Odborné články

Kompostovanie v EÚ II. - Kompostáreň v PREGARTENE, Rakúsko

Jednou z kompostární, ktorú sme navštívili v rámci medzinárodnej konferencie BIOODPAD – KOMPOST - PÔDA organizovanej European Compost Network (ECN) v dňoch od 24.10. do 26.10.2006 v St. Pöltene v Dolnom Rakúsku, bola aj farmová kompostáreň pána Bodingbauera z Pregartenu .

Kompostovanie v okrese Freistadt

Foto 1: Budova Zberného dvora v Pregartene.

Farmové kompostovanie komunálnych biologických odpadov začalo v okrese už v roku 1990, kedy prví farmári začali uvažovať o kompostovaní komunálnych bioodpadov ako novej možnosti pre rozšírenie svojich aktivít. V roku 1991 bola realizovaná štúdia a analýza odpadov, ktorá bola zameraná na nájdenie optimálnych možností smerovania odpadového hospodárstva okresu Freistadt. Potreba týchto aktivít vznikla z dvoch dôvodov:

 • uzatvorenie skládky komunálnych odpadov, ktorej kapacita už bola naplnená,
 • odpadová legislatíva zakazujúca ukladanie bioodpadov na skládky odpadov.

V rámci štúdie bolo zistené, že 40% zvyškového komunálneho odpadu (ZKO) je zastúpené organickými kompostovateľnými odpadmi a 75% ZKO je recyklovateľných. Zo štúdie vyplynulo, že oddelený zber a kompostovanie odpadov predstavuje pre okres Freistadt vhodný spôsob nakladania s komunálnymi kompostovateľnými odpadmi.

Foto 2: Drvič, ktorý slúži pre 20 kompostární.

V rakúskom zákone o odpadoch je zakotvená povinnosť pre obce byť členom odpadovej asociácie. Tieto asociácie sú akýmisi sprostredkovateľmi medzi farmármi a vládou. V okrese Freistadt je odpadová asociácia, ktorá združuje 27 obcí (64 tisíc obyvateľov), z ktorých 24 má vlastné zberné dvory. Patrí skôr medzi dedinské okresy s malou hustotou obyvateľstva. Najväčšou obcou je Freistadt, ktorý má 8 tisíc obyvateľov. S odpadmi v okrese pracuje cca 144 ľudí.

Táto asociácia sa na začiatku opýtala všetkých poľnohospodárov v okrese na ich záujem prevádzkovať na ich farme kompostáreň. Farmárom, ktorí odpovedali kladne, zaplatila kurzy kompostovania a požiadala ich o ďalšie informácie. Asociácia si stanovila kritériá, podľa ktorých sa potom jednotlivé obce rozhodovali, s kým uzavrú zmluvu o zabezpečení zberu a kompostovania záhradných a kuchynských bioodpadov. Tieto kritériá boli napr.:

 • vzdialenosť od obce (kompostáreň by nemala byť priamo v obci kvôli možným problémom so zápachom a zároveň by nemala byť ďaleko kvôli nákladom na dopravu),
 • rozloha poľnohospodárskej pôdy (farmár musí mať dostatok pôdy, aby všetok kompost bol schopný využiť na vlastnej pôde - maximálne množstvo kompostu na 1 hektár a rok je 30 ton - toto množstvo vyplýva z dostupnosti dusíka, ktorý je v zrelom komposte z 10% v okamžite dostupnej forme a z 90% je pevne viazaný v humusových látkach),
 • získanie certifikátu (museli absolvovať 2 - 3 kurzy kompostovania),

Z pôvodných 40 farmárov zostalo pre obce pracovať iba 20 farmárov. Postupne bolo v okrese Freistadt zriadených 19 farmárskych a jedna komunálna kompostáreň a 24 recyklačných centier (zberných dvorov). Každá z kompostární má vlastný prekopávač kompostu. Drvič je jeden pre všetky kompostárne.

V okrese Freistadt bol zvolený vo väčšine prípadov solidárny poplatok (paušálny) za spracovanie zvyškového odpadu. V okrese sa dosahuje vysoká úroveň oddeleného zberu a recyklácie odpadov.

Foto 3: Kompostovacie zakládky pripravené na prekopávanie.

V odpadovom hospodárstve sa tu dosahujú veľmi dobré výsledky. Je to vďaka veľkému množstvu stále sa opakujúcich propagačných aktivít. Len za prvé tri roky bolo zorganizovaných okolo 70 verejných prednášok spojených s diskusiou. Ďalším dôležitým faktorom je dostupnosť zberných dvorov. I napriek tomu, že okres Freistadt má malú hustotu obyvateľstva, je maximálna vzdialenosť od občana k najbližšiemu zbernému dvoru 5 - 7km. Ten je väčšinou otvorený 2 - 3 popoludnia v týždni (niektoré každý deň). Od obyvateľov sa na zberných dvoroch zbiera viac ako 40 vytriedených druhov odpadov.

Z domácností sa zbiera len zvyškový odpad a bioodpad. Vyseparované zložky sa zbierajú len na zberných dvoroch. Takto sa vyzbiera až 48% odpadov. Dôkladným triedením suchých recyklovateľných zložiek a bioodpadu sa znížilo množstvo zvyškového komunálneho odpadu na 20 - 25% z celkového množstva komunálnych odpadov. A to i napriek tomu, že v priebehu posledných 10tich rokoch narástlo množstvo komunálnych odpadov takmer o 300%.

Nakladanie s odpadmi v meste Pregarten

Mestečko Pregarten má cca 5 000 obyvateľov.

Zber zvyškových odpadov je v meste riešené 2 spôsobmi:

 • do zberných nádob
 • na zbernom dvore

Tieto dva spôsoby sú zastúpené zhruba rovnakým podielom, čo znamená, že od cca 50% domácností sa nezbiera vôbec odpad, pretože ho sami dovážajú na zberný dvor.

Domácnosti, ktoré vozia na zberný dvor všetky odpady, sú podrobne registrované (množstvo a druhy privezených odpadov). Tieto domácnosti majú znížený poplatok o 20%.

Zber vyseparovaných zložiek sa vykonáva len na zbernom dvore, ktorý je otvorený každý deň. Zbiera sa na ňom cca 40 druhov odpadov. Na zbernom dvore je 4-komorový lis, s ktorým sa lisujú všetky objemné materiály a obaly.

Bioodpady si môžu obyvatelia kompostovať samostatne alebo sa môžu zapojiť do zberu bioodpadu, ktorý vykonáva miestny farmár prostredníctvom zberových nádob.

Poplatok za odpady je 70EUR / domácnosť / rok.

Kompostáreň Josefa Bodingbauera z Pregartenu

Farma má 16ha poľnohospodárskych pôd a 3ha lesa. 6ha ornej pôdy prenajíma. Na farme sú chované dojnice. Farma predáva 70tisíc litrov mlieka ročne (pri väčšom predaji by dostávala menšiu cenu za liter).

Rodina Josefa Bodingbauera sa v roku 1990 rozhodovala, či majú ísť deti pracovať mimo farmu alebo či zostanú na farme, čo by mohlo byť realizovateľné iba za predpokladu, že by vznikol pre farmu ďalší zdroj príjmu. Zber a kompostovanie bioodpadov sa ukázalo, že by mohlo byť ako možný spôsob rozšírenia aktivít farmy.

Foto 4: Mostový prekopávač kompostu.

Farma začínala s kompostovaním hnoja, potom začali vykonávať zber zelených bioodpadov a po troch rokoch od vzniku kompostárne bol zahájený zber a kompostovanie kuchynských bioodpadov. V súčasnosti sa na kompostárni zhodnotí zhruba 4tisíc ton bioodpadov ročne.

Pokiaľ bol na kompostárni kompostovaný iba hnoj a zelené bioodpady, bolo kompostovanie prevádzané na nespevnenej ploche. Potom, keď do surovinovej skladby pribudol aj kuchynský bioodpad, bolo nutné postaviť spevnenú vodohospodársky zabezpečenú plochu. Na jej výstavbu dostala farma dotáciu vo výške 45% z celkových nákladov.

Hlavné dôvody pre výstavbu spevnenej plochy boli:

 • zavedenie týždenného zberu kuchynských bioodpadov, čím sa výrazne zvýšilo množstvo bioodpadov ako aj potreba manipulácie (množstvo technologických operácií) so zakládkou, čo znamenalo väčšiu záťaž na kompostovaciu plochu spôsobené prejazdom kompostovacích strojov,
 • potreba vykonávať zakladanie kompostovacích zakládok a ich prekopávanie aj za nepriaznivého počasia (počas celého roka),
 • zvýšené množstvo výluhov z kompostu.
Foto 5: Nádoba používaná na zvoz bioodpadu z domácností.

Záhradné bioodpady môžu obyvatelia Pregartenu doviesť priamo na farmu, kde je od nich bezplatne odobraný alebo si môžu objednať odvoz, za ktorý však musia platiť. Kompostáreň nemá otváracie hodiny, nakoľko na farme stále niekto je, takže záhradný odpad je možné priviesť kedykoľvek.

Kuchynské bioodpady sú zbierané do nádob o objemoch 7, 23 alebo 46litrov, v intervale jeden krát za týždeň. Domácnosti si môžu veľkosť nádoby vybrať podľa potreby. Účasť na systéme oddeleného zberu bioodpadu je dobrovoľná. Domácnosti si môžu vybrať, či budú bioodpady kompostovať samostatne alebo sa zapoja do systému zberu bioodpadov.

Foto 6: Nádoby na oddelený zber kuchynských bioodpadov.

Bioodpady zváža farmár prostredníctvom jednoduchej, dostupnej mechanizácie, nevyžadujúcej nové investície. Analýzy vyzbieraného bioodpadu od obyvateľov vykazujú až 99,9%-nú čistotu. Je to dôsledok dôslednej kampane, ktorú vykonáva samotný farmár v spolupráci s miestnou samosprávou a odpadovou asociáciou. Ešte pred zavedením zberu bola všetkým zapájajúcim sa domácnostiam predvedená špeciálna inštruktáž, pri ktorej sa dozvedeli čo do nádoby na bioodpad patrí a čo nie, ako udržiavať nádobu v čistote a že je potrebné ju 1x za týždeň vyviesť. Pri odchode ľudia dostávali nádoby na bioodpad, na ktoré si každá domácnosť má povinnosť napísať svoje meno.

Veľmi dôkladná kontrola vyzbieraného bioodpadu je vykonávaná aj v priebehu zvozu. Farmár je na čistote bioodpadu priamo zainteresovaný, pretože väčšina kompostu končí na jeho pozemkoch. Z toho dôvodu do systému kompostovania nepustí nič, čo by mu jeho pôdu mohlo znečistiť.

Foto 7: Priestor na príjem bioodpadov z domácností.

Veľmi dôležitým aspektom pri dosahovaní čistoty vyzbieraného bioodpadu je aj skutočnosť, že zber vykonáva miestny farmár, ktorý sa s pôvodcami bioodpadu často osobne pozná.

Výhodnosť systému sa opakovane preukazovala behom všetkých mojich návštev na kompostárňach v Rakúsku. Základom úspešného systému je zodpovednosť farmára za všetky činnosti súvisiace s nakladaním s bioodpadom (zber, kompostovanie, hnojenie, propagácia zberu, apod.) v porovnaní s menej úspešnými systémami, kedy sú za jednotlivé kroky zodpovedné rôzne firmy.

Kompostáreň sa skladá z týchto častí:

 • priestor na uskladnenie bioodpadov zbieraných od obyvateľov zo zberových nádob
 • priestor na uskladnenie zelených bioodpadov
 • plocha na úpravu zelených bioodpadov
 • nádrž na uskladnenie bioodpadov z chovu dojníc
 • vodohospodársky zabezpečená kompostovacia plocha
 • 2 zberné nádrže na zachytávanie odpadových vôd
 • hala na uskladnenie strojov a úpravu kompostu

Používaná technika:

 • traktorový prekopávač
 • traktor
 • čelný nakladač
 • preosievač
 • cisterna na polievanie

Kompostovanie bioodpadov sa vykonáva vo vopred stanovenej surovinovej skladbe na spevnenej vodohospodársky zabezpečenej ploche s miernym spádom (4%) smerom k zbernej nádrži na zachytávanie odpadovej vody a výluhov. Takto zachytené odpadové vody sa používajú:

 • na zvlhčovanie kompostovacích zakládok
 • v prípade naplnenia kapacity nádrží sú vyvážané na okolité polia

Prekopávanie kompostovacích zakládok je realizované prostredníctvom mostového prekopávača. Na drvenie hrubých zelených odpadov sa používa na farme kladivkový drvič, ktorý je k dispozícii aj všetkým ostatným kompostárňam v okrese Freistadt. Kompost je počas celej doby kompostovania zakrývaný kompostovacou textíliou. Odkrývaný je len počas prekopávania a zvlhčovania kompostu.

Celý kompostovací proces je ukončený, v závislosti od kvality surovinovej skladby a poveternostných podmienok, za 8 až 12 týždňov od založenia zakládky.

Foto 8: Zakládky s bioodpadom prikryté kompostovacou textíliou.

Ekonomika

Výstavba kompostovacej plochy a zberných nádrží na odpadovú vodu, ako aj náklady na nákup techniky používanej pri kompostovaní, boli hradené:

 • z 1/3 farmárom,
 • z 1/3 obcou,
 • z 1/3 odpadovou asociáciou.

Medzi obcou a farmárom je zmluva, ktorou sú stanovené sadzby za zber a spracovanie bioodpadu:

Marketing kompostu

1/3 kompostu je priamo predávaná na farme. 2/3 kompostu sú používané na pozemkoch patriacich farme.

Aby sa tento stav zmenil v prospech predávajúceho kompost, vznikla asociácia 10tich najväčších producentov kompostu v okrese, ktorej úlohou je spoločne postupovať v marketingových aktivitách smerujúcich k predaju kompostu.

Spoločne vytvorili stratégiu, ktorá sa riadi heslom: „Kompost z regiónu...“. V prieskumoch zistili, že takmer 82% ľudí uprednostňuje kompost z lokálnych zdrojov.

Na tieto účely získali finančné prostriedky aj fondov EÚ. Za získané peniaze si asociácia kúpila stroje - preosievacie sito, plničku vriec a vybudovala sa hala na úpravu kompostu.

Kompost sa podľa požiadaviek zákazníkov preosieva na tieto frakcie:

 • 0 – 25mm
 • 0 – 15mm

Predávané produkty:

  Voľne uložený / m3 40litrové vrecia
Kvalitný kompost    
do 25mm - 40 EUR nepredáva sa
do 15mm - 50 EUR 4,50 EUR
Kompostový substrát 50 EUR 5 EUR
Trávnikový substrát 40 EUR nepredáva sa

Predaj kompostu sa postupne rozbieha nielen na farme, ale aj v zbernom dvore, v recyklačných centrách, ale aj na objednávku.

Branislav Moňok, Priatelia Zeme - SPZ

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Prečo stavať regionálnu kompostáreň?
Humus - půda - rostlina (12) Použití humusových preparátů u speciálních rostlin
Výskyt škodlivých organizmů při kompostování
Humus - půda - rostlina (13) Půdní zlepšovače na bázi humusových látek
Město Švihov realizuje projekt komunitního kompostování bioodpadů
Humus - půda - rostlina (14) Ekologické zásady praktické výživy rostlin
Využití kompostů a jiných organických přípravků v zemědělství
Kompostovanie na obecných kompostoviskách
Kompostování - řízená biologická aerobní technologie
Stávající a budoucí požadavky na zpracování vedlejších živočišných produktů včetně hnoje na kompostárnách a bioplynových stanicích

Předchozí / následující díl(y):

Kompostovanie v EÚ I. - Kompostáreň SEIRINGER, Rakúsko
Kompostovanie v EÚ IV. - Kompostáreň OFFSHOOTS
Kompostovanie v EÚ III. - Kompostáreň FAIRFIELD

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 14.3.2007
Poslední změna: 10.3.2007
Počet shlédnutí: 9081

Citace tohoto článku:
MOŇOK, Branislav: Kompostovanie v EÚ II. - Kompostáreň v PREGARTENE, Rakúsko. Biom.cz [online]. 2007-03-14 [cit. 2024-07-13]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety/odborne-clanky/kompostovanie-v-eu-ii-kompostaren-v-pregartene-rakusko>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto