Odborné články

End of Waste kritéria pre bioodpady

Rámcova smernica o odpadoch obsahuje špecifické kritéria pre stanovenie stavu konca odpadu – End of Waste (EoW). Cieľom nastavení týchto kritérií je odstrániť administratívne prekážky odpadovej legislatívy pre tie odpady, ktoré poskytujú bezpečné a kvalitné druhotné suroviny. Komísia sa zamerala predovšetkým na stanovenie EoW kritérií pre recyklovateľné materiály ako sú kovové odpady z medi, hliníka a železa, ďalej odpadový papier, sklo, plasty a tiež bioodpady. Od roku 2008 boli postupne na základe technických štúdií pre DG Environment rozpracované jednotlivé metodiky.

Rozsiahlu správu „Technical report for End-of-waste criteria on Biodegradable waste subject to biological treatment“ zverejnila v auguste 2012 poradenská spoločnosť JRC-IPTS ako záverečnú tretiu verziu tohto dokumentu. Posledná verzia však vyvolala u odborníkov silnú vlnu odporu a zamietavých reakcií. V nasledujúcich častiach tohto príspevku sa pozrieme na niektoré z nich.

1. Holandsky pohľad na kompost

Pieter Van Den Brand v novembrovom čísle Wasteforum holandskej odpadovej asociácie (DWMA) uvádza nasledujúce myšlienky: „Všetci asi budeme súhlasiť s tým, že jednotné kritériá pre stav konca odpadu zvýšia úroveň separovaného zberu a zhodnocovanie bioodpadov v Európe. Taktiež podporia konsolidáciu a dôveru trhu v kvalitný kompost ako výsledok tohto procesu. Ale zahrnutie zmesového komunálne odpadu a čistiarenských kalov ako vstupných surovín do procesu kompostovania bude znamenať katastrofu pre kompostovanie.“

Stefanie Siebert (EUROPEAN COMPOST NETWORK): "Tento návrh môže vážne poškodiť predaj kompostu."

Ako ďalej píše, už tri roky pracuje Európska komisia na kritériách EoW pre kompost. Tieto kritériá by mali objasniť pre mnohé zvyškové prúdy, kedy nejaká látka je ešte stále odpadom, alebo – po spracovaní – sa už stala surovinou. Základnou myšlienkou tohto dokumentu je, že starostlivo pripravené a harmonizované európske kritériá EoW zvýšia predajnosť a využitie druhotných surovín. Zároveň kvalitné výsledné produkty podporia dôveru medzi spotrebiteľmi a zákazníkmi v procesy recyklácie a využívanie našich odpadov. Pre biologické odpady to zároveň pripravuje cestu pre vysoko kvalitný kompost, ale tiež otvára dvere k výrobe zelenej elektriny. Každý rok sa podľa odhadov vyprodukuje v Európe okolo 76 až 100 miliónov ton bioodpadov zo zelene a záhrad (vegetable garden and fruit waste = VGF) a ďalších 37 mil. ton bioodpadov z priemyslu. Tento špecifický prúd odpadov po vhodnom spracovaní produkuje vysoko kvalitný kompost, ktorý sa teší všeobecnému záujmu na trhoch. V niektorých krajinách EÚ už dosiahli výrazný pokrok v separovanom zbere tohto druhu odpadu a jeho využívaniu. Aj Nemecko od januára 2015 zavádza povinný separovaný zber VGF odpadov. Ale v mnohých členských štátoch EU27 ešte stále obrovské množstvo tohto biologického odpadu končí na skládkach.

Obr. 1: EoW kritéria pre bioodpady

“Je preto logické, že vysoko kvalitný kompost z odpadov bude mať status výrobku“, uvádza Arjen Brinkmann, riaditeľ asociácie holandských kompostárni (BVOR). Spoločne s holandskou odpadovou asociáciou lobovali a podporovali pracovné návrhy pre EK a Spoločné výskumné centrum (JRC) už od roku 2006. Pripravované kritéria EoW boli založené na princípe produkovať vysoko kvalitný kompost z oddelene zozbieraného odpadu VGF, opierajúci sa o procesy a systémy riadenia kvality (QSA). Prvé dve správy JRC boli preto podporované aj BVOR či DWMA. Ale posledná tretia správa z augusta 2012 spôsobila značný rozruch v Holandsku. Písomná reakcia zaplnila skoro 22 stránok sprievodného listu podpísaných DWMA spoločne s BVOR. Problematickým bodom je mechanicko biologické spracovanie (MBU) komunálneho odpadu.

"MBU technológia bola zahrnutá do tohto dokumentu na žiadosť francúzskeho ministerstva životného prostredia“, vysvetľuje John van Haeff, manažér Attero. "Francúzsko má dlhú históriu separovaného zberu záhradného odpadu, ale nie domáceho potravinového odpadu. Asi 85 percent francúzskeho domového kuchynského odpadu ide priamo na skládku alebo do spaľovne. Zo zvyšku je 5 percent oddelene zhromažďované a zvyšných 10 percent sa spracováva v MBU zariadeniach. Tu sa organický podiel - približne tretina z celkového množstva - oddelí od zbytkového zmesového odpadu a použije na výrobu kompostu. Ak spĺňa požadované normy, podľa francúzskych predpisov sa stáva výrobok a nie je už odpadom. V dôsledku toho môže byť tento výsledný organický materiál použitý v poľnohospodárstve. Toto nie je povolené v žiadnej inej európskej krajine. "

Zahrnutie MBU technológie do kritérií EoW je zásadným problémom pre BVOR. Tento krok totiž predstavuje výraznú hrozbu pre kvalitu a obraz kompostu pred verejnosťou. MBU stabilizát totiž nie je porovnateľný s vysoko kvalitným kompostom vyrobeným v holandských kompostárňach, myslí si John van Haeff. Tento produkt MBU technológie je plný rôznych fyzikálnych nečistôt. A aj keď by mohli byť odstránené nejakou geniálnou separačnou technikou, ťažké kovy nemôžu byť počas MBU procesu extrahované vôbec. "Technológiou môžete dosiahnuť veľa, ale stále vám zostane množstvo ťažkých kovov v komposte,“ uvádza John van Haeff. Dokonca ani vedcom z Univerzity vo Wageningene sa nepodarilo nájsť spôsob, ako tieto kovy odstrániť. "Podľa tretej správy JRC aj rozbory vzoriek potvrdili, že MBU stabilizát predstavuje "príliš vysoké riziko".

John Van Haeff (ATTERO): "MBU stabilizát nie je porovnateľný s vysoko kvalitným kompostom vyrobeným v holandských kompostárňach.“

Napriek týmto výsledkom dostali vzorky kompostu z francúzskych MBU určených pre použitie v poľnohospodárstve doporúčenie vzhľadom k neistote výsledkov a tiež preto, že v rovnakých analýzach boli "niektoré parametre blízko navrhovaných limitov". To nakoniec otvorilo cestu pre prijatie zmesového komunálneho odpadu na pozitívny zoznam vstupných materiálov. Na pokrytie rizík JRC správa navrhuje ďalšie opatrenia na kontrolu kvality konečného výrobku. Holandské kompostárenské spoločnosti majú zásadné výhrady k tejto logike:

"V podstate tým hovoríte, že si nemôžete byť vždy istí, že výsledný kompost je bezpečný. Na zníženie tohto rizika ste si ako zadné dvierka pripravili prísnu kontolu. Ale tento prístup je nezmyselný. Ak začnete používať domový odpad ako vstupný materiál na kompostovanie, nemôžete vôbec vylúčiť akýkoľvek typ rizika, pretože tento druh odpadu obsahuje všetky možné formy kontaminácie. V skutočnosti tak každý ďalší stupeň kontroly kvality môže poskytnúť len falošný pocit bezpečia, pretože budete musieť merať množstvo parametrov. Odber vzoriek a náklady na analýzy budú potom neprijateľne vysoké,“ povedal Brinkmann.

Obr. 2: Kvalitatívne požiadavky na kompost a digestát podľa návrhu kritérií EoW

Podľa Van Haeffa je prvým krokom pri kompostovaní vizuálna kontrola surovín na vstupe do procesu. Prvotná separácia prináša najlepší vstupný materiál z čoho je potom kvalitný výsledný výrobok. Ale pre zmesový komunálny odpad je táto kontrola k ničomu, preto presadzuje obmedzenie zoznamu vstupných prúdov odpadov. Rozšírenie zoznamu vstupných surovín aj na zmesový komunálny odpad je podľa neho nežiaduce.

Podobne Stefanie Siebert, riaditeľka European Compost Network, zdôrazňuje možné rizika plynúce len pri záverečnej kontrole kvality konečného výrobku. Podľa nej to pripravuje cestu na zmiešavanie a riedenie s kontaminovanými prúdmi odpadov. Počet analyzovaných vzoriek je v praxi vždy malý a to bude mať za následok, že len veľmi ťažko sa získajú dostatočné dôkazy na nezákonné postupy. Pôvod odpadu z domácností jednoducho nie je nemožno vysledovať. Podobne odsudzuje aj zaradenie čistiarenských kalov na pozitívny zoznam vstupných odpadov. To spôsobí, že aj silne znečistené kaly budú prednostne kompostované, čím sa budú obchádzať drahšie ale bezpečnejšie spracovateľské technológie. Kontaminácia čistiarenských kalov ťažkými kovmi alebo inými organickými polutantmi nemôžu byť len tak vizuálne detekovaná na vstupnej kontrole bez presnej analytickej metódy.

Obáva sa najmä na ekonomické dôsledky súčasného návrhu JRC. "Výroba kvalitného kompostu je jediným spôsobom, ako si udržiavať dôveru trhu. Najväčšie nebezpečenstvo je priniesť zmätok ohľadom kvality kompostu do mysli zákazníkov. Trvalo nám dlho, pokiaľ sme vybudovali dobrú povesť kompostu na holandskom trhu. Súčasný návrh kritérií EoW ale môže znamenať vážne poškodenie tejto dobrej povesti. Ak tieto plány budú ďalej pokračovať, sme tam, kde sme boli na začiatku nášho marketingu.“

2. Francúzska obhajoba MBU

Naopak, veľkými zástancami tejto tretej správy sú francúzske spoločnosti. Yves Coppin, špecialista spoločnosti Veolia Environnement, sa zasadzuje v prospech technológie MBU a reprezentuje tých, ktorí presadzujú začlenenie odpadu z domácností ako vstupný materiál pre kompostovanie. Francúzsko má v súčasnosti 31 MBU závodov rôznych technologických úrovní. Pätnásť z nich sú nové typy, ktoré produkujú kompost spĺňajúci vysoké štandardy. Organické zvyšky zo starších zariadení sú potom pre nevyhovujúcu kvalitu len skládkované. Ako uvádza, problém ťažkých kovov by mohol byť vyriešený zlepšením MBU procesu:

"Organický podiel zo starších MBU zariadenia postavených ešte v 80. rokoch minulého storočia je skutočne nekvalitný. Ale od tej doby došlo k podstatnému zlepšenie separačných krokov v procese úpravy odpadu v snahe podstatne znížiť znečistenie výsledného produktu. Ťažké kovy potom nenachádzame v organickej zložke, ale zostávajú v zbytkovej frakcii. Ak efektívne oddelíme tieto nečistoty, potom výsledná kvalita kompostu je prijateľná. Odmietam kritiku takzvaných odborníkov, ktorí tvrdia opak. Väčšina týchto odborníkov z Technickej pracovnej skupiny nikdy nenavštívila MBU zariadenie, ale vo svojej mysli vidia len termín „MBU stabilizát“! To je jeden z dôvodov, prečo nechápu aktuálny dokument a odmietajú MBU kompost. Vo všeobecnosti možno súhlasiť s tým, že pomocou separovaného zberu sa vyrába najlepší kompost. Ale nie vždy je to tak, niekedy je lepší MBU kompost. Naše skúšky nám to preukázali. To je hlavný dôvod, prečo je záverečná kontrola tak dôležitá."

Yves Coppin (VEOLIA ENVIRONNEMENT): "Niekedy je kompost z MBU kvalitnejší ."

Podľa Coppina je celá táto panika okolo analýz vzoriek pokrytecká. Pre staršiu verziu správy bolo predložené len päť vzoriek a nikto neprotestoval. Dnes máme vyše 100 analýz a zrazu sa spustil veľký pokrik. Podľa neho sú to čisté politické dôvody súčasnej oponentúry, ktoré vôbec nesúvisia so vstupnými odpadmi. Pre Francúzsko by bolo nočnou morou, ak by kompost z MBU zariadení stratil status výrobku. Ako ďalej uvádza, skôr ako môže byť tento kompost použitý na poľnohospodárskej pôde, musí sa pri verejnom prejednaní vyjadriť obyvateľstvo zúčastnených samospráv. A za žiadnu ceny by sa nechcel s nimi stále hádať, ak by odpoveď bola NIE.

3. Kritika z ďalších krajín EU

Nielen Holandsko, ale aj ďalšie krajiny EÚ odmietli text tohto dokumentu. Aj pre Taliansko je návrh JRC neprijateľný, napísala Giulia Sagnotti z Ministerstva životného prostredia v Ríme. Podľa nej je zloženie komunálneho odpadu príliš variabilné a tiež sa mení v priebehu roka, čo predložené analýzy vzoriek nezohľadnili. Ona si tiež myslí, že zbytkové organické frakcie z MBU musia byť buď skládkované alebo spaľované, pretože aj tento stabilizovaný materiál obsahuje ešte príliš veľa kontaminácie a predstavuje zdravotné riziká. Výsledky analýz vykonané JRC nedávajú dôvod považovať zbytkový komunálny odpad za vhodnú surovinu pre kompostovanie. Taktiež je kritická k ďalším požiadavkám na monitorovanie a analýzy výstupnej suroviny: „To prinesie len zvýšenie nákladov výrobcom kompostu a nakoniec jeho zdraženie, čím sa stane pre spotrebiteľov nezaujímavým“.

Stanovisko European Compost Network z 20.9.2012

„ECN zásadne odmieta návrh JRC-IPTS umožniť zmesovým komunálnym odpadom (MSW) a čistiarenským kalom vstupovať ako surovina do procesu kompostovania. To by predstavovalo zrušenie pôvodne dohodnutej zásady, že povolené vstupné materiály by mali svojím pôvodom zaručiť minimálnu pravdepodobnosť rizika kontaminácie konečného produktu. Taktiež v tomto ohľade naliehavo požaduje o formálne objasnenie, podľa ktorého článok Zmluvy o EÚ sa kritéria EoW budú uplatňovať a či členské štáty budú mať možnosť zachovať a vytvoriť vlastné národné predpisy pre kompostu a digestát z čistiarenských kalov, ak tieto nebudú nastavené nariadením EÚ v EoW kritériách.

Zatiaľ čo prvý aj druhý zverejnený pracovný dokument od JRC-IPTS pre EoW potvrdil zásadu prijatú v článkoch 11 a 22 rámcovej smernice o odpadoch, táto tretia technická správa, publikovaná v auguste 2012, navrhuje radikálne odlišný prístup k definovaniu vhodných surovín pre výrobu kompostu a digestátu, čo umožňuje zaradiť aj zmesový komunálny odpad a čistiarenské kaly ako východiskové produkty do procesu.

Obr. 3: Bude takýto kvalitný kompost aj z komunálnych odpadov?

Zahrnutie zmesového komunálneho odpadu a kalov do pozitívneho zoznamu je paradox: ako zmesový TKO tak aj v menšej miere čistiarenské kaly obsahujú heterogénnu zmes rôznych zložiek odpadov z potenciálne širokej škály zdrojov, ktoré prakticky nemožno vystopovať. To robí pozitívny zoznam vstupných materiálov nepoužiteľný a je v rozpore s celou myšlienkou separovane zbieraných odpadov podľa článku 11 Smernice.

Tento dokument ohrozuje samotný separovaný zber bio-odpadov ! Ak to povieme bez obalu: Prečo by členské štáty mali zaviesť samostatné systémy separovaného zberu biologických odpadov v prípade, že všetky materiály nakoniec budú aj tak prijímané ako zmesový komunálny odpad na výrobu certifikovaného kompostu podľa týchto EoW kritérií ? Toto môže narušiť vznikajúce systémy oddeleného zberu bioodpadov v mnohých častiach EÚ, najmä v EÚ-12 (nové členské štáty).

Naliehavo žiadame JRC-IPTS, aby sa neopakovali chyby z minulosti!

Posledné zaradenie zmesového komunálneho odpadu a kalov ako prípustných vstupných materiálov v rámci EÚ do kritérií EoW by sa malo zrušiť.“

V podobnom duchu sa nesie aj list nemeckého ministerstva pre životné prostredie z 21.9.2012. Z neho vyberáme nasledujúce časti:

„Spolkové ministerstvo pre životné prostredie Nemecka chce vyjadriť svoje znepokojenie k 3. návrhu pracovného dokumentu JRC pre kritéria, kedy odpad prestáva byť odpadom. Ako vieme z našej korešpondencie so zástupcami z Belgicka, Dánska, Talianska, Holandska, Španielska a Spojeného kráľovstva, chceme sa tiež podeliť o naše obavy a spoločne prehlasujeme, že nepodporujeme aktuálny dokument. Boli sme tiež veľmi prekvapení a sklamaní z toho, aké zásadné zmeny sú v poslednom návrhu. Najviac nás prekvapuje zahrnutie zmesového komunálneho odpadu a čistiarenských kalov ako povolené vstupné suroviny do procesu kompostovania a tiež nové požiadavky na analytické skúšky pre organické polutanty.

Zaradenie zmesového komunálneho odpadu a čistiarenských kalov do procesu kompostovania je v rozpore s článkom 22 a rámcovej smernice o odpadoch. Naviac ani neberie do úvahy to, čo Európska komisia už uviedla v oznámení, ktoré Rada a Európsky parlament zverejnili v máji 2010 (KOM (2010) 235). Tu je povedané, že "dôležitým predpokladom pre kompostovanie a anaeróbnu digesciu je kvalita vstupných produktov do týchto procesov, ktorú je najlepšie možno dosiahnuť oddeleným separovaným zberom. Členské štáty by mali prejaviť snahu o zavedenie separovaného zberu, aby tak splnili vysokú kvalitu produktov recyklácie a anaeróbnej digescie.“

4. Rozhodne nakoniec EK

Podľa plánu mala byť táto technická správa preložená Európskej komisii do konca novembra. Podľa hovorkyne JRC Eleny Gonzales by sa do tej doby mali všetky zúčastnené strany zdržať kritiky a komentárov. Podľa nej sa ešte nejedna o finálny dokument, ale budú zapracované aj všetky pripomienky. Preto je ešte veľmi skoro robiť nejaké konečné závery. Budeme čakať na legislatívny návrh Európskej komisie, ktorý bude najprv prerokovaný vo Výbore (TAC) až potom pôjde do Rady a Európskeho parlamentu. Najbližší termín na prerokovanie tohto dokumentu medzi odborníkmi je stanovený na 26. Február 2013. Zároveň sa bude diskutovať aj o harmonizácií týchto kritérií End of Waste pre bioodpady s existujúcimi národnými predpismi o hnojivách a tiež súlad dokumentu so smernicou REACH.

Riaditeľka ECN S. Siebert preto dúfa, že sama Európska komisia znovu zváži vyškrtnutie zmesového komunálneho odpadu a čistiarenských kalov zo zoznamu vstupných surovín pre kompostovanie. Myslí si, že väčšina krajín EÚ27 bude hlasovať proti aktuálnemu zneniu tohto dokumentu a pripoja aj nové krajiny EU12.

Zdroje

  • Technical report for End-of-waste criteria on Biodegradable waste subject to biological treatment, Third Working Document, August 2012, JRC-IPTS Seville, Spain
  • Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Aktenzeichen: WA II 4 – 45 053 – 12/0, Bonn, den 21.09.2012
  • European Compost Network - Position Statement on the Third Technical Report for End-of-Waste Criteria on Biodegradable Waste Subject to Biological Treatment, 20 September 2012
  • EU END of WASTE REGULATION: REQUIREMENTS on INPUT MATERIALS and COMPOST QUALITY, I. B. Estrada de Luis and J. M. Gómez Palacios, ECSM 2012 – 3 rd European Conference on Sludge Management León, Spain, 6&7 September 2012
  • RX3 Workshop on Compost and Digestate, Brendan O’Neill, Environment Inspectorate, Custom House 20 September 2012
  • High quality compost under threat, PIETER VAN DEN BRAND, Wasteforum november 2012, Dutch Waste Management Association

Článok spracovaný pre ODPADY-PORTAL.SK

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Jak účinné jsou domácí kompostéry? Výsledky osmnáctiměsíčního experimentu.
Vermikompostování: šikovné žížaly
Vlastnosti a složení zahradních kompostů v České republice

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 28.1.2013
Poslední změna: 27.1.2013
Počet shlédnutí: 9756

Citace tohoto článku:
HRABČÁK, Marek: End of Waste kritéria pre bioodpady. Biom.cz [online]. 2013-01-28 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioplyn/odborne-clanky/end-of-waste-kriteria-pre-bioodpady>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto