Odborné články

Výroba elektřiny z OZE & mikrokogenerace pro vlastníky rodinných domů a „malé” podniky

Na základě přijetí Směrnice evropského parlamentu a rady 2001/77/ES o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou zeměmi Evropské unie se členské státy mimo jiné zavázaly k přijmutí různých modelů podpor pro zvýšení podílu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie (dále OZE), směrnice však nenařizuje konkrétní schéma podpory v členských zemích EU.

Pro rozvoj OZE má přispět především:

  • zjednodušení správních postupů při výstavbě a provozu obnovitelných zdrojů
  • zveřejnění standardních pravidel pro připojení a zveřejňování nákladů na připojení
  • zavedení povinností vydávání záruk původu – pobídka dobrovolným schématům podpory a mezinárodnímu obchodování se „zelenou elektřinou“

Implementace obsahu Směrnice 2001/77/ES do českého právního řádu je provedena Zákonem č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).

Evropská komise dále zveřejnila v lednu 2008 soubor legislativních návrhů (tzv. klimaticko-energetický balíček), jejichž cílem je dosáhnout zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě do roku 2020 na 20 % a snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 rovněž o 20 %.

V budoucnu lze tedy i na základě přijaté směrnice očekávat trend zvyšování podílu výroby energie s využitím tzv. „malých OZE-E“ (výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie), resp. mikrokogenerace.

Obr. : Hybridní system využívající větrnou a sluneční energii, výkon větrné elektrárny je 1,5 kW. Objekt je umístěn v Řecku (Zdroj: Alexakis Energy)

Zmapováním podmínek a bariér při výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů a mikrokogenerace v zemích EU se zabývá mezinárodní projekt s názvem „PERCH“, což je zkratka anglického názvu „Production of Electricity with RES and CHP for Homeowners" tj. „Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a z mikrokogenerace v domácnostech". Řešeny jsou hlavně technické, ekonomické a administrativní aspekty této problematiky včetně rozdílné celospolečenské podpory v jednotlivých zemích EU. Na projektu se přímo podílí zástupci pěti zemí Evropské unie, mezi které patří Řecko, Německo, Česká republika, Bulharsko a Portugalsko. Za Českou republiku se na tomto projektu podílí firma CityPlan spol. s r.o. (www.cityplan.cz). Informace o situaci a podmínkách v ostatních zemích EU jsou získávány ve spolupráci s různými energetickými agenturami a institucemi příslušných zemí. Projekt se zaměřuje na předávání informací o připojovacích, ekonomických a administrativních podmínkách v zemích Evropské unie při výrobě elektřiny s využitím „malých“ obnovitelných zdrojů energie. Potencionálními zdroji elektrické energie, jenž je možné využít pro výrobu elektřiny například v rodinných domech patří především sluneční elektrárny – fotovoltaické systémy, mikrokogenerace (společná výroba tepla a elektřiny). Dále již v mnohem menší míře v závislosti na dané lokalitě a klimatických podmínkách lze využívat malé (mikro) větrné elektrárny, případně pro vhodně situované objekty lze využít energie vody ve vodních mikro-elektrárnách. Více informací o těchto „malých“ alternativních zdrojích energie je uvedeno na webových stránkách: www.home-electricity.org.

V rámci projektu „PERCH“ byly pro vlastníky rodinných domů, resp. „malé“ podniky vytvořeny:

  • webové stránky s databází – jedná se o komplexní webovou stránku s interaktivním vzhledem a mapovanými informacemi pro EU-25 a kandidátské země
  • technické a technologické návody – obsahují základní technické informace o fotovoltaických systémech, mikrokogeneraci a malých větrných elektrárnách
  • ukázky nejlepších příkladů – jsou uvedeny příklady připojení „domácích“ zdrojů elektrické energie do distribuční sítě v zemích EU včetně technických informací a fotografií
  • technické a administrativní postupy pro připojení do distribuční sítě – jsou uvedeny postupné kroky při schvalování připojení „malých“ zdrojů do sítě, požadavky na technické zabezpečení systémů a požadovanou kvalitu energie
  • programy podpor a pobídek – přehled schémat podpor OZE-E v zemích EU
  • seznam důležitých kontaktů a odkazů v jednotlivých zemích EU – uvedeny jsou kontakty na další významné zdroje informací i v národních jazycích daných zemí

V souvislosti s tímto projektem byl pořádán seminář s názvem „Fotovoltaické systémy pro rodinné domy", jenž byl součástí doprovodného programu mezinárodního stavebního veletrhu "FORARCH 2008" v Praze Letňanech. Cílem a smyslem semináře bylo poskytnout základní a ucelené informace o fotovoltaice zahrnující princip, historii a vývoj fotovoltaických systémů a dále podat informace o výkupních cenách, jejich tvorbě, podmínkách pro získání licencí pro výrobu elektřiny z FVE, ekonomických údajích a předání zkušeností vlastníka „malé“ fotovoltaické elektrárny z realizace a provozu tohoto systému. Jednotlivé příspěvky přednášejících je možné si prohlédnout na stránkách firmy CityPlan.

Další pořádanou akcí je Konference v Kongresovém sálu Masarykovy koleje v Praze Dejvicích konaná dne 14.10. 2008. Konference se budou účastnit partneři projektu a další zahraniční účastníci ze zemí EU. Zahraniční partneři přednesou zkušenosti z různých zemí s podmínkami, bariérami a specifiky při realizování instalací malých „OZE-E“. Cílem konference je tedy předat informace o situaci a podmínkách využití "malých" obnovitelných zdrojů energie v různých zemí EU. Konference je určena jednak zástupcům "politické reprezentace", zástupcům společností podnikajících v tomto oboru (dodávajících a realizujících např. FV systémy v ČR a EU), zástupcům distribučních společností, zástupcům "zainteresovaných" státních orgánů, samospráv a dále samozřejmě všem, kteří mají zájem se dozvědět, případně si rozšířit povědomí o tom, jaká je situace s podporou těchto zdrojů energie v jednotlivých zemích EU včetně příkladů různých podpor a podmínek v jednotlivých zemích.

Obr. : Fotovoltaický systém umístěný na střeše rodinného domu, celkový výkon je 3,61 kW (2,09 kW- východní orientace, 1,52 kW – západní orientace), lokalita – Praha 10 (Zdroj: CityPlan spol. s r.o.)

Projekt je podporován Evropskou komisí v rámci Intelligent Energy Europe program.

Kontakt: Ing. David Pech, Energetický auditor, CityPlan spol. s r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, email: david.pech@cityplan.cz, tel.221 184 215

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Obnovitelné zdroje energie
Základní problémy přípravy a provozu bioplynových stanic v České republice
Návaznost českého a francouzského předsednictví EU
Využívání biomasy v podmínkách ČR

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 12.10.2008
Poslední změna: 12.10.2008
Počet shlédnutí: 10371

Citace tohoto článku:
PECH, David: Výroba elektřiny z OZE & mikrokogenerace pro vlastníky rodinných domů a „malé” podniky. Biom.cz [online]. 2008-10-12 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/vyroba-elektriny-z-oze-mikrokogenerace-pro-vlastniky-rodinnych-domu-a-male-podniky>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
14 Oct 2008 08:05 Kompaktn inkvizitor
- mikrokogenerace
19 Nov 2008 14:01 Stupavsk
- mikrokogenerace
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto