Odborné články

Energie z kapalných biopaliv v Itálii

Využití biopaliv pro výrobu energie získává v poslední době na publicitě – je však přijímáno s rozporuplnými reakcemi. Není pochyb, že je to skryté a rostoucí odvětví, připravené proniknout na současný energetický trh.

Využitím biopaliv pro výrobu elektrické energie se zabývá například finská společnost Wärtsilä. Podpořena směrnicemi EU (o snížení emisí skleníkových plynů a rozvoji obnovitelných zdrojů) nalezla příležitost pro podnikání při výrobě elektráren na kapalná biopaliva. Obchodování s kapalnými biopalivy začalo již před více než pěti lety - zejména v Itálii.

Italský potenciál

V současné době se v Itálii staví či jsou v provozu elektrárny na kapalná biopaliva s celkovým instalovaným výkonem 650 MWe. Ve výstavbě je např. 52 MW zdroj CEG Cereceto či 8 MW zdroj Ricciarelli Pyramide Molfetta.. Motor s výkonem 8 MW spotřebuje ročně při plném výkonu 45000 tun rostlinných olejů.

Nyní byla v Itálii spuštěna elektrárna s výkonem 100 MWe, tu bude tvořit šest 18 MWe generátorů. Na konci roku 2007 se stal projekt Ital Green II největší elektrárnou využívající rostlinný olej na světě. Generátory budou pracovat jen na principu spalování rostlinného oleje, zejména palmového z Malajsie.

Více projektů

Rozvoj na trhu s kapalnými biopalivy komentuje Christer Strandvall, oblastní obchodní ředitel dodavatelská firmy

  • Výroba energie z kapalných biopaliv se pro nás stává důležitým obchodním artiklem.
  • Očekáváme objednávku dalších 400-500 MW do konce roku 2008, tím dosáhne celková objednávka v Itálii 1000 MW.

Léta zkušeností

Je známo, že dieselové motory, založené na kompresi, mohou využívat neupravený rostlinný olej. Řešení palivového systému pro větší středně rychlé motory je ve fázi intenzivního výzkumu. Při optimalizaci konstrukce motorů byl vyvinut palivový napájecí systém, který kontroluje celkovou teplotu a viskozitu. Toto zabraňuje přehřátí či mrznutí, které mohou vést ke změnám ve vlastnostech rostlinných olejů. Kromě toho desetiletí zkušeností a systém filtrů, separátorů, předehřívačů a chladičů pomohly k vytvoření optimálního řešení pro maximální palivovou účinnost.

Nezpracovaný bioolej

Kvůli snižování emisí skleníkových plynů jsou přístroje na kapalná biopaliva společnosti Wärtsilä konstruovány tak, aby byly schopny využívat nezpracovaný rostlinný olej bez předchozí rafinace. To znamená, že množství CO2, které by vznikalo při extrakci a rafinaci, je sníženo na minimum. Sirné emise jsou také zanedbatelné, protože rostlinný olej dnes obsahuje pouze malé množství síry. Emise oxidů dusíku jsou při využívání katalytické redukce omezené z 85-90%. Imise závisí na obsahu popílku palivového zdroje. Ale zkušenosti ukazují, že nízká hladina imisních částic může být použitím kapalných biopaliv splněna. Pokusy ve Wärtsile se spalováním rostlinného oleje v pístových motorech probíhají již od poloviny devadesátých let.

Nový test

V září 2001 ve Zwole (Holandsko) probíhal padesátihodinový test, během kterého běžel motor 6L26 od společnosti Wärtsilä na rostlinný olej. V laboratoři ve Vaase (Finsko) běžel 18 hodinový ověřovací test s palmovým olejem, palmovými steariny a palmovým oleinem (kyselina olejová). Po těchto testech došlo k obchodnímu zavedení motorů v Německu v roce 2003.

Zelený certifikát (Green certificate)

Wärtsilä zažila vzestup v prodeji elektráren na kapalná biopaliva. Ital Energy, která rozvíjí zkušenosti ve využívání obnovitelných zdrojů a v biomase pro získání energie, využívá v plné míře výhod certifikátů, vydávaných italskými úřady a podporovaných evropskými směrnicemi. Podle směrnic EU Itálie směřuje k tomu, aby do roku 2010 bylo 25% celkové energie vyrobeno z obnovitelných zdrojů. Výrobci a dodavatelé jsou nuceni dodávat určité množství obnovitelné energie na trh za rok. Podle italských zákonů všichni producenti energie a dodavatelé musí zásobovat elektrickou síť minimálně třemi procenty energie z obnovitelných zdrojů nebo si musí zakoupit tzv. zelený certifikát. Legislativa v Itálii podporuje využívání „zelených certifikátů“, jednou z výhod je, že prodejní cena elektřiny je neměnná po dobu 8 let. Elektřina z obnovitelných zdrojů je též dána do oběhu jako první.

Problémy s cenou

Největší problém současnosti je cena. Rostlinný olej je drahá surovina, tudíž je výroba energie z něj závislá na dotacích vlády. Toto může mít vliv na trhy jako je Holandsko, kde dotace od státu dočasně pokulhávají. Po dobu posledních deseti let byla cena palmového oleje nižší než u ostatní rostlinných olejů. To je důvod, proč byl palmový olej široce využívaný při výrobě biopaliv. Po sojovém oleji je to druhý nejvíce produkovaný olej, ale vždy dosahoval vyšší obchodní význam. V následujících letech je možné, že budeme používat kompletně jiné zdroje jako například etanol z celulózy či řasy. Avšak tyto technologie jsou zatím neosvědčené. Nicméně využití ostatních rostlinných olejů se neustále rozvíjí. Nejslibněji se jeví slunečnice, řepka olejka či sója. Jak shrnuje Strandvall: „Více evropských projektů bude následovat, ale ne všechny musí být bezpodmínečně založené na využití palmového oleje. Mohou užívat jiná obnovitelná paliva, která jsou v současné době testována nebo se rozvíjí.“ Ačkoliv nejasnosti, týkající se rozsahu využívání kapalných biopaliv stále existují, je jisté, že výroba elektřiny „zeleným“ směrem bude pokračovat a kapalná biopaliva v ní budou hrát svou roli.

článek vyšel v časopise The Bioenergy International, strana 14-15, vydání č. 28, X/2007

 

Překlad: Zuzana Kratochvílová

Článek byl převzat z časopisu BIOM.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Biopaliva zatím jen na půli cesty
Další vývoj v oblasti kapalných biopaliv
Motorové biopalivá – ich súčasný stav a perspektívy
Sója ve Studeněvsi příjemně překvapila
Vodní řasy pro energetiku – zkušenosti z Nizozemska
Bionafta škodí řepce
Pojídači ropy
Biomasa: pro pohonné hmoty nebo k vytápění
Biobutanol – vhodnější náhrada benzinu
Biomasa – alternativní palivo z hlediska chemického složení

Zobrazit ostatní články v kategorii Kapalná biopaliva

Datum uveřejnění: 5.5.2008
Poslední změna: 28.9.2008
Počet shlédnutí: 13648

Citace tohoto článku:
NYSTRAND, Maria, KRATOCHVÍLOVÁ, Zuzana: Energie z kapalných biopaliv v Itálii. Biom.cz [online]. 2008-05-05 [cit. 2024-07-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety/odborne-clanky/energie-z-kapalnych-biopaliv-v-italii>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
12 May 2008 08:03 P. Gabriel
- Učebnicový příklad toho, jak to nemá být!
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto