Odborné články

Několik poznámek k problematice ekonomie odděleného sběru a třídění bioodpadů (z komunálních odpadů)

(Článek byl vytvořen z poznámek pro přednášku na seminář Bioodpad2002.)

Aktuální studie a koncepty realizace odděleného sběru komunálních biologických odpadů vychází z připravované směrnice Evropské komise o nakládání s biodegradabilními odpady, která by mohla vstoupit v platnost v roce 2004. Návrh směrnice počítá se záměrem realizace odděleného sběru biologického odpadu ve městech nad 100 000 obyvatel do 3 let od platnosti směrnice, u obcí nad 2 tisíce obyvatel pak do 5 let.

Pokud se staneme řádnými členy unie (a to doufám že ano), budeme tento úkol v roce 2007 řešit i my v 5 městech republiky s 2 115 tis. obyvateli celkem a v roce 2009 pak v dalších 621 obcích celkem s 5 423 tis. obyvateli (to už je cca 75 % obyvatel republiky celkem). Takto intenzivní rozvoj dost obtížné logistické discipliny během cca 3 let bude klást vysoké nároky na včasnou a odbornou přípravu (a také trening). Ne nepodstatnou otázkou v této věci jsou nezbytné investiční náklady a náklady provozní (a kdo je ponese).

Pokud bychom systém odděleného sběru biologických odpadů jen navázali na existující systémy hospodaření s komunálními odpady bez jeho kompletní aktualizace, museli bychom přitom počítat s poměrně vysokým nárůstem celkových nákladů v tomto hospodaření s odpady. Při takovém prostém "připlánování", vycházeje z parametrů výkonů vozidel a odhadů počtů nezbytných nádob na 100 obyvatel (v různých zástavbách různě), by musely firmy provozující tento sběr nakoupit během 3 let asi 130 nových vozidel, najmout 130 řidičů, a k tíži poplatků (nebo obcí) vynakládat náklady na provoz a opravy těchto vozidel.

Mimo to bude nutné nakoupit zhruba 750 000 nádob vhodných pro sběr bioodpadů, postavit několik desítek kompostáren, a náklady si vyžádá také nezbytná informační kampaň, která se však určitě vyplatí.

Při kompletní aktualizaci systému hospodaření s komunálními odpady ( v oblasti sběru, třídění a odvozu) je nutné vycházet ze základního principu:
Množství odpadu se v rámci určitého časového období (třeba roku) nemění. Proto je třeba logistiku sběru a odvozu organizovat tak, aby ho zvládly dosavadní vozidla při stejných provozních nákladech. Tomu pomůže systém střídavých odvozů.

 V Německu, na mnohých místech, kde je třídění a sběr bioodpadů organizováno plošně (např. celé regiony nebo sdružení obcí), je antracitová popelnice se zbytkovým odpadem vyprazdňována jen 1 x za 4 týdny, což je zcela vyhovující jak z hygienických důvodů, tak při správně zvolené velikosti antracitové popelnice - většinou 240 litrů (nebo 140 litrů) i kapacitně.

Bioodpady jsou z hygienických důvodů odváženy 1 x za 2 týdny. Takový rytmus vyžaduje třídění bioodpadů do speciálních provzdušněných nádob - Compostainerů (120, 140 nebo 240 litrů), které podporují start areobní přeměny hmoty a odpad v nádobě nezapáchá.

Zbývající týdny:
1 x nebo 2 x měsíčně může být odvážen papír (tříděný do modré popelnice), nebo jinde např. 1 x měsíčně papír (větší modrá popelnice) a 1 x měsíčně plasty (PET a pod.). To se liší dle místních zkušeností.

V každém případě přijíždí vozidlo k domu pouze 1 x týdně (vždy pro jinou frakci)

Tento systém nejen výrazně redukuje investiční náklady (v položce vozidla), ale redukuje nebo alespoň optimalizuje i provozní náklady (efektivní využití kapacit vozidel a optimalizace jejich proběhu).

Systém však nelze paušalizovat, jiné podmínky jsou ve velkých městech, jiné v zástavě rodinných domků, atd. Programy je nutné řešit individuálně - cílem však je nezvyšovat provozní náklady odvozu a nekupovat zbytečná vozidla, která pak ekonomicky trpí malým proběhem.

Cílem této přednášky bylo upozornit na tento princip a nabídnout naše zkušenosti z této oblasti všem, kteří budou třídění a odvoz bioodpadů organizovat.

Firma SCHÄFER nabízí své zkušenosti všem zájemcům o budoucí realizaci odděleného systému sběru bioodpadů.

Velmi doporučujeme již v předstihu postupovat metodou tzv. testů, kde všude tam, kde již existuje kapacita kompostárny (třeba jen malé) je možné zahájit organizaci sběru bioodpadů v menších územních celcích (třeba městských čtvrtích) - volit a zkoušet individuální metody rozmístění nádob, rytmu odvozů, atd.

K tomu naše firma nabízí vybavení Compostainery, které je možné zaplatit až po ukončení testů, pokud se v praxi osvědčí (a to se osvědčí) a obyvatelé je tzv. přijmou. Zkušenosti těchto testů je pak možné využít pro realizaci systému ve větším území (městě, okrese a pod.).

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Zkrácený záznam přednášky Enza Favoina ve Zlíně
Metodický postup a celková produkce směsného komunálního odpadu v regionu
Regionální projekt zřizování kompostování komunálních odpadů na zemědělských farmách v okrese Freistadt (Horní Rakousko) v letech 1992 - 2001
Sběr a komunitní kompostování domovních bioodpadů v ČR
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (1) Miláno východ
Ekonomika sběru bioodpadů za pomoci Compostainerů
Bioodpad problém ? Riešenie - kompostovanie !
Stanovení objemového množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) pro řešení logistiky svozu
Sběr bioodpadu v německy mluvících zemích (4) Vídeň

Předchozí / následující díl(y):

Od spalování k většímu třídění a kompostování bioodpadu, ekonomický pohled
Možnosti intenzifikace zrání kompostu
Význam organické hmoty v půdě
Čistírenské kaly - prokleté nebo životodárné?
Výroba a využití bioplynu v zemědělství
Omezení emisí amoniaku a metanu procesem rychlokompostování
Ekologické zpracování bioodpadů na minerální hnojivo a biopalivo technologií EKOBIOPROGRES?
Kompostovacia kampaň na Slovensku
Strategie a nástroje pro nakládání s biodegradabilními komunálními odpady v Evropě
Program Composter a možnosti jeho využití při optimalizaci surovinové skladby kompostu
Optimalizace surovinové skladby při kompostování zbytkové biomasy
Současné trendy v mechanizaci pro kompostování v západní Evropě
Zkušenosti s výstavbou zemědělských bioplynových stanic
Malá mechanizace pro kompostování

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 21.1.2003
Poslední změna: 19.1.2003
Počet shlédnutí: 7879

Citace tohoto článku:
NĚMEC, Jiří: Několik poznámek k problematice ekonomie odděleného sběru a třídění bioodpadů (z komunálních odpadů). Biom.cz [online]. 2003-01-21 [cit. 2024-07-18]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy-bioodpady-a-kompostovani-biometan/odborne-clanky/nekolik-poznamek-k-problematice-ekonomie-oddeleneho-sberu-a-trideni-bioodpadu-z-komunalnich-odpadu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto