Odborné články

Pravidla a priority pro společně realizované projekty v České republice

Česká republika se v pozici hostitelské země připravuje na využití tzv. flexibilních mechanismů, jako jsou projekty Joint Implementation. V jejich rámci budou na našem území zahraniční investoři realizovat projekty (či se na nich finančně podílet), které povedou ke snížení emisí skleníkových plynů. Dosažené redukce pak budou na základě dohody a výše finančního příspěvku zahraničního investora převedeny na jeho účet.

Projekty typu Joint Implementation je třeba posoudit komplexně z hlediska technického i ekonomického (analýza z pohledu energetiky, přínosů pro životní prostředí, financování, přínos technologií atd.). Bylo schváleno, že k tomuto posuzování budou využity kapacity Státního fondu životního prostředí a České energetické agentury, které mají zkušenosti s posuzováním projektů týkajících se úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů energie, které patří mezi priority Joint Implementation.

Oficiálním kontaktním místem pro otázky metodologické a pro podávání žádostí projektů je Ministerstvo životního prostředí (Odbor ekonomiky). Zde proběhne zaevidování projektu mezi žádosti Joint Implementation a návrh projektu bude odeslán k odbornému posouzení na Státní fond životního prostředí a Českou energetickou agenturu. Pro komplexní posouzení žádostí na Státním fondu životního prostředí bude zřízen nový neinvestiční program. Obě instituce mají možnost si v určeném období od předkladatele vyžádat dodatečné podklady. Komplexní posouzení bude následně zpracováno do podoby návrhu rozhodnutí ministra, které bude po schválení předloženo ministrovi k rozhodnutí. Po kladném rozhodnutí ministra bude připravena smlouva ošetřující další souvislosti a podmínky, za nichž dojde k převodu ušetřených emisních jednotek.

Předložené návrhy projektů budou posuzovány zejména dle následujících kritérií:

  • Celkové a roční snížení emisí skleníkových plynů
  • Požadované množství emisních kreditů
  • Nabízená cena za jednotku redukce emisí, přičemž cena bude posuzována v kontextu vývoje ceny těchto redukcí v mezinárodním měřítku
  • Podmínka "dodatečnosti", tj. takového snížení emisí skleníkových plynů z dané technologie, ke kterému by bez realizace projektu nemohlo dojít. Z dalšího řízení budou předem vyloučeny návrhy projektů, které budou zaměřeny na splnění podmínek daných příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky z oblasti životního prostředí.
  • Soulad s prioritami Státní politiky životního prostředí a s prioritami Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.
  • Podmínka "nejlepší dostupné techniky" v souladu s přijímanou legislativou Evropských společenství
  • Přínos pro rozšíření know-how a nových technologií v ČR
  • Environmentální aspekty projektu - například hospodárné využívání přírodních zdrojů, recyklace odpadů, apod.
  • Ekonomické aspekty projektu - například nákladově efektivní řešení, soulad s makroekonomickou politikou na národní i regionální úrovni (růst zaměstnanosti, regionální rozvoj apod.).

Ministerstvo životního prostředí již nyní pracuje se SFŽP a ČEA na metodickém pokynu, jehož výsledkem by mělo být zjednodušení celého posuzovacího procesu.


Na základě příspěvku předneseného na konferenci EEBW: Energie efektivně 2002 zpracoval Juraj Krivošík

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Kjótské pružné mechanismy: Vyhlídky pro financování energetických investic
Co bude znamenat vstup do EU pro CZ Biom?
Možnosti financování společných projektů na základě obchodování se skleníkovými plyny
Nové možnosti pro financování projektů - obchod s emisemi skleníkových plynů
Společné projekty EU a ČR pro výstavbu zařízení k využívání biomasy pro energii
Podpora obnovitelných zdrojů energie v zemědělství po vstupu ČR do EU

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 20.1.2003
Poslední změna: 14.1.2003
Počet shlédnutí: 6502

Citace tohoto článku:
CHMELÍK, Tomáš: Pravidla a priority pro společně realizované projekty v České republice. Biom.cz [online]. 2003-01-20 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/pravidla-a-priority-pro-spolecne-realizovane-projekty-v-ceske-republice>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto