Odborné články

Decentralizované kompostování

1.0 Úvod a obecná hlediska

1.1 Strategická hlediska

Decentralizované kompostování je strategie umožňující kompostovat separovaný kuchyňský a zahradní odpad ve spolupráci s farmáři na zemědělských kompostárnách (ZK). Zemědělci rovněž hrají roli v systému separovaného sběru bioodpadu. Hotový kompost je používán přímo zapojenými zemědělci - na venkově nebo v oblastech malých měst.

Důvody pro zavedení decentralizovaného kompostování ve spolupráci se zemědělci mohou být shrnuty následovně:

1.2 Socio-ekonomická hlediska

Zemědělství je sektorem, který je pod značným ekonomickým tlakem. V mnoha případech zemědělci potřebují vedlejší příjem, aby pokryli náklady na provoz průměrné rodinné farmy. Kompostování přímo na farmě splňuje ekonomický požadavek udržet pracovní místo přímo na farmě.

 • Na každých 650 tun kapacity kompostáren, které zajišťují také sběr bioodpadů je vytvořeno jedno pracovní místo. Přidaná hodnota produktů je udržována v zemědělském podniku.
 • Nejdůležitější je, že sběr bioodpadů je prováděn samotnými farmáři. To znamená úsporu finančních prostředků, které je obvykle nutné uhradit externí firmě zabezpečující sběr.
 • Kompostující zemědělec spojuje ekologicky příznivou recyklaci bioodpadu a hospodaření s půdou v regionu.
 • S odbytem potíže nejsou, 80 % kompostu je použito na půdě zemědělců.

1.3 Ekologická hlediska

 • Zvýšení povědomí o problému půdní úrodnosti a důležitosti péče o půdní organickou hmotu (humus) mezi farmáři.
 • Vysoká míra zajištění kvalitních produktů, neboť farmáři mají zájem vyrábět si kvalitní kompost pro svá pole.
 • Trvale udržitelná péče o půdní organickou hmotu (humus), udržení biodiverzity a fyzikálních vlastností půd.
 • Snižování náchylnosti půd k erozi.
 • Zlepšení zdravotního stavu rostlin a zvyšování odolnosti proti rostlinným chorobám.
 • Nahrazení minerálních hnojiv a pesticidů (v mnoha případech je to první krok směrem k systému ekologického zemědělství).

1.4 Další důležitá hlediska

 • Efektivní snížení zbytkového odpadu až na 40 %, je-li separace bioodpadu kombinována s účinnou kampaní domácího kompostování a tříděného sběru suchých recyklovatelných materiálů.
 • Zabezpečení celého systému využití bioodpadu decentralizovaným způsobem, který je založen na odstranění anonymity a vytvoření důvěry v systém nakládání s odpady.
 • Viditelnost pro obyvatele regionu - vysoká provázanost a identifikace.
 • Minimální dopravní vzdálenosti, jelikož "recyklace" probíhá v regionu. To snižuje náklady (odpovídá principu blízkosti).
 • Nenákladné "Low Tech" řešení šetrné k životnímu prostředí.
 • Nejnižší možné poplatky za odpad pro spotřebitele.
 • Podporuje rovněž kompostování chlévské mrvy, což zlepšuje kvalitu hnojiva.
 • Zemědělec je uznán jako kompetentní partner v recyklaci organického odpadu.

Proto jsou zemědělské kompostárny klíčovým prvkem v těch oblastech, kde lze uplatnit domácí kompostování a decentralizované řešení.

1.5 Velikost kompostáren

Definice zemědělské kompostárny sleduje principy dobré zemědělské praxe týkající se environmentální rovnováhy živin (dusíku). Množství vyprodukovaného kompostu je spojeno s plochou dostupné zemědělské půdy, která má být hnojena. Následující tabulka ukazuje uvažovaný model předpokládající tři různé úrovně maximální dodávky dusíku na hektar a rok.

Tabulka 1: Předpokládaný model využití zemědělské půdy v systému zemědělských kompostáren

Celková plocha zemědělské půdy (ha) 30
Max. dávka N (kg N/ha) 170 210 350
Max. dávka N na 30 ha (kg N celkem) 5.100 6.300 10.500
Celkový N v kompostu (kg N / t vlhké hmoty) 10
Max. množství vyprodukovaného kompostu (t) 510 630 1.050
Max. vlhké hmoty kompostu na ha (t/ha*r) 17 21 35
Max. sušiny kompostu na ha (t/ha*r) 11,1 13,7 22,8
Dekompoziční faktor   0,65
Maximální množství surového materiálu ke kompostování (t/r) 1.457 1.800 3.000

Je nutno podotknout, že lze brát v úvahu spolupráci mezi sousedícími farmami. Takto může být zahrnuta celková zemědělská půda kooperace nebo soustředěných farem při stanovení maximální kapacity zemědělské kompostárny.

2.0 Úloha zabezpečení kvality v systému zemědělských kompostáren

Úspěch zemědělského kompostovacího hnutí v Rakousku je silně spjat se založením Zemědělské kompostárenské asociace (Agricultural Composting Association - ACA). Ta byla partnerem pro jednání s komunitami, provinciální správou a místními autoritami, stejně jako s oblastními asociacemi pro nakládání s odpadem, ministerstvem životního prostředí, dalšími zemědělskými zájmovými skupinami a standardizačními komisemi.

Klíčovou úlohou je zabezpečit standardní úroveň kvality všech elementů systému (technických požadavků na kompostárny, kontrolu procesu, certifikaci produktů v těsné spolupráci se všemi dotčenými subjekty).

Úlohou Zemědělské kompostárenské asociace (ACA) je odebírat vzorky kompostů pro externí analýzy prováděné certifikovanou laboratoří 1 až 4krát za rok v závislosti na velikosti zařízení. Všechny povinné záznamy a dokumenty jsou kontrolovány. Tyto inspekce externími experty sledují dva cíle: kontrolují a radí.

V tabulce 2 jsou uvedeny hlavní úkoly ACA v rámci systému managementu kvality (QMS) a systému zabezpečení a kontroly kvality (QAS).

Tabulka 2: Úkoly Zemědělské kompostárenské asociace v rámci systematického a decentralizovaného nakládání s bioodpadem a kompostovacího systému ve spolupráci s farmami

Úkol Popis
Reprezentace
 • Politická reprezentace (ministerstvo životního prostředí / zemědělství; místní správa)
 • Obecní úřady
 • Obce a asociace pro nakládání s odpadem
 • Standardizační orgány
 • Další národní a mezinárodní organizace a výbory
Vnitřní smlouvy
 • Členské závazky
  • Povinná účast na pravidelných vzdělávacích kursech
  • Pravidelné kontroly zabezpečení kvality prostřednictvím ACA na každé kompostárně
  • Odebírání vzorků výsledného kompostu
  • Členské příspěvky
  • Právní poradna
  • Systém pro registraci a dokumentaci
  • Odvolací procedury, sankce a zastavení činnosti
Minimální normy pro kompostárnu
 • Minimální požadavky na technické vybavení, stavbu a design pro kompostárny s otevřeným kompostováním v kupách
 • Minimální požadavky a technické instrukce pro materiální management a celý kompostovací proces
 • Speciální pokyny pro management zápachu
 • Speciální pokyny pro sběr odpadní vody, úpravu a nové využití
 • Standardní počítačová nebo papírová dokumentace a záznamový systém pro všechny relevantní procesní kroky:
  • Kontrola vstupních surovin a surovinové skladby
  • Nastavení a složení výchozích kompostovacích zakládek
  • Kontrola zpracování (překopávání, záznamy teplot, zalévání, prosévání atd.)
  • Odstranění nečistot
  • Použití kompostu a prodej
Externí kontrola kvality a certifikace
 • Závisí na kapacitě kompostárny, 1 až 4 inspekce za rok
  • Schválení záznamů a dokumentačního systému
  • Schválení vhodných postupů a zabezpečení kvality kompostovacího procesu
  • Odběr vzorků výsledných kompostů
 • Certifikační smlouva a sazby laboratoří
 • Standardní vykazování a certifikační formulář pro analytické výsledky smluvených laboratoří
 • Soulad s povoleními a dalšími legálními požadavky a standardy
 • Záznamový systém pro obecní úřady
Další
 • Databáze se všemi příslušnými daty pro ZK včetně:
  • údaje o povolení,
  • údaje o kvalitě z pravidelných analýz kompostu,
  • inspekční záznamy a případné sankce.
 • Vyjednávání, vyskytnou-li se potíže (se sousedy, obecními úřady atd.)
 • Standardní smlouva a tarifní systém s obcemi
 • Podpora při navrhování odborných zpráv a plánů hospodaření při získávání povolení
 • Doporučení při používání kompostu (zákonná omezení a podmínky)
 • Standardní formulář na údaje o produktu a označení kompostárenských produktů
Reklama, školení a PR
 • Letáky
 • Informační akce, konference, semináře
 • Účast na výstavách a trzích
 • Články v denním tisku
 • Kampaně ve školách
 • ...

Popis dvou příkladů decentralizovaných schémat hospodaření s organickým odpadem demonstruje nejlepší praxi venkovského i městského systému separace a kompostování. Vedle doplňkového příjmu pro farmáře garantuje i využití kompostu zaručené kvality jako organického hnojiva a prostředku zlepšujícího půdu v zemědělství.

3.0 Modely spolupráce mezi obcemi a zemědělci

3.1 Model spolupráce: příklad obce Hermagor

3.1.1 Stručný popis

V tomto příkladě spolupracují dva ekologičtí zemědělci jako partneři pro realizaci dvou aktivit obce Hermagor, Korutany, Rakousko:

 1. tříděný sběr biologického odpadu z domácností v zemědělské oblasti se 7 300 obyvateli
 2. kompostování organického odpadu.

Jeden farmář je odpovědný za týdenní sběr bioodpadu, druhý za kompostování.

Ačkoli je systém separovaného sběru nabízen všem domácnostem v okolí, pouhých 20 % se systému účastní. 80 % kompostuje své organické zbytky na svém vlastním pozemku (farmy nebo zahrady) domácím kompostováním.

Pro tuto komunitu byla opatřena kompostárna (4 800 m2; nepropustná nádrž pro procesní vodu, otevřené kompostování v kupách, celková kapacita cca. 2 400 m2 za rok) a sběrný vůz. Překopávač a traktor vlastní farmáři. Díky skutečnosti, že investiční náklady nebyly započteny do ceny za zpracování odpadů, je tato cena (33,-Euro / t) pod rakouským průměrem.

3.1.2 Využití kompostu

Smlouva (mezi farmáři a obcí) stanovuje, že obec zůstává vlastníkem vyprodukovaného kompostu a bere si zpět 40 %, částečně na hnojení obecní zeleně a zčásti jej distribuuje v malých množstvích občanům zdarma. Zbytek (60 %) si odebírají farmáři jako hnojivo. Přebytek kompostu je prodán na rekultivace nebo na soukromé zahrádky.

Obr. 1: Sběrný dvůr
Obr. 2: Typická zemědělská kompostárna - otevřené kupy na asfaltované ploše

3.1.3 Hlavní parametry a náklady

Následující tabulka shrnuje hlavní informace týkající se investičních nákladů pro projekt a poplatky potřebné ke sběru a kompostování bioodpadu. Příjem z prodeje kompostu náleží komunitě, jelikož farmáři jsou již za službu placeni.

Tabulka 3: Souhrn dat - Zemědělská kompostárna - Hermagor

Charakteristika regionu
Obyvatelé obce Hermagor 1 750
Celkový počet obyvatel včetně venkovských obcí v oblasti 7 300
Domácnosti 2 716
Obyvatelé s popelnicemi na bioodpady 20 %
Svozová oblast 30 km
63 Bio-popelnic/týden
Zpracovávaný materiál m2 / r kg / Obyv . r
Bioodpad 276 ~ 30
Zelený odpad 2 100 ~ 85
Celkem 2 376 ~ 115
Kompostárna Zbudováno Asociací zpracování odpadu
Investice 152 000 € (~ 10 Euro / t . 10 let)
40 % financováno z veřejných zdrojů
Velikost (asfaltované plochy) 4 800 m2
Stroje     Sběrný vůz patří obci
Překopávač; Traktor patří farmářům
Drtič a síto Na požádání pronajat od Asociace zpracování odpadu
Poplatky       Sběr 26,65 Euro€/ hodinu
Bioodpad 25,07 Euro / m2 (~ 33 Euro / t)
Zelený odpad 5,23 Euro / m2 (~ 15 Euro / t)
Využití kompostu       Obec ~ 40 %
Ekologičtí zemědělci ~ 60 %

3.2 Model spolupráce: Spolupráce kraje Graz s asociací farmářů

3.2.1 Stručný popis

Město Graz (Štýrsko, Rakousko) se spolu s okolními obcemi účastní systému tříděného sběru bioodpadu pokrývající populaci 356 000 obyvatel. Město Graz a okolní obce vytvořily syndikát firem, který je zodpovědný za tříděný sběr a předúpravu organického odpadu. V ústředním zařízení je tříděno, drceno, čištěno od nečistot (plasty, sklo a kovy) a homogenizováno 26 000 tun tříděného separovaného kuchyňského a zeleného odpadu.

Obr. 3: Drcení a homogenizace vstupních materiálů pro zemědělské kompostárny probíhá ve žlabu

Takto připravené dávky pro založení kompostu jsou přepraveny nákladními auty na 18 zemědělských kompostáren (ZK). Smluvení farmáři si odebírají od 200 t do 3 000 t připraveného materiálu podle pevného rozvrhu závisejícího na individuální kapacitě. Kompostují na otevřených kupách a poskytují nezbytné strojové zařízení (překopávač a síta atd.).

Obr. 4: Doručení předupraveného surového kompostu do ZK

3.2.2 Využití kompostu

Kompost zůstává ve vlastnictví syndikátu dokud není certifikován a dokud nejsou splněny požadavky kvality rakouské Vyhlášky o kompostování. Splní-li laboratorní rozbory požadované výsledky, kompost přechází do vlastnictví farmářů pro použití na zemědělské půdě nebo je distribuován na trh. Nesplňuje-li kvalita požadavky pro využití na zemědělských půdách, je syndikát povinen vzít kompost zpět a bere na sebe zodpovědnost za další ošetření a použití.

Externí kontrolní osoba provádí ve spolupráci s provinciální ACA a zemědělskými kompostárnami 2 až 4 inspekce ročně a odebírá minimálně jeden vzorek kompostu k certifikaci za rok. Obě strany obstarávají plnou dokumentaci a záznamy podle zákonných požadavků.

3.2.3 Hlavní parametry a výdaje

Opět je poplatek za zpracování poměrně nízký, vzhledem k tomu, že vstupní kontrola a předúprava jsou přesunuty k externímu partnerovi.

Tabulka 4: Souhrn dat - kooperativní model města Graz s asociací 18 farmářů

Město Graz a okolí Graz Okolí Celkem
Obyvatel (Obv.) 238 000 118 000 356 000
Domácnosti (Dom.) 106 000 39 400 145 400
Dom. s nádobou na bioodpad 77 (95) % 41 %  
Dom. s domácím kompostováním 15 % 85 %  
Sbíraný a ošetřený materiál
BIOODPAD tun
[kg / Obv . rok]
18 000
[73]
4 000
[42]
22 000
[62]
ZELENÝ ODPAD tun     4 000
CELKEM tun     26 000
Počet farem zpracovávající ošetřený materiál 18
Kapacita jednotlivých farem (tun / r) 200 - 3 000
Poplatek za zpracování odpadu na zemědělské kompostárně (2003)
Bioodpad 31,- Euro€/ t-1
Zelený odpad 11,9 Euro€/ t-1

Použité zkratky

 • ZK - zemědělská kompostárna
 • ACA - zemědělská kompostárenské asociace

 

Překlad: Jan Habart

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Využití kompostů a jiných organických přípravků v zemědělství
Shrnutí přínosu novely zákona o odpadech pro kompostování
Exkurze na kompostárnu Franze Raitha u Rodingersdorfu
Projednávání zmocnění pro vypracování vyhlášky o bioodpadech v poslanecké sněmovně (1)
Podpora komunitního a individuálního kompostování v Luzernu, Švýcarsko
Kompostování v Rakousku - farmářské kompostárny (1) Pregarten
Terénní úpravy s vybudováním manipulační plochy a kompostárny v obci Smržice
Zajímavá technologie na kompostárně Moosdorf
Sběr a kompostování bioodpadu v okrese Freistadt (Horní Rakousko)
Vzor smlouvy uzavírané mezi obcí a kompostárenskou firmou z Freistadtu
Kompostovacie zásobníky - aké sú ?

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 4.10.2004
Poslední změna: 4.10.2004
Počet shlédnutí: 13562

Citace tohoto článku:
AMLINGER, Florian, HABART, Jan: Decentralizované kompostování. Biom.cz [online]. 2004-10-04 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety/odborne-clanky/decentralizovane-kompostovani>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto