Odborné články

Možnosti financování společných projektů na základě obchodování se skleníkovými plyny

Využívání energetické biomasy se stává stále naléhavějším úkolem celého světa. Nejde přitom pouze o výrobu energie, ale tento program má dalekosáhlý dopad pro udržení stabilního života na celé planetě. Je třeba systematicky omezovat používání fosilních paliv, které jsou výraznou příčinou vzniku skleníkových plynů, a tím oteplováním Země, což směřuje ke změně globálního klimatu. Proto se v r. 1997 dohodly všechny vyspělé státy světa na nezbytnosti redukce skleníkových plynů, na základě protokolu z Kyóto. Zavázaly se ke snížení CO2 o nejméně 5% do let 2008-2012, oproti r. 1990. Závazky jsou kvantifikovány podle jednotlivých států. Podstatou snížení skleníkových plynů je snížení energetické náročnosti (a tím omezení spotřeby fosilních paliv), zejména pomocí nejmodernější energeticky nenáročné technologie. Také Česká republika se připojila k omezení skleníkových plynů. V současné době je již produkce CO2 v ČR významně snížena, ale především v důsledku omezení výroby, zejména těžkého průmyslu, čímž všeobecně poklesla spotřeba energie. Tato situace proto umožňuje České republice tzv. odprodej kreditů CO2 do dalších států, které dosud stanoveného snížení produkce CO2 nedosahují. Je to způsob, jak přispět k urychlení celkového snížení emisí skleníkových plynů, neboť pro jejich globální omezení nezáleží na tom, zda jsou produkovány v ČR, nebo v některém jiném státě.

Obchodování s kredity CO2 lze uskutečnit prostřednictvím tzv. společných projektů (JI - Join Implementation), mezi ČR a státy EU. K tomu účelu byly vypracovány Ministerstvem životního prostředí směrnice, schválené dne 7.1.2002 pod názvem: "Pravidla MŽP pro společně realizované projekty v České republice." Z těchto Pravidel lze citovat následující základní informace:

  1. Projekty JI (Joint Implementation) jsou realizovány ve spolupráci mezi státy Dodatku I podle Kjótského protokolu Úmluvy s cílem snižování emisí skleníkových plynů. Jde o takové projekty, kde zahraniční investor realizuje ve spolupráci s domácím partnerem (realizátorem projektu) projekt vedoucí k významnému snížení emisí skleníkových plynů a za skutečně realizované snížení emisí investor získává dohodnuté množství emisních kreditů. Emisním kreditem se rozumí 1 t CO2 ekv.
  2. Pro projekty JI lze uvažovat o možném ročním emisním potenciálu ve výši cca 2 Mt CO2 ekv. ročně, tj. cca 10 Mt celkem v období 2008 - 2012.
  3. Jako projekty JI lze navrhovat takové investiční projekty nebo skupiny projektů, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky. Projekt nesmí vést k přenosu znečištění mezi jednotlivými složkami životního prostředí (ovzduší - voda - půda). Jako projekt JI nemůže být uznána již realizovaná akce.

Jako prioritní oblasti pro projekty JI byly stanoveny následující oblasti:

  • Využívání obnovitelných zdrojů energie
  • Úspory energie při vytápění budov (zateplování, regulace) ve veřejném sektoru
  • Úspory energie při vytápění budov (zateplování, regulace) v obytných budovách
  • Využívání odpadního průmyslového tepla u stávajících zařízení
  • Budování sběrných systémů skládkového plynu u starých skládek a jeho energetické využití
  • Ekologizace veřejné dopravy

Nejsou vyloučena ani další zařízení a opatření vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů.

Jak je zřejmé z výše uvedených Pravidel, je využívání obnovitelných zdrojů energie na prvém místě ze stanovených prioritních oblastí. Jak je všeobecně známo, je v rámci obnovitelných zdrojů energie (OZE) nejdůležitější biomasa, která zaujímá cca 75 % všech forem OZE. Je tudíž třeba co nejvíce tento program rozvíjet, včetně "Obchodování s CO2".

V souladu s tímto programem zajišťuje CZ Biom (Mezinárodní sekce) projekt, v rámci programu Altener (EU), v kterém je zapojeno celkem 5 států EU (a Polsko). Cílem tohoto projektu je zahájení konkrétní spolupráce na vzniku výše zmiňovaných společných projektů. K tomu účelu byly v letošním roce zorganizovány 2 tzv. Byznys Tripy (B.T. I a II). Jednání se konalo vždy v Praze, a to ve dnech 8. a 9. února - B.T.I a 3. a 4. června - B.T.II. Podstatnou součástí těchto jednání byla odborná exkurze do vybraných závodů a zařízení v ČR, využívající biomasu pro energii. Jednání se zúčastnili vedle zájemců z ČR rovněž zahraniční zástupci všech států, které jsou do projektu zahrnuty : Rakousko, Řecko, Finsko, Irsko, Holandsko a Polsko, včetně koordinátora z Bruselu (J.M.Jossart). Zájem o účast ze zahraničí byla značná, což se projevilo zejména při B.T. II, kterého se zúčastnili zástupci i z dalších, celkem 11 států Evropy. Účelem zahraniční návštěvy na těchto setkání s občany a zástupci firem z ČR bylo vyhledání potencionálních spolupracovníků pro zahájení JI projektů. Na B.T.II bylo zahraničním účastníkům představeno celkem 12 návrhů či záměrů našich nových projektů. Našim účastníkům byli představeni všichni zahraniční zástupci. V průběhu jednání bylo umožněno vzájemné osobní setkání všech zúčastněných pro navázání kontaktů. Pro možnost dalšího jednání byly oběma stranám dány k dispozici kontaktní adresy. Záleží nyní na každém subjektu, jak tuto nabízenou možnost využije pro zahájení nového projektu, s možností spolufinancování z EU, a tím pro další rozvoj využívání energetické biomasy v ČR. Iniciativa je otevřena i dalším zájemcům, třebaže se uvedených setkání nezúčastnili.

Podávání návrhů na JI projekty lze uplatnit prostřednictvím Ministerstva životního prostředí, které pro tyto účely zpracovalo podrobné směrnice, nazvané: Metodický pokyn pro podávání a schvalování projektů Join Imlementation v ČR. Metodický pokyn je ze dne 17.5.2002 a jeho úplné znění včetně 2 příloh je uvedeno v příloze tohoto příspěvku.

V rámci zmíněného projektu (Altener) v zájmu získání co jevíce zkušeností ze zahraničí byla začátkem července 2002 uskutečněna pracovní cesta do Finska. Na pozvání finského Biomu - FINBIO a firmy Wärtsilä se této cesty zúčastnila česká skupina 5 osob. Hlavním účelem bylo získání konkrétních informací o využívání lesních a dřevních odpadů, které jsou ve Finsku na velmi vysoké úrovni a výrazně se podílejí na zásobování energetických zdrojů. V současné době je ve Finsku již 25 % energie primárních energetických zdrojů z biomasy a do r. 2010 je snaha tento podíl zvýšit až na 50%. V ČR, jak je všeobecně známo, je využívání lesních odpadů zatím zcela minimální. Proto byl jedním z účastníků cesty též zástupce české lesní společnosti, aby mohl posoudit možnosti případného využívání lesních odpadů u nás, dle finských zkušeností. Významná byla též účast profesionálního kameramana, který dle pokynů ostatních účastníků a finských hostitelů zdokumentoval způsob využívání biomasy ve Finsku. Tyto záběry budou využity především pro nové video, připravované v rámci CZ Biom pro naši odbornou i laickou veřejnost, zejména pro starosty a celou komunální sféru.

Hlavní poznatky z této cesty lze stručně vyjádřit takto: způsob těžby lesních odpadů je zajišťován velmi důmyslnou a dokonalou mechanizací, která je ovšem úměrně tomu i značně nákladná. Zajímavý je výrobní program firmy Wärtsilä, která vyrábí efektivní zařízení pro biokotelny. Produkce lesní štěpky musí mít vždy návaznost na přímé využití, pokud možno v rámci stejného podniku, či smluvně zajištěné spolupráce jednotlivých subjektů. Výroba štěpky tak zvaně volně "na prodej" se nevyplácí, bývá často ztrátová. Její produkce je ale ve Finsku velmi významná a její náklady se kompenzují z návazné výroby, do které jsou producenti štěpky zpravidla smluvně zapojeni. Využívání lesních (i dalších) odpadů je proto třeba zajišťovat v rámci uzavřeného cyklu. Optimální kombinace je biokotelna napojená na pilu, nebo na výrobu papíru. Pak lze ve Finsku úspěšně provozovat i zařízení s vysokou kapacitou výroby energie, např. 200 až 300 MG, kde je zdrojem paliva pouze biomasa.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Pravidla a priority pro společně realizované projekty v České republice
Náklady a potenciál využití biomasy v České republice
Evropské dny biomasy regionů od 29. září do 6. října 2002
Podpora zelené elektřiny v ČR - environmentální daně, garantované ceny nebo kvóty?
Mezinárodní konference a výstava EEBW: Energie efektivně 2002 - Příležitost pro návratné investice
Nové možnosti pro financování projektů - obchod s emisemi skleníkových plynů
Společné projekty EU a ČR pro výstavbu zařízení k využívání biomasy pro energii

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 14.9.2002
Poslední změna: 7.10.2002
Počet shlédnutí: 7200

Citace tohoto článku:
PETŘÍKOVÁ, Vlasta: Možnosti financování společných projektů na základě obchodování se skleníkovými plyny. Biom.cz [online]. 2002-09-14 [cit. 2024-07-18]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/moznosti-financovani-spolecnych-projektu-na-zaklade-obchodovani-se-sklenikovymi-plyny>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto