Odborné články

Jak to vypadá na jedné z největších čistíren odpadních vod na světě

V rámci zahájení evropského projektu GreenMeUp, který je zaměřen na dostupnost a transformaci trhu s biometanem, jsme měli možnost navštívit ohromující zařízení na čištění odpadních vod. Čistírna se nachází na ostrově Psyttalia, necelý kilometr od pobřeží Athén. Svou kapacitou se řadí nejen mezi největší evropské, ale i celosvětové čistírny odpadních vod. Dimenzována je totiž na 5 600 000 EO a dokáže denně zpracovat až 730 000 m3 odpadních vod. Pro představu, hydraulický výkon zařízení je 27 m3 za sekundu. V současné době však na plný výkon provozována není.

Obrázek 1: Letecký pohled na ostrov Psyttalia (zdroj: Avax.gr)

Jediná možná cesta na ostrov je po vodě, v našem případě trajektem, který je pro vlastní potřebu provozován samotnou čistírnou odpadních vod. Trajekt zvládl s přehledem převést zájezdový autobus a další dva nákladní automobily. Už před přístavem nás zaujaly ohromné skruže jako pomník nového kalového potrubí spojujícího obě pevniny. Aby se potrubní systémy nezanášely minerálními látkami a nedošlo k ucpání, probíhá ještě na athénské pevnině předčištění odpadních vod. Po odstranění velkých částic a minerálního podílu je odpadní voda přečerpávána na ostrov, kde již dochází k aerobním a anaerobním biologickým čistícím procesům. Vyčištěná odpadní voda je následně vypouštěna pomocí hlubinných potrubí do Saronského zálivu. Parametry vypouštěné vody oproti odpadní vodě na přítoku mají o cca 93 % menší množství nerozpuštěných látek a organického obsahu. Celkové snížení obsahu dusíku se pohybuje okolo 80 %. Část odpadní vody prochází přes pískové filtry a dezinfekcí pomocí UV stabilizace tak, aby bylo možné část této vody použít jako technologickou vodu pro zařízení na ostrově Psyttalia.

Obrázek 2: Staré skruže podvodního spojení mezi pevninou a ostrovem (v pozadí bližší ostrov Psyttalia) (zdroj: CZ Biom)

Zajímavostí je poměrně kontroverzní historie ostrova, na který byli přesouváni nevyléčitelně nemocní (převážně malomocní) pacienti. Z novodobější historie ostrov sloužil krátkodobě jako věznice a také jako místo vyhnanství pro politické disidenty. Od 90. let 20. století začal být Saronský záliv nadmíru znečišťován průmyslovými a rezidenčními odpadními vodami z Athén. Za účelem ochrany ekosystému a z důvodů negativních dopadů na cestovní ruch byla proto na ostrově instalována čistírna odpadních vod, která zahájila provoz v listopadu 1994. Z původních staveb se dochoval již jen krásný kostel. Jeho umístění je typicky na  jednom z nejvyšších bodů a je z něj krásný výhled na technologická zařízení čistírny.

Obrázek 3: Pohled na historický kostel, pod ním i za ním plynojemy na bioplyn (zdroj: CZ Biom)

Co každého návštěvníka rovněž zaujme je neskutečné množství krásné a udržované zeleně. Klima Athén je zejména v létě velmi drsné a co se nezalévá, to většinou nepřežije. Nicméně to není případ ostrova Psyttalia, který je z velké části protkán zavlažovacími systémy. Paradoxně nejkrásnější přírodu široko daleko, která zároveň vytváří unikátní mikroklima ostrova, nalezneme právě na tomto ostrově u čistírny odpadních vod a může za to z velké části intenzivní zalévání vyčištěnou odpadní vodou. Bohužel ostrov jako takový je návštěvníkům běžně uzavřen a k návštěvě je potřeba speciálního povolení. Nám toto povolení vyřídilo řecké národní Centrum pro obnovitelné zdroje energie a úspory (CRES), které je rovněž lídrem projektu GreenMeUp.

Obrázek 4: Aktivně provzdušňované aktivační nádrže (Zdroj: CZ Biom)

Unikátním na takto velkém zařízení je i způsob provozování čistírny. Technologický celek totiž nevlastní provozovatel, ale je vždy po určité době vyhlášeno výběrové řízení na provozovatele této čistírny na základě pověření řeckého Ministerstva životního prostředí, urbanizace a veřejných prací. Toto specifikum má i své výhody. Provozovatele to například více motivuje k co nejefektivnější obsluze, šetří energie a celkově je motivován podávat co nejlepší výsledky, pokud chce opět obstát u výběrového řízení po ukončení kontraktu.

Obrázek 5: Jedna z metanizačních nádrží na anaerobní fermentaci čistírenského kalu (Zdroj: CZ Biom)

Na ostrově je umístěno celkem 8 velkých fermentorů z větší části zapuštěných v zemi, kde vyhnívá čistírenský kal a vytváří se bioplyn. Anaerobní digesce je zde rozdělena do dvou fází, kdy v první fázi 4 fermentory intenzivně promíchávají vstupní biomasu a zahřívají ji na požadovanou teplotu. V druhé fázi (zbylé 4 fermentory) se již jen udržuje teplota substrátu externím tepelným výměníkem. Ve dvou plynojemech se skladuje až 5 600 m3 bioplynu, nicméně vyprodukované objemy bioplynu nestačí energeticky pokrýt celou spotřebu ostrova. 

Vyhnilý čistírenský kal je po stabilizaci nutné odvodnit. K tomu se na tomto ostrově nejprve využívá 6 odvodňovacích centrifugačních jednotek s výkonem 70 m3/h. Poté následuje velmi energeticky náročné vysoušení kalu na úroveň plnohodnotného paliva do cementárny se sušinou 90 až 95 %. Zrnitost výsledného kalu je 1-5 mm při maximální teplotě sušení 45 °C. Denně se tak vyprodukuje 120 až 150 tun paliva.

Vyprodukovaný bioplyn je spalován ve dvou kogeneračních jednotkách o celkovém výkonu 11,4 MWel a 17,15 MWtep. Dalších 12,9 MWel a 17,3 MWtep pro spotřebu sušárny doplňuje kogenerační jednotka na zemní plyn. Veškeré vyrobené teplo pokrývá technologickou spotřebu ČOV Psyttalia. Přebytečná elektřina, která není spotřebována na ostrově, je prodávána do sítě.

Obrázek 6: Sušárny odvodněného čistírenského kalu (Zdroj: CZ Biom)

Provozováním této čistírny odpadních vod byl snížen dopad na životní prostředí a je chráněna biodiverzita ekosystému Saronského zálivu. Jedná se o největší environmentální projekt v Řecku a provoz je do značné míry udržitelný. Odpadní materiály a látky jsou maximálně využívány, vyčištěná odpadní voda již neobsahuje polutanty způsobující znečištění zálivu a potenciál vyrobeného bioplynu je na ostrově zcela využit.

Obrázek 7: Partneři projektu GreenMeUp (Zdroj: CZ Biom)

Článek byl publikován v časopisu Biom 1/2023 Možnosti využití bioplynu a biometanu u nás i v Evropě.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Ze slepičinců v Lotyšsku budou brzy vyrábět čistý biometan
Zkušenost s vozy na alternativní pohon
Návštěva italské biometanové stanice Cooperativa Agricola Speranza
Jak vznikl biometan v Litomyšli
Bioplyn a biometan v Evropě
Bioplynová stanice další generace

Zobrazit ostatní články v kategorii Biometan, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 28.8.2023
Poslední změna: 19.11.2023
Počet shlédnutí: 972

Citace tohoto článku:
POSPÍŠIL, Vojtěch: Jak to vypadá na jedné z největších čistíren odpadních vod na světě. Biom.cz [online]. 2023-08-28 [cit. 2024-07-25]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/jak-to-vypada-na-jedne-z-nejvetsich-cistiren-odpadnich-vod-na-svete>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto