Odborné články

Projednávání zmocnění pro vypracování vyhlášky o bioodpadech v poslanecké sněmovně (2)

Projednávání pozměňovacího návrhu zákona o odpadech přinášejícím zmocnění k vypracování vyhlášky o biologických postupech zpracování biologicky rozložitelných odpadů bylo projednáváno i na 19. schůzi Podvýboru pro hospodaření se surovinami a odpady dne  14. února 2006.

Na schůzi byly v rámci usnesení č. 13 podvýboru přijaty následující úpravy, které se týkají biologicky rozložitelných odpadů a vhodným způsobem upřesňují dosavadní znění pozměňovacího návrhu zákona:

 1. doplňuje se nový bod 6, ostatní se přečíslují
  V § 14 odst. 5 se za písmeno d) doplňuje písmeno e), které zní:
  "e) podrobnosti ke vzorkování odpadů pro zjišťování jejich vlastností při nakládání s nimi."
   
 2. v původním bodě 6,7 se před slova biologicky rozložitelné odpady doplní slovo "další"
   
 3. v původním bodě 8 se upravuje definice v bodě a) který zní:
  biologicky rozložitelným odpadem
  - jakýkoli odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu,

  v § 33b zní nově a) takto:

  a) provozovat toto zařízení se souhlasem k provozování zařízení a sjeho provozním řádem podle § 14 odst. 1, s výjimkou zařízení, které zpracovává využitelné biologicky rozložitelné odpady pro jednu zakládku v množství nepřekračujícím 10 tun těchto odpadů za rok (dále jen "malé zařízení"),
  doplňuje se nově b)
  b) provozovat malé zařízení na základě kladného vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 79 odst. 4 písm. e) a v souladu se zvláštními právními předpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí, v souladu s nimiž je zařízení zřízeno a provozováno,
  původní body b), c) se přečíslují

  v odstavci (3) bod a) místo biologicko slovo biologicky

                            nově h) zní takto:

  h) limitní hodnoty koncentrací cizorodých látek a indikátorových organismů ve výstupech ze zařízení pro biologické zpracování odpadů, metody stanovení koncentrací cizorodých látek,
   

 4. Nově se doplňuje změna §79 takto:
  V § 79 odst. 4 se za písmeno d) doplňuje písmeno e), které zní:
  "e) ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů."

 

Ve dnech 15. a 16. února pokračovalo projednávání pozměňovacího návrhu zákona o odpadech na 63. schůzi Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Na této schůzi se jednalo zejména o aktuálním problému nelegálních dovozů odpadů do České republiky.

K části novely týkající se biologicky rozložitelných odpadů zde již nebyla vedena vážnější diskuse a v následném hlasování Výboru bylo schváleno usnesení č. 13 podvýboru jako celek, tedy včetně výše uvedených úprav týkajících se bioodpadů. Na závěr Výbor schválil usnesení o návrhu zákona jako celku, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně pozměňovací návrh zákona o odpadech (tisk 1087) projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Tento výsledek lze po mnoha měsících příprav a projednávání návrhu novely zákona považovat minimálně v části týkající se bioodpadů za úspěch a věřme, že i brzké projednání při 2. a 3. čtení na zasedání Poslanecké sněmovny dopadne úspěšně.

Pro zajímavost lze ještě doplnit, že Výbor navíc schválil návrh usnesení, ve kterém žádá ministra životního prostředí, aby připravil návrh rekvalifikace nelegálního dovozu odpadů jako trestný čin a dále Ministerstvo financí, aby zajistilo rozšíření kontrolní činnosti celní správy za účelem omezení nelegálních dovozů odpadů.

Článek byl uveřejněn v rámci přípravy vyhlášky o biologických metodách zpracování BRO.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Shrnutí přínosu novely zákona o odpadech pro kompostování
Poslanci dali zelenou kompostování bioodpadu
Využívání odpadů ke hnojení podle legislativy odpadů
Možnosti snižování množství skládkovaných BRKO
Legislativa bioodpadů - kompostování v praxi
O legislativě biologicky rozložitelných odpadů
Nová legislativa odpadů

Předchozí / následující díl(y):

Projednávání zmocnění pro vypracování vyhlášky o bioodpadech v poslanecké sněmovně (1)

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 20.2.2006
Poslední změna: 6.4.2006
Počet shlédnutí: 12742

Citace tohoto článku:
BAČÍK, Ondřej, SLEJŠKA, Antonín: Projednávání zmocnění pro vypracování vyhlášky o bioodpadech v poslanecké sněmovně (2). Biom.cz [online]. 2006-02-20 [cit. 2024-07-18]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/projednavani-zmocneni-pro-vypracovani-vyhlasky-o-bioodpadech-v-poslanecke-snemovne-2>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
21 Mar 2006 09:46 Russe
- Nová vyhláška
28 Mar 2006 11:35 Antonn Slejka
- Nová vyhláška
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto