Odborné články

Biopreparáty na urýchlenie kompostovania

Pomerne často dostávame pri našich informačných akciách otázky týkajúce sa biopreparátov určených na urýchlenie dozrievania kompostu, tzv. kompostovacie urýchľovače. Nakoľko o týchto preparátoch kolujú rôzne chýry, preto sa pokúsim vysvetliť ich význam a účinok.

Je potrebné si uvedomiť, že tieto preparáty nie je vo väčšine prípadov vôbec potrebné používať. Malo by platiť (podobne ako pri iných prídavkoch ako napr. vápenaté látky...), že ich používame iba vtedy ak nevieme splniť niektorú z požiadaviek na správne kompostovanie alebo ak sa nám hromadí viac organického materiálu ako dokážeme skompostovať klasickými metódami.

Čo to vlastne je biopreparát?

Je to vo väčšine prípadov mikrobiologická kultúra doplnená o enzýmy, ktoré sú uvedené do neaktívnej formy a prídavná látka, ktorá v prípade rozmiešania vo vode začne plniť úlohu prvej potravy.

Aké sú základné podmienky kompostovania?

Na rozklade nášho organického odpadu sa podieľajú najrozličnejšie, majmä pôdne mikroorganizmy. Tie sa nachádzajú všade v prírode, teda aj v našom bioodpade. K svojmu životu však potrebujú špecifické podmienky, ku ktorým sa musíme pri kompostovaní čo najviac priblížiť. Potom kompostovanie prebieha rýchlo a bez problémov. Skôr ako použijeme kompostovací biopreparát, vyskúšajme upraviť podmienky tak, aby sme vyhoveli životným potrebám týchto našich pomocníkov.

 • kompost by mal byť dostatočne vlhký - celý prierez kompostu by sme sa mali pokúsiť udržať vlhký. Jednoduchou skúškou správnej vlhkosti je, ak vezmeme do dlane kompostovaný materiál a zmačkneme ho, medzi prstami by sa nám malo objaviť maximálne niekoľko malých kvapiek vody. Zmačknutý materiál po otvorení ruky by mal ostať stlačený. Ak nám z ruky tečie voda je kompost prevlhčený. Ak sa nám po otvorení dlane materiál rozsype je kompost suchý. Kompost by sme mali chrániť pred slnečným žiarením a vetrom. Najlepšie je ho umiestniť do polotieňa až tieňa niekde v závetrí. Pri nedostatočnej i nadmernej vlhkosti sa nám proces spomaľuje.
 • kompost by mal mať dostatočné množstvo vzduchu - podobne ako je potrebná pre život mikroorganizmov voda je potrebný aj kyslík. Tu vo väčšine prípadov platí, že ak máme správnu vlhkosť a dostatok štruktúrneho materiálu (drevná štiepka, slama...), ktorý nám vytvorí v komposte drobné dutinky, máme aj dostatočné množstvo kyslíka. Bez vzduchu sa začne rozbiehať úplne iný proces rozkladu ako potrebujeme a kompost začne zapáchať a byť nezdravým. Preto je dobré kompost z času na čas prekopať.
 • správne zloženie kompostovacej zakládky - do kompostu by sme mali dávať čo najrozmanitejší materiál. Mali by sme miešať mäkké a šťavnaté dusíkaté materiály (čerstvá tráva, hnoj, bioodpad z domácnosti, mladá burina...) s tvrdými suchými uhlíkatými materiálmi (slama, hobliny, drevná štiepka, lístie...). Všetky tieto materiály je potrebné premiešať.
 • správna veľkosť materiálu - pre urýchlenie rozkladu je dobré ak materiál ešte pred tým ako ho uložíme do zakládky zmenšíme aspoň na veľkosť prsta. Čím je materiál jemnejší, tým sa rýchlejšie skompostuje ale častejšie ho musíme prekopávať, aby sme zabezpečili dostatok vzduchu. Preto by sme nemali zabudnúť na hrubší štruktúrny materiál, ktorý nám vytvorí v komposte potrebné dutinky a v nich sa udrží vzduch.

Máme overené v praxi, že pri dodržaní týchto podmienok sa bioodpad v záhrade spracuje na kompost za 1 rok.

Načo teda použiť biopreparát?

 • ak nevieme z nejakého dôvodu zabezpečiť dostatočný prístup vzduchu. Overovaný biopreparát Oxygenátor dosahoval výborné výsledky pri aeróbnych (s prístupom kyslíka) aj pri anaeróbnych (bez prístupu kyslíka) podmienkach.
 • ak nevieme zabezpečiť správne zloženie materiálu. Príkladom je čerstvo pokosená tráva, ktorá sa ťažko kompostuje pre vysoký obsah vody. S oxygenátorom je jej kompostovanie možné aj bez dostatočného prídavku napr. drevnej štiepky a zeminy.
 • ak máme nedostatok miesta a veľa materiálu. Nakoľko nám biopreparát urýchľuje kompostovanie, dokážeme na rovnako veľkej ploche skompostovať viac materiálu.

Kedy biopreparát nefunguje?

Ani biopreparáty však nie sú všemohúce. Aj pri ich používaní je potrebné dodržať určité podmienky. Uvedieme teda niektoré prípady, kedy sa účinnosť bio-preparátov znižuje alebo úplne vytráca.

 • ak nám kompost vyschne
 • v prípade silných dlhotrvajúcich dažďov
 • ak bioodpad obsahuje chemické látky (postreky...)
 • ak je veľká zima
 • ak je kompost silne zemitý
 • ak teplota v komposte vystúpi nad 70 - 80 stupňov

Vždy je potrebné si pozorne prečítať návod na použitie a dodržiavať ho. V opačnom prípade sa môže stať, že zbytočne vyhodíte peniaze, za niečo, čo vám nepomohlo.

Ako zistíme či biopreparát funguje?

Ideálne je na vyskúšanie účinnosti biopreparátu založiť si dve kompostovacie kopy, kde budeme mať rovnaké suroviny a rovnaké podmienky. Do jednej aplikujeme biopreparát a druhú ponecháme ako kontrolnú vzorku. Z času na čas obe kopy skontrolujeme a porovnáme. Nakoniec zhodnotíme výsledky a zamyslíme sa, či účinnosť biopreparátu sa aspoň vyrovnala jeho cene.

Laboratórna skúška biopreparátu Oxygenátor

Vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Prahe sa testoval tento biopreparát v optimálnych podmienkach v aerovaných biofermentoroch a v kompostovom substráte s prevahou krátkej parkovej trávy s 5% prídavkom zeminy, 10% prísadou prasačieho hnoja a 10% prídavkom kôrodrevnej hmoty (s touto surovinovou skladbou je možné v optimálnych podmienkach vytvoriť stabilizovaný kompost za 4 týždne). Boli naplnené 5 biofermentory. Do 3 bol privádzaný vzduch a 2 boli bez ventilácie. Prvý bioreaktor bol ako kontrolná vzorka. Do druhého bol aplikovaný preparát podľa návodu. Do tretieho sa aplikovala 5 násobne vyššia dávka preparátu. Z bioreaktorov bez ventilácie bol jeden ponechaný ako vzorka a do druhého sa aplikoval biopreparát.

Po 14 dňoch od založenia pokusu bola hmota vo všetkých variantoch s preparátom dokonale premenená na kompost. Kontrolná vzorka, ktorá bola prevzdušňovaná sa ešte stále kompostovala. Medzi variantom zo základnou a zvýšenou dávkou preparátu neboli v priebehu dozrievania podstatné rozdiely. Neprevzdušňovaná vzorka sa stala už po 10 dňoch kyslou, páchnucou hmotou, niečo medzi silážou a hnojom. Preparát rovnako spôsobil rozsiahlu objemovú redukciu substrátu a obmedzil úniky čpavku zo substrátu.

Kde môžete biopreparáty kúpiť?

 • v záhradkárskych obchodoch
 • na záhradkárskych výstavách a veľtrhoch
 • biopreparát Oxygenátor osobne v našej kancelárii alebo na dobierku, telefonicky, e-mailom

Cena ... 140,-Sk. Jeden balíček je na 2m3 kompostu.

Na záver

Rôzne biopreparáty alebo urýchľovače kompostovania nám môžu v niektorých prípadoch pomôcť pri kompostovaní nášho bioodpadu. Nie všetky však "fungujú" a preto je potrebné urobiť si skúšku ich účinnosti s kontrolnou vzorkou. Vo väčšine prípadoch sa však vieme bez nich zaobísť, ak budeme dodržiavať základné podmienky kompostovania. Ich využitie je hlavne pri kompostovaní, kde nevieme zabezpečiť dostatočné prevetrávanie materiálu (napr. plastové kompostéry, jamy...).

Je potrebné si uvedomiť aj skutočnosť, že nám predražujú výsledný produkt, kompost.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Využití travní fytomasy k výrobě kompostů
Kompostování travní fytomasy
Kompostovacie zásobníky - aké sú ?
Odpovědi na dotazy k domovnímu kompostování
Aerobní fermentace substrátu na bázi čerstvé a biozplynované travní fytomasy
Možnosti intenzifikace zrání kompostu
Omezení emisí amoniaku a metanu procesem rychlokompostování

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 27.11.2002
Poslední změna: 25.11.2002
Počet shlédnutí: 10992

Citace tohoto článku:
MOŇOK, Branislav: Biopreparáty na urýchlenie kompostovania. Biom.cz [online]. 2002-11-27 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/biopreparaty-na-urychlenie-kompostovania>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto