Odborné články

Slovo předsedy - úvodník pro tištěný BIOM

Vážení členové Biomu, vážení příznivci biomasy,

dne 2. března tohoto roku jste mi dali svou důvěru a svěřili mi CZ Biom do péče coby předsedovi sdružení na další volební období. Již dlouho před valnou hromadou mi bylo jasné, a ještě jasnější je mi nyní, po dvou měsících práce v nové funkci, že se jedná o velmi obtížný úkol. Nebylo jednoduché převzít správu občanského sdružení CZ Biom z rukou dlouholetého předsedy Ing. Jaroslava Váni, CSc., jednoho z nejzkušenějších a nejváženějších odborníků na poli odpadového hospodářství, ale také ekologického aktivisty v tom nejlepším slova smyslu, diplomata a oborníka v mnoha dalších oborech, v nichž se CZ Biom po dobu jeho předsednictví profiloval. Dovolte mi, abych mu zde před vámi i jménem vás všech poděkoval za dosavadní činnost a popřál mu mnoho dalších let aktivní spolupráce s CZ Biomem. Zároveň z tohoto místa slibuji, že se ze všech sil budu snažit vést CZ Biom dále udržitelnou cestou.

Dále bych rád poděkoval vám všem, kteří jste doposud pomáhali vytvářet dobré jméno CZ Biomu a šířit osvětu a dobrý příklad v oblastech udržitelného rozvoje, mezi které se námi prosazované způsoby využívání biomasy bezesporu řadí na prvních místech. Nemohu zde jmenovat, aniž bych někoho opomněl, přesto mi však dovolte zmínit dvě jména, bez nichž by CZ Biom nikdy nedosáhl toho, čím nyní je a na čem můžeme dále stavět. Je to Ing. Vlasta Petříková, DrSc. a Ing. Václav Sladký, CSc. Děkuji vám a dovoluji si vyjádřit naději a přesvědčení, že naše vzájemná spolupráce bude i nadále přínosem.

Je jisté, že další činnost CZ Biomu bude velmi náročná, neboť od sdružení tohoto typu se stále více očekává plnění role profesního sdružení hájícího zájmy všech členů a společného postupu ve věcech legislativních, správních i odborných. V této oblasti jsme již nabrali mnoho zkušeností. Členové CZ Biomu stáli u přípravy mnoha legislativních předpisů, ať již to je nový zákon o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů, nebo vyhlášek, příprava programu na podporu využití bioplynu, příprava různých nařízení, případně i technických norem apod.

Dalším úkolem, který nás čeká, je efektivní přenos informací mezi potenciálními investory a producenty biomasy, přenos informací a zkušeností zpět ke státní správě a k místním samosprávám pro zefektivnění přístupu k využívání biomasy. Klíčovou úlohou sdružení CZ Biom je hledání rovnováhy. Biomasa je omezeným přírodním zdrojem a způsobů jejího využití je velmi mnoho. Budeme tak společně muset zřejmě pomoci vyrovnávat případy střetů o využívání tohoto zdroje, tak jako je tomu nyní například v případě lokálního nedostatku nebo naopak přebytku „levné“ dřevní štěpky, zatímco pěstované energetické plodiny se musí vyrovnávat s potenciálním omezením z hlediska ochrany přírody a krajiny.

Možná jste také zaregistrovali, že naše sdružení postupně mění vzhled a jeho činnost se více profesionalizuje. Se změnou loga sdružení se mění i způsob oslovování partnerů jak tuzemských tak zahraničních. V rámci cíleného lobbyingu pro biomasu používáme přímé oslovení zodpovědných míst (od úředníků ministerstev až po poslance a senátory Parlamentu ČR) s konkrétními návrhy na úpravy legislativy, programů podpory a osvěty mezi nimi. Směrem do zahraničí se stále více snažíme, aby vysílané zprávy byly přeloženy profesionálním překladatelem, pokračujeme v udržování stávajících kontaktů a navazujeme kontakty nové. V tomto směru spoléháme a věříme ve spolupráci se všemi vámi, aktivními členy sdružení.

Pro řešení těchto každodenních problémů bychom ale neměli zapomínat na základní poslání našeho sdružení, jímž je celkově udržitelný rozvoj společnosti.

Pokud se budeme chtít zasadit o urychlenou změnu neudržitelného směřování naší společnosti do energetické pasti a nevratného přetvoření globálního ekosystému. Biomasa je jedinou substancí, která dokáže aktivně bojovat s entropií. Ze druhého termodynamického zákona vyplývá, že veškerá lidská činnost, veškeré naše snažení podléhá zcela přirozeně zkáze, a to tím rychleji, čím rychleji využíváme přírodní zdroje, čím složitějších a energeticky náročnějších (a vyšších teplot) užíváme při výrobě energie a surovin, čím více čím dál zbytnějších věcí vyrábíme…

Biomasa, jakožto přirozeně transformovaná sluneční energie je však jistota. Je to jistota pokračování života na této planetě. Stále ještě existuje možnost, že se nám díky změně náhledu na priority života, změnou přístupu k využívání energie podaří převést vlak naší zběsilé současnosti na udržitelnou kolej.

Váš předseda

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Slovo předsedy
Co mi dala činnost v CZ Biom
Slovo předsedy (pro časopis BIOM 1/2006)
10 let CZ Biomu - a jak dál ?
Čas konat!! (úvodník z Biomass News 12/2004)
Úvodník pro tištěný BIOM

Předchozí / následující díl(y):

Komentář k přijetí zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 7.6.2005
Poslední změna: 6.6.2005
Počet shlédnutí: 6602

Citace tohoto článku:
ŠAFAŘÍK, Miroslav: Slovo předsedy - úvodník pro tištěný BIOM. Biom.cz [online]. 2005-06-07 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/slovo-predsedy-uvodnik-pro-tisteny-biom>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto