom.cz [online]. 2009-04-03 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety/odborne-clanky/uloha-komunikacie-pri-nakladani-s-komunalnym-odpadom>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto