Odborné články

Metodický postup a celková produkce směsného komunálního odpadu v regionu

Článek je převzat ze sborníku z mezinárodní vědecké konference "Zemědělská a zahradnická technika z hlediska environmentální politiky státu", která se konala 29.-30. května 2003 v Lednici.

Abstract

Methodical procedure for determination of the total mixed communal waste is possible by three procedures. The most exact method is weighing. This method is used in this case. Dates with total quantity of mixed communal waste are processed from house - buildings. Dates are transferred by exactly defined parameters to comparable values for differentiation of chute region.
Key words: amount of communal waste, method of weighing

Abstrakt

Metodický postup pro stanovení celkového množství směsného komunálního odpadu je možný třemi postupy. Nejpřesnější je metodou vážení, který je použit i v tomto případě. Z jednotlivých zástaveb jsou zpracovány údaje o přivezeném celkovém množství směsného komunálního odpadu. Jednotlivé údaje jsou dále přesně definovanými parametry převedeny na hodnoty vzájemně porovnatelné tak, aby bylo možno odvodit vzájemné odlišnosti jednotlivých svozových oblastí.
Klíčová slova: množství komunálního odpadu, metoda vážení

Úvod

Pro výpočet celkové produkce směsného komunálního odpadu byla vybrána lokalita s celkovým počtem 4 151 stálých obyvatel a s velkým množstvím obyvatel , přijíždějících do lokality na přechodný pobyt v letních měsících cca 40 000.

Zvolenou metodou zjišťování hodnot je metoda vážení svozových odpadkových automobilů, která je nejpřesnější a také je největší možná kontrola výsledků, neboť údaje jsou zaznamenány přes váhu do výpočetní techniky.

Materiál a metody

Množství směsného komunálního odpadu v lokalitě je sledováno za poslední 3 roky a jeho hodnoty jsou uvedeny v tabulce 1. Lokalita je rozdělena na stálé a letní svozové trasy, právě z důvodu velkého množství přijíždějících obyvatel. Jak bude zřejmé z dalších ročních údajů, letní svozové trasy se neustále rozšiřují do dalších měsíců.

Následující tabulky 2, 3, 4 a obrázky 1, 2, 3 ukazují vývoj množství směsného komunálního odpadu v závislosti na jednotlivých svozech v určitém dnu týdne.Údaje v těchto tabulkách a obrázcích charakterizují svoz na stálých svozových trasách.

Výsledky a diskuse

Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulkách a grafech 1, 2, 3, 4.

Tab. 1: Celkové množství směsného komunálního odpadu v letech 2000 - 2002

SVOZOVÉ TRASY

Hmotnost odpadu (t)

 

2000

2001

2002

Stálé svozové trasy

 

 

 

Úterý

225,105

259,904

324,551

Čtvrtek

151,057

148,920

286,545

Pátek

285,592

262,529

274,193

Letní svozové trasy

 

 

 

Pondělí

49,779

64,159

98, 232

Středa

24,574

23,956

41,147

Sobota

11,338

14,757

26,436

Tab. 2: Úterní svoz - množství odpadu (t)

ÚTERÝ

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

2000

20,379

13,958

20,236

18,015

17,525

15,750

2001

26,109

17,841

21,497

25,344

21,653

23,000

2002

27,355

21,175

36,395

36,199

24,237

21,321

 

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

2000

16,826

18,100

20,586

22,427

21,524

19,767

2001

25,146

20,847

19,812

17,071

24,907

16,677

2002

21,163

28,060

21,213

25,555

36,429

25,449

Tab. 3: Čtvrteční svoz - množství odpadu (t)

ČTVRTEK

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

2000

17,896

18,412

23,352

13,832

5,796

9,457

2001

16,295

15,063

21,168

14,135

8,344

8,514

2002

32,017

20,015

24,341

23,808

18,468

18,543

 

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

2000

8,032

9,782

9,338

9,236

13,819

11,055

2001

5,102

9,794

7,296

9,676

12,168

18,334

2002

22,316

29,042

21,504

24,593

26,505

25,393

Tab. 4: Páteční svoz - množství odpadu (t)

PÁTEK

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

2000

18,038

17,795

23,173

28,872

17,694

22,798

2001

20,771

22,525

22,587

28,675

22,723

18,518

2002

17,001

18,421

24,738

20,480

28,064

16,265

 

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

2000

21,350

24,847

29,005

30,424

26,447

25,149

2001

26,300

29,697

14,321

15,989

21,452

18,971

2002

19,698

32,131

22,639

25,524

26,370

22,862

Z údajů stálých svozu je patrné, že hodnoty celkového množství odpadů meziročně rostou. Nejvyšší hodnoty vykazuje úterní svoz, který řeší situaci odvozu odpadu zbylého po rekreantech (přijíždějících obyvatel). Nejnižší hodnoty vykazuje čtvrtek, kdy přijíždějící obyvatelé jsou v místě svého trvalého bydliště. Dále je možno vysledovat úklidové "špičky" v jarních a podzimních měsících.

V tabulce 5 je uvedeno celkové množství svezeného odpadu na letních svozových trasách. Údaje jsou uvedeny na obrázku 4. Zde je patrný velký nárůst odpadu zejména v roce 2002 v letních měsících, který je dán změnou chování obyvatel po změně platby za vyprodukované odpady.

Tab. 5: Letní svozové trasy - množství odpadu celkem (t)

Letní svozy

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

2000

11,979

7,682

22,858

22,576

13,118

10,471

2001

9,297

16,391

27,262

26,186

18,835

22,133

2002

24,951

27,677

42,084

43,565

20,534

15,004

Dále by měly následovat tabulky a obrázky k jednotlivým svozovým dnům při letních svozových trasách. Z nedostatku prostoru budou pouze okomentovány.

Z tabulek je patrné, že vzrůstající množství odpadu donutilo svozovou firmu k nasazení středečních svozů od června do září ( místo pouze prázdninových měsíců ) od roku 2002 a nasazení sobotních svozů v prázdninových měsících od roku 2001 (dříve se nesváželo).

Množství odpadu se výrazně zvýšilo od roku 2001 a zejména v roce 2002. Vliv na to má změna poplatků za odvoz komunálních odpadů z poplatků za množství na poplatky "na hlavu".

Závěr

Podle množství svezeného odpadu v jednotlivých svozových dnech je možno navrhovat systémy svozu v jednotlivých zástavbách regionu, tzn. úpravu svozových tras, interval svozu a nasazení svozových odpadkových automobilů.

Literatura:

  1. JELÍNEK, A.; ALTMAN, V.; ANDRÉ, M.; ČERNÍK, B.; PLÍVA, P.; JAKEŠOVÁ, H.: Publikace "Hospodaření a manipulace s odpady ze zemědělství a venkovských sídel". Knihu vydal AGROSPOJ, SAVOV,F., Těšnov 17, 117 05 Praha 1, v roce 2001, stran 236.
Obrázek 2
Obr. 2: Graf množství odpadu (t) Obrázek 3
Obr. 3: Graf množství odpadu (t) Obrázek 4
Obr. 4: Graf množství odpadu (t)

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Toky komunálních biodegradabilních odpadů v ČR
Nakládání s komunálními bioodpady v České republice
Sběr bioodpadu v Plzni
Sběr bioodpadu v německy mluvících zemích (4) Vídeň
Několik poznámek k problematice ekonomie odděleného sběru a třídění bioodpadů (z komunálních odpadů)
Sběr a komunitní kompostování domovních bioodpadů v ČR

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 2.10.2003
Poslední změna: 1.10.2003
Počet shlédnutí: 8881

Citace tohoto článku:
ALTMANN, Vlastimil: Metodický postup a celková produkce směsného komunálního odpadu v regionu. Biom.cz [online]. 2003-10-02 [cit. 2024-06-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/metodicky-postup-a-celkova-produkce-smesneho-komunalniho-odpadu-v-regionu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto