Odborné články

Nová směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů – nová pravidla pro biomasu

Na podzim roku 2016 publikovala Evropská komise celkem devět legislativních návrhů, které tvoří tzv. Clean Energy Package, jehož hlavním cílem je realizace energetické unie. Mezi těmito návrhy je i nová směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, která vymezuje společný rámec pro podporu energie z obnovitelných zdrojů v Evropské unii. Hlasování v Evropském parlamentu a následně v Radě se očekává do konce tohoto roku.

Směrnice stanovuje závazný cíl Unie pro celkový podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné energetické spotřebě v roce 2030 ve výši 32 %, který má být dosažen na základě příspěvků jednotlivých členských států. Příspěvek každého státu sestává z hrubé konečné energetické spotřeby v kombinaci sektorů výroby elektřiny, tepla a chlazení a dopravy.

Pokud jde o biopaliva v dopravě (tekuté palivo z biomasy určené pro sektor dopravy), biokapaliny (tekuté palivo z biomasy určené pro ostatní sektory, než je doprava) a paliva z biomasy (plynná a pevná paliva z biomasy), tato musí splňovat kritéria udržitelnosti a úspor emisní skleníkových plynů, aby bylo možné je do příspěvku započíst.

Pro paliva z biomasy využívaná v zařízení na výrobu elektřiny, tepla nebo chladu budou kritéria udržitelnosti povinná pro výrobnu s instalovanou kapacitou nad 20 MW (v případě pevné biomasy), respektive nad 2 MW (v případě bioplynu).

Kritéria úspor emisí skleníkových plynů pro biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy vyrobené z odpadů a zbytků (kromě zbytků zemědělských, akvakulturních, rybolovných a lesnických) jsou stanovena v rozmezí od 50 % do 65 %, pokud jde o biopaliva, bioplyn spotřebovaný v dopravě a biokapaliny, a to v závislosti na datu uvedení zařízení na jejich výrobu do provozu a dále v rozmezí od 70 % do 80 % pro elektřinu a vytápění a chlazení v závislosti na datu uvedení výrobny elektřiny nebo výrobny pro vytápění a chlazení do provozu.

Za účelem zvýšení využívání obnovitelné energie v sektoru dopravy mají dodavatelé pohonných hmot povinnost zajistit, aby podíl obnovitelné energie dodávané pro konečnou spotřebu v odvětví dopravy byl do roku 2030 nejméně 14 %, z čehož podíl biopaliv a bioplynu vyrobených z pokročilých biopaliv musí dosahovat alespoň 0,2 % v roce 2022, alespoň 1 % v roce 2025 a alespoň 3,5 % v roce 2030. Příspěvek z biopaliv a paliv z biomasy spotřebovaných v sektoru dopravy, které jsou vyrobeny z potravinářských nebo krmných plodin, nesmí být do roku 2030 vyšší než 1 % oproti podílu energie z těchto surovin na hrubé konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů v roce 2020 v daném členském státě, maximálně však 7 %, pokud jde o sektor silniční a železniční dopravy.

Energetický obsah biopaliv a bioplynu je pro účely splnění příspěvku členského státu v sektoru dopravy možné započíst dvakrát, jestliže jsou pro jejich výrobu použity vstupní suroviny vyrobené z pokročilých biopaliv, použitého kuchyňského oleje nebo z živočišných tuků.

Směrnice dále zavádí pravidla pro režimy podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s cílem zamezit zbytečnému narušení trhů s elektřinou. Členské státy tak mají povinnost zajistit, aby podpora na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů byla poskytována otevřeným, transparentním, konkurenčním, nediskriminačním a nákladově efektivním způsobem a v souladu s pravidly pro státní podporu (zpravidla v aukcích). Výjimky z tohoto pravidla jsou přípustné pouze pro malé výrobny do 1 MW a dále pro demonstrační projekty.

Členské státy mají dále povinnost zajistit, aby veškerá vnitrostátní pravidla týkající se postupů schvalování, udělování osvědčení a vydávání licencí ve vztahu k přenosovým soustavám a energetickým zařízením, včetně procesu přeměny biomasy na biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy nebo jiné energetické produkty a na obnovitelné kapaliny a plynné pohonné hmoty nebiologického původu byly přiměřené a nezbytné a přispívaly k provádění zásady "energetické účinnosti na prvním místě".

Pro proces udělení povolení k výstavbě, rekonstrukci a provozování výroben a zařízení nezbytných pro připojení k rozvodné síti pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů energie musí být zřízeno jednotné kontaktní místo. U zařízení s výkonem elektřiny nižším než 150 kW nesmí proces udělení povolení překročit jeden rok.

S cílem usnadnit proniknutí obnovitelné energie do odvětví vytápění a chlazení musí každý členský stát zvýšit podíl obnovitelné energie dodávané pro vytápění a chlazení o 1,3 % ročně z průměru vypočítaného pro období 2021–2025 a 2026-2030 oproti úrovni dosažené v roce 2020.

Článek byl publikován v časopise Biom 3/2018 Změna legislativy v OZE aneb Velký třesk 2.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Uhlíková stopa etanolu se neustále snižuje
Posouzení skutečných emisí biopaliv
Biometan a syntézní plyn jsou další cesty ke zvyšování podílu OZE
Dánsko by mohlo dosáhnout 100% přechodu na zelený plyn do roku 2035
Rozhovor o zkušenostech s pojištěním bioplynové stanice
Nový způsob řešení pojištění bioplynových stanic

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 16.11.2018
Poslední změna: 28.3.2019
Počet shlédnutí: 2185

Citace tohoto článku:
DOUCHA ŠIKOLA ADVOKÁTI s.r.o., : Nová směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů – nová pravidla pro biomasu. Biom.cz [online]. 2018-11-16 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/nova-smernice-o-podpore-vyuzivani-energie-z-obnovitelnych-zdroju-nova-pravidla-pro-biomasu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto