Odborné články

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu

Stanovení podpory pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

Obr. : ilustrační foto - větrné elektrárny

Všeobecná ustanovení

Ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty. K uvedeným cenám je připočítávána daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu. Pro elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie platí tyto výkupní ceny a zelené bonusy a určené podmínky:

Obr. : ilustrační foto - sluneční elektrárny

Výkupní ceny jsou stanoveny jako minimální ceny. Zelené bonusy jsou stanoveny jako pevné ceny. V rámci jedné výrobny elektřiny nelze kombinovat režim výkupních cen podle bodu a režim zelených bonusů. Výkupní ceny se uplatňují za elektřinu naměřenou a dodanou v předávacím místě výrobny elektřiny a sítě provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy, které vstupuje do zúčtování odchylek subjektu zúčtování odpovědného za ztráty v regionální distribuční soustavě nebo subjektu zúčtování odpovědného za ztráty v přenosové soustavě. Zelené bonusy se uplatňují za elektřinu naměřenou a dodanou v předávacím místě výrobny elektřiny a sítě provozovatele regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy a dodanou výrobcem obchodníkovi s elektřinou nebo zákazníkovi a dále za ostatní vlastní spotřebu elektřiny. Zelené bonusy se neuplatňují za technologickou vlastní spotřebu.

Tabulka 1: Malé vodní elektrárny (do 10 MWe) v Kč/MWh

Datum uvedení do provozu Výkupní ceny Zelené bonusy Ceny v pásmu VT Ceny v pásmu NT Zelený bonus v VT Zelený bonus v NT
nově 2011 3000 2030 3800 2600 2450 1805
nově 2010 3060 2090 3800 2690 2450 1895
nově 2008-9 2820 1850 3800 2330 2450 1535
nově 2006-7 2660 1690 3800 2090 2450 1295
nově 2005 2400 1430 3470 1865 2120 1070
před 2005 1870 900 2700 1455 1350 660

Tabulka 2: Výroba elektřiny z biomasy v Kč/MWh

Datum uvedení do provozu Výkupní ceny Zelený bonus
2008-2011 před 2008 2008-2011 Před 2008
čistá biomasa kat. O1 nový provoz 4580 3900 3610 2930
čistá biomasa kat. 02 nový provoz 3530 3200 2560 2230
čistá biomasa kat. 03 nový provoz 2630 2530 1660 1560
čistá biomasa kat. O1 stávaj. provoz   2830   1860
čistá biomasa kat. O2 stávaj. provoz   2130   1160
čistá biomasa kat. O3 stávaj. provoz   1460   490
směsné spalování S1 a fosil. paliva       1370
směsné spalování S2 a fosil. paliva       700
směsné spalování S3 a fosil. paliva       10
paralelní spalování P1 a fosil. paliva       1640
paralelní spalování P2 a fosil. paliva       970
paralelní spalování P3 a fosil. paliva       280

Tabulka 3: Spalování bioplynu, skládkového, kalového, důlního plynu v Kč/MWh

Druh obnovitelného zdroje Výkupní ceny Zelený bonus
bioplyn v BPS kategorie AF1 4120 3150
bioplyn v BPS kategorie AF2 3550 2580
skládkový a kalový plyn 2006 2520 1550
skládkový a kalový plyn 2004-5 2850 1880
skládkový a kalový plyn před 2004 2960 1990
důlní plyn 2520 1550

Tabulka 4: Větrné elektrárny v Kč/MWh

Datum uvedení do provozu Výkupní cena Zelený bonus
2011 2230 1830
2010 2280 1880
2009 2440 2040
2008 2670 2270
2007 2740 2340
2006 2790 2390
2005 3050 2650
2004 3210 2810
Před 2004 3550 3150

Tabulka 5: Využití geotermální energie v Kč/MWh

Druh obnovitelného zdroje Výkupní cena Zelený bonus
Geotermální energie 4500 3530

Tabulka 6: Sluneční záření v Kč/MWh

Datum uvedení do provozu Výkupní cena Zelený bonus
instal. výkon do 30 kW v 2011 7500 6500
instal. výkon 30 – 100 kW v 2011 5900 4900
instal. výkon nad 100 kW v 2011 5500 4500
instal. výkon 30 – 100 kW v 2010 12500 11500
instal. výkon nad 30 kW v 2010 12400 11400
instal. výkon do 30 kW v 2009 13420 12420
instal. výkon nad 30 kW v 2009 13320 12320
zdroj uvedený v 2008 14300 13300
zdroj uvedený v 2007 14660 13660
zdroj uvedený před 2006 6990 5990

U nově zřizované výrobny připojené do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy se dnem uvedení do provozu rozumí den, kdy byly splněny obě následující podmínky:

  1. nabyla právní moc licence na výrobu elektřiny
  2. bylo ze strany provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy provedeno paralelní připojení výrobny k distribuční nebo přenosové soustavě

Novou lokalitou se rozumí lokalita, kde nebyla v období od 1. ledna 1995 připojena výrobna elektřiny k přenosové nebo distribuční soustavě.

Obr. : Ilustrační foto - bioplynová stanice

Je-li v rámci výrobny elektřiny uveden do provozu další zdroj nebo více dalších zdrojů, nebo splňuje-li jeden či více zdrojů v rámci jedné výrobny elektřiny podmínky pro uplatnění odlišných podpor, může výrobce uplatňovat odlišnou podporu pro takové jednotlivé zdroje za předpokladu, že zajistí samostatné měření výroby elektřiny v souladu se zvláštním právním předpisem na jednotlivých vývodech ze zdrojů. V případě neosazení samostatného měření může výrobce elektřiny uplatňovat za celou výrobnu elektřiny pouze nejnižší výši podpory při výběru z více možných podpor.

Vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů.

V případě uplatnění podpory formou povinného výkupu se elektřina měřená fakturačním měřením rozdělí při fakturaci v poměru samostatně naměřených hodnot výroby elektřiny na jednotlivých zdrojích. V případě uplatnění podpory formou zelených bonusů se zelené bonusy uplatňují samostatně na každý zdroj podle naměřených hodnot.

Podmínkou uplatnění výkupní ceny je předání údajů o předpokládaném množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů v jednotlivých výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem nad 1 MWe výrobcem příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy, a to následujícím postupem:

  • upřesněné měsíční množství elektřiny je předáno výrobcem příslušnému provozovateli soustavy do 15. dne kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém se má dodávka uskutečnit
  • upřesněné týdenní množství elektřiny je předáno výrobcem příslušnému provozovateli soustavy ve formě hodinových diagramů pro jednotlivé dny kalendářního týdne do 10.00 hodin prvního pracovního dne kalendářního týdne před kalendářním týdnem, ve kterém se má dodávka uskutečnit
  • upravený denní diagram dodávek je předáván výrobcem provozovateli příslušné soustavy do 8.00 hodin kalendářního dne, který předchází kalendářnímu dni, ve kterém se má dodávka uskutečnit

Tento postup se nevztahuje na větrné elektrárny a výrobny elektřiny využívající sluneční záření.

Pro výrobny elektřiny s instalovaným výkonem nad 1 MWe s výjimkou malých vodních elektráren, větrných elektráren a výroben elektřiny využívajících sluneční záření se výkupní cena elektřiny stanovená podle tohoto cenového rozhodnutí snižuje za vykázané množství elektřiny o 20 %

  • pro každý den kalendářního měsíce, kdy bylo skutečně vykoupené množství elektřiny větší než součet množství uvedený v příslušném denním diagramu o více než 10 %
  • pro každý den kalendářního měsíce, kdy bylo skutečně vykoupené množství elektřiny menší než součet množství uvedený v příslušném denním diagramu o více než 15 %

Elektřina vyrobená využíváním druhotných energetických zdrojů

Příspěvky k ceně elektřiny jsou stanoveny jako pevné ceny podle zvláštního právního předpisu. Výrobce elektřiny při využívání druhotných energetických zdrojů s výjimkou spalování degazačního plynu účtuje územně příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy, pokud je k přenosové soustavě připojen, příspěvek k ceně elektřiny 45 Kč/MWh za každou vykázanou MWh vyrobené elektřiny. V tomto případě může výrobce uplatnit současně podporu.

Výrobce elektřiny při spalování degazačního plynu (důlního plynu z otevřených dolů) účtuje, příspěvek k ceně elektřiny 1210 Kč/MWh za každou vykázanou MWh vyrobené elektřiny. V tomto případě může výrobce uplatnit současně podporu.

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Tento článek byl publikován v rámci spolupráce redakce časopisu Alternativní energie a CZ Biom.

Příloha: Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2010 ze dne 8. listopadu 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů: Změny ještě nekončí
Podpora OZE pro rok 2010 z pohledu ERÚ
Ministerstvo zemědělství otevírá po více než dvou letech opakovaných výzev odborníků a ignorace usnesení vlády dotace na zakládání plantáží rychle rostoucích dřevin
Matematické modely pro pěstování energetických a průmyslových plodin v devastovaných oblastech

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 12.1.2011
Poslední změna: 12.1.2011
Počet shlédnutí: 6317

Citace tohoto článku:
KUČERA, Zdeněk: Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Biom.cz [online]. 2011-01-12 [cit. 2024-07-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/cenove-rozhodnuti-energetickeho-regulacniho-uradu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto