Odborné články

Evropská komise byla opět vyzvána k urychlení příprav směrnice o bioodpadech

Směrnice o biologické úpravě bioodpadů se připravuje již od roku 2000. Během pěti let příprav byly vypracovány tři obsáhlé pracovní dokumenty, bylo uspořádáno několik setkání se zainteresovanou veřejností, ale konečný návrh směrnice dosud nespatřil světlo světa. Proto byl Eurokomisař pro životní prostředí, Stavros Dimas vyzván formou otevřeného dopisu k urychlení vypracování této důležité směrnice, od keré se očekává řada environmentálních i ekonomických přínosů.

Na přípravě směrnice se v současné době vůbec nepracuje, pouze je na úrovni EU diskutována revize rámcové směrnice o odpadech, kde by měly být stanoveny celoevropské standardy pro komposty, což je naprosto nedostatačující. Samotné standary nemohou zajistit překonání některých obtíží a sociálně-ekonomických aktivit (investice do infrastruktury, systémy zabezpečení kvality či věděcký výzkum), aby se mohl celý sektor biologické úpravy odpadů plně rozvinout.

Směrnice by měla zajistit plnění mnoha oficiálních dokumentů EU a cílů:

  • Naplnění cílů směrnice o skládkování - snižování množství BRKO ukládaného na skládky. Biologická úprava odpadů má pro naplňování těchto cílů nepopiratelný význam. Odhadovaná potenciální kapacita biologické úpravy v EU25 je 30 mil. tun v roce 2006, respektive 60 mil. tun v r. 2009.
  • Zvyšování materiálového využití odpadů a uzavírání toků odpadních materiálů do uzavřených cyklů, což je obsahem připravované tématické strategie prevence odpadů a recyklace.
  • Zlepšit péči o půdu využíváním exogenní organické hmoty, zvyšovat obsah půdní organické hmoty a tím přispívat k udržení půdní úrodnosti. (Tématická strategie na ochranu půd) pozn. 1
  • Jednat v souladu s Komunikací k tématické strategii udržitelného využívání přírodních zdrojů.
  • Pomoci naplnit Evropský program změny klimatu, vezmeme-li v úvahu, že půda může plnit úlohu úložiště uhlíku (tzv. sekvestrace, blíže viz článek Kompostováním proti klimatickým změnám, aneb sequestrace a obchod s emisemi skleníkových plynů ).

Směrnici je důležité připravit co nejdříve mimo jiné také proto, že obce a kraje se v současné době rozhodují jakými prostředky budou plnit výše uvedené závazné dokumenty a jsou připravovány investiční záměry v řádech miliónů Eur.  V době kdy budou investiční záměry již realizovány a zařízení postavena bude těžké tyto přebudovávat, tak aby plnily později ustanovené požadavky. Soukromý i veřejný sektor se vystavuje riziku, že investuje vysoké částky Eur do zařízení, která později nebudou v souladu s požadavky EU.

Pomineme-li výše uvedené důvody, komise se sama zavázala k realizaci směrnice o biologické úpravě bioodpadů ve dvou závazných dokumentech, jmenovitě:

Komunikace k tématické strategii ochrany půd, COM(2002)179 z dubna 2002: "Do konce roku 2004 bude připravena směrnice zaměřená na využívání kompostu a bioodpadů s cílem zajistit kontrolu potenciálního kontaminace půd a ke zvýšení používání certifikovaných kompostů.

Nařízení o vedlejších produktech živočišné výroby (1774/2002) z října 2002: "do konce roku 2004 bude připravena směrnice o bioodpadech včetně odpadů ze stravovanání (kuchyňských odpadů, odpadů z vývařoven restaurací apod.) s cílem zajistit bezpečné využívání, recyklaci a odstaňování těchto odpadů a s  cílem snížit potenciální kontaminaci".

Odborníci, kteří se podíleli např. na přírpravě Tématické strategie ochrany půd, již poskytli Evropské komisi řadu podkladů a návrhů na vypracování požadované směrnice. Proto by měla komise využít již stávajících návrhů. 

Pozn. 1: Je odhadováno, že 45 % orných půd trpí nedostatkem půdní organické hmoty, tzn. že obsahují < 2 % organického uhlíku. Dále se odhaduje, že 17 % půd je ohroženo půdní erozí, což je často zapříčiněno právě nízkým obsahem půdní organické hmoty, což představuje ztráty ve výši zhruba 53 €/rok a hektar orné půdy.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Kompost, stmelující prvek odpadářů a zemědělců
Využívání odpadů ke hnojení podle legislativy odpadů
Stávající a budoucí požadavky na zpracování vedlejších živočišných produktů včetně hnoje na kompostárnách a bioplynových stanicích
Poslanci dali zelenou kompostování bioodpadu
Evropská koalice podniků a nevládek: "Pravidla pro bioodpady je třeba stanovit co nejrychleji"
Možnosti snižování množství skládkovaných BRKO

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 11.4.2005
Poslední změna: 10.4.2005
Počet shlédnutí: 6573

Citace tohoto článku:
HABART, Jan: Evropská komise byla opět vyzvána k urychlení příprav směrnice o bioodpadech. Biom.cz [online]. 2005-04-11 [cit. 2024-07-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy-bioodpady-a-kompostovani-biometan/odborne-clanky/evropska-komise-byla-opet-vyzvana-k-urychleni-priprav-smernice-o-bioodpadech>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto