Odborné články

Nový způsob řešení pojištění bioplynových stanic

Také máte zkušenosti s tím, jak je dnes těžké získat kvalitní pojištění bioplynové stanice (BPS)? Většina provozovatelů BPS takovou zkušenost má, a to zejména v těch případech, kdy BPS utrpěla v minulosti několik škod, které byly pojišťovnami řešeny. Vzhledem k tomu, že technologie celé stanice je velmi nákladná záležitost, vyplatí se spolehnout na kvalitní pojištění, které umí pokrýt klíčová rizika celé BPS.

Jaká je aktuální situace na pojistném trhu?

  1. V současnosti dochází k významnému omezování přijímaní BPS do pojištění. Je to dáno zejména tím, že dlouhodobě je tento segment zatížen vysokou frekvencí škod díky zastarávání celé technologie. Navíc nové BPS se již prakticky nebudují a nemohou tak kompenzovat rizikovost celého segmentu.
  2. Aktuálně probíhá významné navyšování pojistného při obnově pojištění pro další rok v důsledku nepříznivého škodního průběhu. Tento nástroj je používán právě pro kompenzaci rizikovosti celého segmentu BPS.
  3. Zvyšuje se spoluúčast u kriticky důležitých pojištění jako například strojní pojištění. Tato operace je používána pro eliminaci plnění za škody malého rozsahu, které se na celkovém množství škod podílejí největší měrou.
  4. Vypovídání pojistných smluv na pojištění BPS po škodě nebo k výročí je zcela běžnou praxí na pojistném trhu. V řadě případů pojišťovny vypovídají pouze některá pojištění v rámci téže pojistné smlouvy (např. strojní přerušení provozu) a ponechávají si pouze ta pojištění, která nejsou zatížena vysokým škodním průběhem. V takovém případě se ale klient dostává do svízelné situace, jelikož dopojištění zbývajících pojištění u ostatních pojišťoven není možné samostatně sjednat.

Řešení existuje

CZ Biom skrze své členy tíživou situaci vnímal a na jejich žádost se rozhodl připravit korporátní pojištění šité na míru. Tento úkol byl po úvodní analýze trhu s pojištěním svěřen pojišťovací makléřské společnosti RENOMIA, která připravila pro členy speciální dlouhodobé řešení za vyváženou cenu a s rozumným rozsahem pojištění. Toto řešení je realizováno u České podnikatelské pojišťovny a přináší členům CZ BIOM řadu výhod, mezi které se řadí:

  • možnost jednoduše pojistit bioplynové stanice i s vysokým předcházejícím škodním průběhem
  • komplexní pojistná ochrana (majetek, technologie BPS, odpovědnost)
  • pojištění bez omezení stáří technologie
  • pojištění na všechna rizika (tzv. all risk)
  • pojištění přerušení provozu včetně technologických rizik
  • bonifikace za příznivý škodní průběh

Řešení je velmi flexibilní a vychází vstříc aktuální situaci na pojistném trhu. Nebylo však jednoduché dát nové pojištění dohromady. Nejde totiž jen o vybrané, na trhu existující pojištění. Byl vytvořen úplně nový produkt založený na velké členské základně, kterou CZ Biom disponuje a opakovatelnost takového řešení, v rámci českého trhu, již není možná.

Díky rozsahu pojistné základny je tedy možné pojistit i takového provozovatele BPS, který nemůže sehnat na pojistném trhu krytí pro strojní pojištění a navazující přerušení provozu, a to i proto, že je možné samostatně sjednat pouze zmíněná pojištění. To však neznamená, že portfolio pojištěných bude tvořeno jen z jinde nepojistitelných provozovatelů a ti bez škodního průběhu na to budou doplácet. Diferenciace pojištění do tří úrovní umožňuje zvýhodnit právě ty provozovatele, kteří doposud nevědí, co to škodní událost je.

Díky svým dlouholetým zkušenostem v oblasti průmyslového pojištění je RENOMIA schopná najít řešení pro jakoukoliv bioplynovou stanici bez ohledu na její stáří a škodní průběh v minulosti. V případě, že se pro spolupráci s RENOMIA rozhodnete, můžete počítat i s kompletním servisem makléřů RENOMIA, kteří Vám budou k dispozici během likvidace škod či analýzy rizik.

Riziková prohlídka je nutností, zároveň však pomáhá

Pro správné nastavení pojištění a vyhodnocení všech rizik spojených s provozem bioplynové stanice je nutné provedení rizikové prohlídky. Společnost RENOMIA provádí tyto prohlídky jednak na začátku spolupráce (pojištění), ale i v rámci pravidelných obnov smluv či na základě škodního průběhu. V žádném případě se nejedná o kontrolu či revizi, ale o službu klientovi s cílem prevencí předcházet škodním událostem a případně poukázat na nedostatky a pomoci je odstranit.

Standardní průběh rizikové prohlídky je, že se zkontroluje technická a provozní dokumentace, aby byly známy všechny důležité parametry bioplynové stanice, způsob údržby zařízení, sjednané servisní smlouvy a instalovaná ochranná zařízení případně další náležitosti.

Poté následuje v rámci fyzické prohlídky provozu vyhodnocení celkového fungování bioplynové stanice na základě několika ukazatelů rizikovosti provozu.

Po ukončení rizikové prohlídky risk manager sepíše rizikovou zprávu. Ta obsahuje celkové zhodnocení stavu bioplynové stanice a popis možných rizik a nedostatků.

Pro představu je možné vyjmenovat nejčastější nedostatky zjištěné při prohlídkách. Často je odhalena nedostatečná ochrana některých BPS proti účinkům atmosférické elektřiny, nedostatky při vedení provozních deníků kogeneračních jednotek i nesoulad s projektovou dokumentací či kolaudačním rozhodnutím.

Případové studie škod na bioplynových stanicích

Případová studie 1.

Popis vzniklé škody

Na BPS došlo k náhlému zastavení hlavního míchadla v prostoru fermentoru. Podle zjištění pracovníka servisu došlo k zastavení míchadla z důvodu vniknutí cizího předmětu (pneumatiky) do nádrže, k namotání na míchadlo a tím k zvýšení sil, které konstrukce nevydržela a došlo tak k ulomení hnací hřídele míchadla.

Proces řešení

Náklady na opravu byly servisem vyčísleny na částku přesahující 400.000 Kč. V ceně opravy jsou zahrnuty částky jak na materiál, tak na práce nutné k zajištění opravy (odčerpání digestátu, specializovaní pracovníci vyškolení pro práci ve výbušném prostředí).

Výše škody

Od zjištění škody do obnovení provozu uběhlo 17 dnů, po které byla BPS mimo provoz. Výše škody, ke které došlo v souvislosti s přerušením provozu, dosáhla částky 470.000 Kč.

Případová studie 2.

Popis vzniklé škody

Došlo k poškození kogenerační jednotky. Po příjezdu techniků byla provedena demontáž krytů motoru a provedena prohlídka vnitřních částí motoru. Bylo zjištěno prasknutí zajišťovacího kroužku vačkové hřídele a posunutí vačkové hřídele. Uvolněním hřídele došlo i k dalším škodám na motoru. Příčinou prasknutí byla vada materiálu zajišťovacího kroužku.

Proces řešení

Servis zjistil rozsah škody a předložil dvě nabídky na opravu. První obsahovala rozpočet na opravu poškozeného motoru. Druhá nabídka kalkulovala s výměnou celého motoru za repasovaný. Přestože byla nabídka formou opravy levnější, pojistitel souhlasil s výměnou celého motoru za repasovaný. Důvodem bylo výrazné zkrácení doby, po kterou byla BPS mimo provoz a tím ke snížení celkové škody způsobené věcnou škodou a přerušením provozu.

Výše škody

Věcná škoda po odečtení ceny zbytků byla 1,2 milionů Kč a škoda z přerušení provozu 0,6 milionů Kč.

Článek byl publikován v časopise Biom 1/2018 Pojištění bioplynových stanic.

PR článek

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

MPO připravuje podporu pro nové zdroje, ale i starší biomasové elektrárny a bioplynové stanice
Milníky německé Energetické revoluce - Energiewende
Palivovým dřevem topí téměř čtvrtina domácností
Co ukázalo Energo 2015
Evropská federace pro obnovitelné energie má nové vedení
Pilotní ověřování nákladově efektivního řízení provozu malých kotlů na biomasu

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 4.12.2018
Poslední změna: 4.12.2018
Počet shlédnutí: 3971

Citace tohoto článku:
RENOMIA, : Nový způsob řešení pojištění bioplynových stanic. Biom.cz [online]. 2018-12-04 [cit. 2024-07-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety/odborne-clanky/novy-zpusob-reseni-pojisteni-bioplynovych-stanic>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto