Odborné články

Expertní systém pro pěstování energetických a průmyslových plodin

V roce 2008 získal Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. podporu od Ministerstva školství na projekt, v jehož rámci bude vytvořen expertní systém pro pěstování energetických a průmyslových plodin. Expertní systém bude schopen zodpovídat otázky a řešit problémy při pěstování energetických a průmyslových rostlin a rekultivacích. Při vytváření modelů a algoritmů jsou využívány výsledky dlouhodobých pokusů, které provádí VÚRV, v.v.i. Navržené modely a algoritmy budou ověřeny na parcelových pokusech a v provozních podmínkách. Expertní systém bude publikován na internetu a kvalita použitých modelů bude ověřena prostřednictvím několika typů zpětné vazby.

Expertní systém poskytne především:

  • pomoc při rozhodovacím procesu o rekultivacích a pěstování energetických a průmyslových plodin nejenom na zemědělských půdách
  • využití coby pomůcky při výuce na univerzitách a středních odborných školách
  • výměnu zkušeností mezi pěstiteli, odborníky a vědci
  • pomoc s nalezením trhu pro vyprodukovanou biomasu

Vytvořená data a programy budou k dispozici pod otevřenou licencí, která umožní neomezené využívání výstupů projektu vědci a odborníky. Expertní systém bude ověřován a doplňován hodnotami z praxe. Za tímto účelem bude provedena řada pokusů s vybranými energetickými a technickými plodinami na devastované půdě. Zde budou zkoumány vlivy pěstování těchto plodin a užitých technik pěstování na výnos plodin a změnu kvality půdy. V rámci projektu bude zpracováno a ověřeno celkem 15 plodin.

V průběhu řešení projektu bylo rozhodnuto, že primárním jazykem bude angličtina. Hlavním důvodem je výrazně větší potenciál pro zajištění vysokého množství uživatelů, a tudíž i motivace k dalšímu rozvoji. Znamená to sice ztrátu části uživatelů z České republiky, ale výhody převažují.

Základem expertního systému bude nyní vytvářený a naplňovaný systém databází. Přehledné zobrazení databází včetně většiny vazeb naleznete v PDF souboru (obrázek by byl příliš velký pro zobrazení na Biom.cz). Rozhraní expertního systému bude navádět uživatele k řešení problému nebo zodpovězení dotazu, jak je možné ve zjednodušené formě vidět na následujícím obrázku.

Obr. : Expertní systém

Kompletní pokrytí problematiky pěstování a využívání energetických a průmyslových plodin úlohami expertního systému umožní předat pěstiteli ucelenou informaci o pěstování a nakládání s cíleně pěstovanou a zbytkovou biomasou. Informace a výpočty budou verifikovány na několika úrovních (pokusy na parcelách, provozní pokusy, dotazník, zpětná vazba uživatelů). Díky tomu budou mít pěstitelé zaručenou kvalitu poskytovaných dat. To by se mělo projevit ve vyšší kvalitě rekultivací a ve vyšší produkci biomasy pro energetické a průmyslové účely. Dalším přínosem bude možnost odborníků vyměňovat si poznatky o této problematice. Výměna pak bude probíhat nejen mezi odborníky a vědci, ale zároveň i směrem k pěstitelům, kteří tak budou získávat kvalitní informace o energetických a technických plodinách a zpět následně budou moci předat praktické zkušenosti s jejich pěstováním. Díky otevřenosti systému bude moci jej využívat i na školách při klasické výuce i v rámci různých e-learningových systémů.

První pokusy začnou v roce 2009. Společně s tím začnou být publikovány a s pěstiteli diskutovány první výstupy. Finální verze expertního systému s ověřenými výstupy bude publikována v roce 2011.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Pěstování energetických plodin na devastovaných půdách
Matematické modely pro pěstování energetických a průmyslových plodin v devastovaných oblastech
Podpora pěstování energetické biomasy v ČR a v kontextu s EU
Jak jsme pokročili v pěstování energetických rostlin
Využití biomasy rychle rostoucích dřevin v energetice sídel

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 24.12.2008
Poslední změna: 21.12.2008
Počet shlédnutí: 8114

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín, HONZÍK, Roman: Expertní systém pro pěstování energetických a průmyslových plodin. Biom.cz [online]. 2008-12-24 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/expertni-system-pro-pestovani-energetickych-a-prumyslovych-plodin>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
31 Dec 2008 20:20 elma sedlk
- Soužití Vrby a Křídlatky Bohemica
31 Dec 2008 20:28 elma sedlk
- Soužití Vrby a Křídlatky Bohemica
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto