Odborné články

Stanovisko CZ Biom k návrhu zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Stanovisko CZ Biom - českého sdružení pro biomasu k návrhu zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

České sdružení pro biomasu CZ Biom vítá vznik samostatného zákona, který by měl pevně zakotvit podporu obnovitelným energetickým zdrojům, na něž je možné hledět jako na jediné zdroje pro udržitelný rozvoj lidské společnosti. Přijetí tohoto zákona tak může být dalším krokem k nápravě neudržitelné situace, pro kterou byly a stále jsou dlouhodobě vytvářeny podmínky v podobě přímé a nepřímé podpory. Jen například v rozmezí 5 let (1994 - 1998) bylo v ČR z různých veřejných zdrojů přímo či nepřímo vydáno více než 100 mld. Kč ve prospěch tzv. klasické energetiky (v této částce nejsou započteny tou dobou relativně vysoké křížové dotace), kdežto na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie byly celkem věnovány zhruba 3 mld. Kč. Podobný nepoměr v různé výši je znakem téměř celého 20. století a v různé míře znakem téměř celého světa a měl by být tudíž samozřejmou odpovědí na argumenty, že není možné v době liberalizace (kteréžto slovo může v podstatě znamenat cokoli) podporovat jeden druh energie na úkor druhého. Naším názorem naopak je, že tato podpora ve prospěch obnovitelných zdrojů energie a energetické efektivnosti by měla být minimálně v takové výši, resp. po takovou dobu, aby alespoň vyrovnala onu dlouhodobou disproporci. Máme k tomu nyní nanejvýše závažné důvody. Zatímco donedávna bylo hlavním argumentem vyčerpání neobnovitelných energetických surovin, dnes se do popředí dostává další fatální otázka environmentálního ohrožení v podobě zvýšené koncentrace skleníkových plynů, vysoké míry znečištění, hromadění odpadu, termoemise, snižování biodiverzity atd. Vyšší energetické využití obnovitelných zdrojů společně s akcelerací úspor energie působí proti příčinám většiny těchto jevů.

Předložený návrh zákona podporujeme s vědomím jeho částečné zranitelnosti a křehkosti způsobené zejména jeho zakotvením v rámci stávajících, resp. budoucích pravidel organizace trhu s energií. CZ Biom, jako zástupce potenciálních výrobců obnovitelné energie v širokém rozsahu výkonů a rozmanitých technologií je připraven i nadále poskytnout podporu v těch částech zákona, které zajistí dlouhodobě rovné a snadné podmínky rozvoje i malých výrobců obnovitlené energie, např. tzv. farmářských bioplynových stanic. V této chvíli se nám jako nejvýznamnější ohrožení rozvoje odvětví udržitelného energetického zásobování energií, zejména v souvislosti s Cenovým rozhodnutím ERÚ č.26/2003 a v souvislosti s připravovanou vyhláškou ERÚ jeví nízká cena a malá diferenciace jednotlivých druhů a způsobů využívání obnovitelné energie.

Z tohoto pohledu by mělo být energetické využití "čisté" biomasy podstatně zvýhodněno oproti společnému spalování uhlí a biomasy ve velkých zařízeních. Účelem zákona - též s ohledem na shora uvedené skutečnosti - musí být podpora rozvoje moderních technologií pro decentralizované efektivní zásobování energií. Společné spalování bude, až na čestné výjimky, znamenat krok zpět z několika důvodů. Trh s biomasou není dostatečně rozvinutý a jakékoliv, byť lokální zvýšení poptávky na straně velkých zařízení podstatným způsobem ovlivní cenu tohoto zdroje pro potenciální malá zařízení. Zásadnější je ovšem skutečnost, že podporu by nadále získávala zařízení, resp. subjekty, v jejichž zájmu v podstatě není vyvíjet a provozovat moderní decentralizované zdroje, ale ve většině případů by zřejmě odčerpávala značnou část podpory, pro niž zákon vytváří podmínky. Naším názorem je, že podporu formou vyšší ceny za dodanou energii by měly obdržet pouze zdroje, které byly uvedeny do provozu po určitém datu, zdroje, které budou splňovat určité kritérium celkové účinnosti - v případě biomasy by se zásadně mělo jednat o společnou výrobu elektřiny a tepla, resp. minimálně část tepla by měla být uplatněna. Jelikož kritérium celkové účinnosti nemusí být vždy jednoznačné, je dále možné limitovat instalovaným výkonem jednoho zařízení (elektrárny), pročež navrhujeme limit 30 MW. Ze stejných důvodů by měla být vyšší cenou podpořena výroba energie z bioplynových stanic, neboť i přes relativně vyšší výrobní náklady s sebou tento způsob energetického zhodnocování zejména odpadní biomasy přináší vysoké společenské efekty, což mimo jiné prokazuje i dokument schválený usnesením vlády č.297 ze dne 26. března 2003.

CZ Biom taktéž podporuje ustanovení zákona, kterým bude podpořena výroba tepla z obnovitelných zdrojů energie. Zde je častou výtkou, že zákon předchází případné podobné ustanovení v evropské legislativě. Naopak si myslíme, že bychom měli šanci být v tomto případě příkladem ostatním zemím, které o podobném ustanovení uvažují. Že je to však obtížné v situaci, kdy v podstatě není zvýhodněna a podporována obecně energetická efektivnost, je nanejvýše zřejmé.

Závěrem si dovolujeme vyjádřit přesvědčení, že se společným úsilím podaří veřejnosti představit zákon, který vytvoří od prvního dne své účinnosti podmínky pro transparentní podporu všech subjektů, které projeví zájem o podnikání v perspektivním odvětví využívání obnovitelných zdrojů.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Legislativní úskalí výstavby centralizovaných bioplynových stanic v ČR
Otevřený dopis Prezidentu ČR k návrhu zákona o DPH
Úvodník pro tištěný BIOM
Aktuality z oblasti podpory využívání obnovitelných zdrojů
Poradce Tonyho Blaira v Senátu ČR podpořil přijetí kvalitního zákona na podporu obnovitelných zdrojů energie
Indikativní cíle při získávání energie z biomasy
Stanovisko CZ Biom k programu podpory kapalných biopaliv
Podpora pěstování energetických bylin v souvislosti s ekologickým významem využívání biomasy
Závěry a vyhodnocení konference o možnostech výroby elektřiny z biomasy
Jak jsme usilovali o dotace na pěstování energetických bylin
Stanovisko CZ Biom ke společnému spalování biomasy a uhlí
Stanovisko CZ Biom ke společnému spalování biomasy a uhlí a k dalším ustanovením návrhu zákona o podpoře energie z obnovitelných zdrojů
Slovo předsedy
Stanovisko předsedy CZ Biomu k výkupním cenám
Stanovisko CZ Biom k návrhu EAFRD
Zákon o podpoře elektřiny z OZE prošel Senátem
Návrh na uzákonění nového druhu pozemku - technické produkční půdy
Podpora zelené elektřiny v ČR - environmentální daně, garantované ceny nebo kvóty?
Liberalizace energetického zákona a rozvoj obnovitelných energií

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 15.12.2003
Poslední změna: 14.12.2003
Počet shlédnutí: 9755

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Stanovisko CZ Biom k návrhu zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Biom.cz [online]. 2003-12-15 [cit. 2024-04-24]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie/odborne-clanky/stanovisko-cz-biom-k-navrhu-zakona-o-podpore-vyuzivani-obnovitelnych-zdroju>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
15 Dec 2003 06:28 Onderanin
- Ekvivalent
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto