Odborné články

Současnou podporu tepla z obnovitelného zdroje energie „shrábne erár“ – Otevřený dopis ministrům k nápravě tohoto stavu

Otevřený dopis ministrům k nápravě tohoto stavu

Nová směrnice o obnovitelných zdrojích (28/2009/EHS) zaměřuje pozornost na podporu tepla. V ČR je výroba tepla z obnovitelných zdrojů energie (OZE) zatím podporována málo. Jedním z podpůrných mechanismů je příplatek za kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET). Tuto podporu však díky nevhodně nastavené dani z příjmu shrábne v řadě případů stát, neboť je vyrobené teplo zdaněno obdobnou částkou, jako je výše podpory.

Na příplatek za KVET má nárok ten, kdo využívá teplo vznikající při výrobě elektrické energie, tedy např. provozovatel bioplynové stanice používající teplo k vytápění sušárny, hospodářských budou, obytných objektů apod. Tento příplatek činí 45 Kč/MWh el. energie.

Pokud je však teplo z bioplynu využito jinde než pro vytápění domácností, je zdaněno částkou 30,60 Kč/MWh spalného tepla . Efekt podpory se tady rázem snižuje a díky administrativní náročnosti získání podpory KVET a povinnosti platit daň jsou tato opatření naopak výrazně nemotivující a jsou proti cílům směrnice o OZE.

CZ Biom připravil společně s Agrární komorou otevřený dopis adresovaný především ministru financí Eduardu Janotovy s žádostí o zrušení zdanění tepla z bioplynu. Otevřený dopis byl zaslán také ministrům ostatních resortů, kterých se tato problematika týká (MŽP, MZe, MPO). Se zněním tohoto dopisu se můžete seznámit níže:

Otevřený dopis CZ Biomu a Agrární komory k otázce zdanění tepla vyrobeného z bioplynu, které je využito mimo domácnosti

Výroba elektřiny a kombinovaná výroba elektřiny a tepla z bioplynu jsou v ČR systematicky podporovány s ohledem na prokazatelný přínos k ochraně životního prostředí. Pokud je však teplo vyrobené z bioplynu na bioplynové stanici využito pro jiné účely, než je vytápění domácností, podléhá zdanění. CZ Biom se domnívá, že se jedná o chybu v zákoně a požaduje, aby teplo z bioplynu nepodléhalo zdanění i v těchto ostatních případech (např. vytápění průmyslových objektů, použití při sušení apod.). Důvodem je především nelogický přístup v systému podpory a diskriminace těch subjektů, které aktivně teplo využívají a zvyšují tak celkovou efektivitu zařízení.

Vycházíme ze zjištění, kdy se v průběhu května letošního roku řada provozovatelů bioplynových stanic setkala s požadavkem Generálního ředitelství cel na zdanění bioplynu použitého k výrobě tepla, které je následně využito mimo domácnosti.

Generální ředitelství cel tento požadavek předložilo na základě výkladu zákona č. 261/2007 Sb., 458/2000 Sb., a dále pak z nomenklatury, kdy je „Předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů je podle § 4 písm. b) ZDzP plyn, uvedený pod kódy nomenklatury 2711 11, 2711 21, 2711 29, 2705 určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla. „

Dle výkladu Generálního ředitelství cel je od daně následně osvobozeno teplo z KVET, které je dodáváno domácnostem, dodáváno do výrobního podniku (bioplynové stanice k ohřevu fermentorů) a mařeno na nouzových chladičích, nikoliv však teplo dodávané mimo bioplynovou stanici k účelům např. vytápění technologických objektů, použití v sušárnách.

Dostáváme se tedy do paradoxní situace, kdy je na jedné straně od daně osvobozena elektrická energie vyrobená z bioplynu, je podporována kombinovaná výroba elektrické energie a tepla příspěvkem KVET ve výši 45,- Kč/MWh el. a na druhé straně je teplo využité mimo bioplynovou stanici k účelům jiným, než je spotřeba v domácnostech, zdaněno částkou 30,60 Kč/MWh spalného tepla. Podpora KVET se tedy v těchto případech míjí účinkem. S ohledem na to, že také nově přijatá směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů (28/2009 EHS) požaduje zvýšit zejména výrobu tepla z obnovitelných zdrojů, považujeme současné zdanění za nemotivující a v rozporu s národními i evropskými závazky.

V okamžiku, kdy je provozovatelem bioplynové stanice a např. sušárny jeden podnikatelský subjekt a sušárna není součástí bioplynové stanice, ale je navázána na původní zemědělskou činnost, je pak nucen provozovatel stanice zdanit teplo využité v sušárně. Tato situace podle našeho názoru zcela odporuje zásadám efektivního využití energie z OZE, a proto bychom chtěli požádat odpovědné orgány o její přezkoumání a urychlenou nápravu. Vzhledem k tomu, že daň lze uplatnit i zpětně, žádáme o stanovisko k možnosti odpuštění daně pro tyto případy.

Věříme, že společným postupem přispějeme k rozvoji využití energie z obnovitelných zdrojů v České republice a že se nám podaří odstranit bariéry s tím související.

S pozdravem,

Ing. Bohumil Belada, viceprezident Agrární komory

Ing. Jan Habart, předseda CZ Biom

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Příspěvek na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů na rok 2011
Ekonomická a energetická efektivnost výroby biopaliv

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn

Datum uveřejnění: 27.10.2009
Poslední změna: 27.10.2009
Počet shlédnutí: 5502

Citace tohoto článku:
CZ Biom, , AGRÁRNÍ KOMORA ČR, : Současnou podporu tepla z obnovitelného zdroje energie „shrábne erár“ – Otevřený dopis ministrům k nápravě tohoto stavu. Biom.cz [online]. 2009-10-27 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/otevreny-dopis-cz-biom-k-otazce-zdaneni-tepla-vyrobeneho-z-bioplynu-ktere-je-vyuzito-mimo-domacnosti>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto