Odborné články

Biomasa – významný zdroj ekologické energie

Význam energetické biomasy

Význam biomasy pro získávání obnovitelné zdroje energie stále stoupá. Spočívá nejen v přímém využívání získané energie, ale má zejména význam ekologický. Při spalování energetické biomasy se významně sníží produkce emisí, které spalováním fosilních paliv značně zatěžují ovzduší. Další, rozhodující význam produkce biomasy pro energii souvisí se skleníkovým efektem. Ten se v poslední době plynule zvyšuje, tak jak se zvyšuje intenzita spalování fosilních paliv. Při tom se uvolňuje skleníkový plyn - kysličník uhličitý, který byl v dávných dobách upoután vegetací tehdejších rostlin, ze kterých fosilní paliva postupně vznikala. Skleníkový efekt je sice přírodní jev, bez kterého by nebyl současný život na Zemi, ale cyklus CO2 nesmí být narušen. Intenzivní spalování fosilních paliv však v posledních dobách dodává do ovzduší příliš velké množství kysličníku uhličitého, takže se začíná jeho přirozený cyklus narušovat, teplota na Zemi se zvyšuje a zvyšující se skleníkový efekt začíná již být reálnou hrozbou narušení globálního klimatu. Při spalování biomasy se sice rovněž CO2 uvolňuje, ale protože biomasa vzniká v současné době, je kysličník uhličitý z ovzduší odčerpáván vegetací rostlin a tak je jeho bilance v ovzduší v podstatě vyrovnána. Čím intenzivnější porosty "energetických" rostlin (rostlin využívaných k vytápění apod.) se zakládají, tím více kysličníku uhličitého spotřebují (pro nezbytný proces fotosyntézy) a tím více CO2 z ovzduší se odčerpává.

Produkce energetické biomasy má u nás ještě další, důležitý význam a to přímo pro zemědělství. V poslední době bylo totiž prokázáno, že je u nás přebytek zemědělské půdy, která není potřebná k produkci potravin. Podle odhadů MZe z r. 2000 se jedná o plochy vhodné k dalšímu využití o rozloze 465 tis. ha orné půdy a 523 tis. ha luk a pastvin. Celková plocha tudíž činí téměř 1 milion hektarů zemědělské půdy. Bohužel, značná část této plochy není u nás náležitě obdělávána, neboť trh potravin je přesycen a odbyt potravinářské produkce bývá často problematický. Tato přebytečná půda bývá proto zaplevelená a je pak vydatným zdrojem plevelů pro okolní pozemky.

Podpora pro pěstování energetických rostlin

Pro využití této půdy je třeba hledat nové netradiční využití. K tomuto účelu se nabízí pěstování energetických rostlin. Již několik let se v rámci našich aktivit CZ BIOM snažíme zajistit oficiální podporu pro pěstování vybraných rostlin, které mohou úspěšně sloužit jako zdroj energie. Proto jsme připravovali postupně řadu podkladů pro MZe, na jejichž základě se v letošním roce poprvé podařilo zajistit nový dotační titul, vyhlášený v rámci programu. uvádění půdy do klidu. Podporu lze získat na základě "Nařízení vlády č. 86/2000". Zde jsou v příloze 5 pod bodem B.1. vyjmenovány rostliny, které lze využívat pro energii. Pro energetické využití biomasy k přímému spalování byly vybírány výnosné plodiny. Vhodné jsou rostliny vysoce vzrůstné, které vytváří velké množství nadzemní hmoty. Pro přímé spalování jsou efektivní rostliny, které dosahují výnosu kolem 10 t suché hmoty z 1 ha. Do seznamu rostlin pro tento dotační titul byly zařazeny následující druhy rostlin:

jednoleté:

 1. laskavec Amaranthus L.
 2. konopí seté Cannabis sativa L.
 3. tritikale
 4. sléz přeslenitý Malva verticillata L.

dvouleté:

 1. pupalka dvouletá Oenothera biennis L.
 2. komonice bílá Melilotus alba L.

víceleté a vytrvalé:

 1. mužák prorostlý Silphium perfoliatum L.
 2. jestřabina východní Galega orientalis
 3. topinambur Helianthus tuberosus L.
 4. psineček bílý Agrostis gigantea L.
 5. čičorka pestrá Coronilla varia L.
 6. oman pravý Inula helenium L.
 7. šťovík krmný Rumex tianshanicus x Rumex patientia
 8. sveřep bezbranný Bromus inermis Leyss. (odrůda Tribun)
 9. sveřep samužníkovitý Bromus carharticus Vahl. (odrůda Tacit)
 10. lesknice (chrastice) rákosovitá Phalaris arundinacea L.

Z těchto plodin bylinného charakteru, produkující nedřevní hmotu, jsou nejdůležitější rostliny víceleté a vytrvalé. Ze seznamu uvedených rostlin se jeví jako nejperspektivnější krmný šťovík - Uteuša. Krmný šťovík je druh kulturní plodiny, vyšlechtěné v Rusku, křížením šťovíku ťjanšanského a šťovíku zahradního. Šťovík krmný je vytrvalá plodina, na stanovišti vydrží 15 až 20 let, což je velmi výhodné. Šťovík je statná vysoká rostlina, která od 2. roku po založení kultury dosahuje výšky až 1,8 - 2,5 m. Má robustní rozvětvenou lodyhu s bohatě nasazenými květy a plody. Krmný šťovík byl vyšlechtěn původně pro účely pícninářské. Jeho vysoká tvorba celkové nadzemní hmoty má však zásadní význam pro energetické účely, k přímému spalování. Lze jej využívat jako slámu i jako celkovou nadzemní hmotu. Šťovík dozrává poměrně brzy, většinou již v polovině července. Při sklizni celkové nadzemní hmoty dosahuje každoročně (počínaje od 2. či 3. roku po založení porostu) při dozrání vysokých výnosů, od cca 15 až do 20 t/ha suché hmoty.

Energetické rostliny jsou nespornou výhodou zemědělské produkce, neboť nekonkurují na trhu potravin a proto takto vypěstovaná "zelená energie" může mít zajištěn plynulý odbyt. Pro naše zemědělce to ale nejsou rostliny tradiční a tak je třeba, aby se s nimi postupně seznamovali, naučili se je pěstovat a postupně tak jimi nahrazovat část tradiční zemědělské produkce. Naše organizace CZ BIOM se v tomto směru snaží pomáhat k rozvoji tohoto programu získáváním potřebných informací a předávat je všem zájemcům, především členům CZ BIOM, kteří jsou na tento informační tok přímo napojeni. Současně je třeba soustavně a trpělivě vysvětlovat výhody využívání biomasy pro energii široké veřejnosti a především starostům obcí i celé komunální sféře. Zájem o budování kotelen vytápěných biomasou je pak zárukou odbytu vyprodukovaného biopaliva v zemědělství. Proto je třeba v tomto směru nastolit ucelený systém, který umožní využívat energetickou biomasu přímo v místě vzniku.

Bohužel, naše veřejnost stále ještě velmi málo vnímá tento nový trend a proto se snažíme o jeho propagaci nejrůznějšími prostředky. Proto jsme také vytvořili 10 dílný televizní seriál, který byl již na podzim 2000 odvysílán na ČT. Bohužel, jeho časové zařazení bylo v odpoledních hodinách, takže jej nemohla sledovat většina potenciálních zájemců o využívání obnovitelných zdrojů energie. Tento TV seriál byl přitom vytvořen za velmi složitých podmínek a stál mnoho úsilí. V CZ BIOM jsme neměli včas dostatek finančních prostředků a proto byl pro jeho vznik rozhodující příspěvek kolegy Ing. Kutila z vlastních firemních zdrojů. Tento seriál obsahuje mnoho nových námětů pro širší využívání biomasy i ostatních obnovitelných zdrojů. Přináší rovněž řadu podnětů jak šetřit životní prostředí, udržovat kulturní krajinu a současně tak šetřit náklady za elektřinu, zemní plyn a další fosilní paliva. Předběžně máme příslib, že by se měl tento seriál v televizi opakovat, což by bylo velice přínosné.

Zahraniční spolupráce

V našich podmínkách stále ještě nemáme zajištěnou dostatečnou informovanost o praktických výhodách "fytoenergetiky" u široké veřejnosti. K tomu účelu se snažíme rovněž získávat co nejvíce užitečných informací ze zahraničí. Zajišťujeme je především prostřednictvím mezinárodní sekce, kterou jsme napojeni přímo na evropskou asociaci AE -BIOM, ve které je v současné době sdruženo již 22 států (včetně ČR). Průběžně zde získáváme informace o rozvoji fytoenergetiky v jednotlivých státech. Největší podíl energie z biomasy využívají např. skandinávské státy, kde mají vysoké % z primárních zdrojů energie: Švédsko cca 18,5%, Finsko cca 20%. U nás využíváme energii z biomasy zatím jen kolem 1 %. Máme tedy co dohánět. Snažíme se proto zajistit systematikou spolupráci se státy, kde mají již dlouholeté dobré zkušenosti s tímto perspektivním oborem. Výsledkem této soustavné práce je např. získání nového projektu, který byl právě nyní zahájen a to na schůzi ve dnech 2. a 3. 7. 2001 v Bruselu. Projekt byl iniciován z naší strany a to již v září r.1999. Trvalo téměř 2 roky, než se podařilo projekt schválit a začít jej realizovat. Projekt je zařazen v programu ALTENER, s názvem: Zajištění projektů mezi Evropskou unií a Českou republikou společnou propagací. Partnery v tomto projektu jsou představitelé asociací BIOM z těchto zemí: Česká republika, Rakousko, Irsko, Řecko, Finsko, Holandsko, Polsko a koordinátorem projektu je Evropská asociace AEBIOM, se sídlem v Bruselu.

Cílem projektu je vytvořit v ČR, na základě cílené propagační kampaně, podmínky pro vzájemné konkrétní investiční i obchodní projekty, týkající se rozvoje fytoenergetiky. Vzhledem k reálné hrozbě negativních dopadů zesilujícího se skleníkového efektu je nezbytné co nejvíce omezit využívání fosilních paliv a tím omezit vypouštění CO2 do ovzduší. Představitelé EU si tuto reálnou hrozbu velmi dobře uvědomují a proto mají snahu řešit problém v rámci celé Evropy. Proto vznikla také myšlenka eventuálního tzv. obchodování s emisemi CO2. V praxi by to znamenalo, že stát, který produkuje méně CO2 než je jeho podíl daný protokolem z Kyóto, může určitý podíl tzv. prodat do státu, kde nejsou schopni svůj podíl efektivně a v daném čase zredukovat. V ČR se náš podíl CO2 momentálně snížil, ale bohužel ne především vlivem zavedení efektivních technologií, ale omezením průmyslové výroby, takže je pod stanoveným limitem. Proto bychom případně mohli určitou kvótu CO2 odprodávat do zemí, které jsou nad stanoveným limitem. Za částku odkoupenou za CO2 by měl kupující stát přispět stejnou částkou na investice do využívání energetické biomasy. V současné době se zatím o této možnosti jedná a také není ještě stanovená jednoznačná metodika těchto případných transakcí. V každém případě je ale třeba rozvoj fytoenergetiky u nás posílit a zkušenosti ze zahraničí co nejlépe využívat, bez ohledu na to, zda bude či nebude návrh vykupování CO2 realizován.

Řešení projektu bude trvat 18 měsíců, které jsou rozděleny na 4 díly. V prvních fázích budou shromážděny nejdůležitější informace od všech partnerů, které se týkají využívání biomasy pro energii. Budou zde popsány především zajímavé technologie, které by byly pro využití v ČR výhodné, ale také budeme informovat o našich zařízeních a technologiích, které by mohly být vítány v EU. Veškeré tyto informace budou zpracovány jednak na videokazetě, jednak v textové části ve formě propagačního letáku a dále předány na internetové stránky. Vedle odborných informací budou zde uvedeny též kontaktní adresy na příslušná pracoviště a instituce, kde lze navázat konkrétní obchodní i další kontakty s vytypovanými partnery. Součástí projektu budou i 2 obchodní cesty zástupců všech účastníků projektu do ČR, za účelem navázání přímého kontaktu se zástupci našich podnikatelů, komunální sféry a s dalšími zájemci o fytoenergteiku. První cesta do ČR se uskuteční začátkem prosince, druhá v březnu příštího roku.

Z dosavadních informací, které jsme získali na zahajovací schůzi, jsou nesporně nejdůležitější výsledky a zkušenosti, které mají ve Finsku. Mají zde důkladně propracován způsob využívání veškeré odpadní biomasy, především dřevní hmoty. Vzhledem k tomu, že u nás je zatím tento materiál z lesní těžby využíván k vytápění jen zcela výjimečně, nebo vůbec, bylo by velmi důležité se s těmito zkušenostmi seznámit. Jejich technologie zpracování zbytků po lesní těžbě je velmi inspirativní a efektivní, takže bude pro nás důležité tyto postupy demonstrovat na videokazetě a doplnit tak současné poznatky, které jsme získali při zpracovávání TV seriálu. Vedle představitelů z AEBIOM se exkurze do ČR účastní též představitelé vybraných podniků, aby předali přímo své zkušenosti našim zájemcům a navázali tak případné obchodní kontakty. Z tohoto důvodu by bylo účelné, aby se nám naši zájemci o tato setkání ohlásili, abychom je mohli včas pozvat na místo jednání, což bychom rádi a ochotně zajistili.

Souhrn a závěr

Podstatou rozvoje intenzivního využívání biomasy pro energii je zajištění všeobecných a reálných informací o těchto možnostech. Proto je činnost CZ BIOM zaměřena především na tuto propagaci, ale též na zprostředkování zkušeností získaných v zahraničí. K rozvoji fytoenergetiky významně přispělo letos také to, že se podařilo prosadit dotační titul MZe na podporu produkce energetické biomasy, což je nesporně významný pokrok. Realizace zmíněného projektu na bázi spolupráce mezi ČR a státy EU je rovněž významný příspěvek k rozvoji tohoto perspektivního oboru. Informace jsou klíčem k veškeré další činnosti a bude záležet na každém z nás, zda se o tyto informace budeme zajímat, necháme se jimi inspirovat a využijeme je ve prospěch dobré věci.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Dotace na pěstování energetických rostlin
Biomasa pro energetiku: šance nebo návrat zpět?
Energetické využití biomasy - možnost omezení produkce skleníkových plynů
Biomasa - perspektivní zdroj energie
Využití travní fytomasy k výrobě kompostů
Význam biomasy pro energii a průmysl
Len setý olejný (Linum usitatissimum L.)
Nové akční plány v obnovitelných energiích
Ověřování energetických rostlin v provozních podmínkách
Zkušenosti s pěstováním biomasy

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 8.11.2001
Poslední změna: 19.3.2002
Počet shlédnutí: 11556

Citace tohoto článku:
PETŘÍKOVÁ, Vlasta: Biomasa – významný zdroj ekologické energie. Biom.cz [online]. 2001-11-08 [cit. 2024-07-18]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/biomasa-vyznamny-zdroj-ekologicke-energie>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
24 Jul 2002 15:33 Motlk
-
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto