Odborné články

Stanovisko CZ Biom ke společnému spalování biomasy a uhlí a k dalším ustanovením návrhu zákona o podpoře energie z obnovitelných zdrojů

Posláním občanského sdružení CZ Biom je především podpora a propagace efektivního využívání biomasy. V dlouhodobém výhledu je naším cílem, v souladu s principy udržitelného rozvoje, podpora a rozvoj komplexního využití biomasy pro výrobu obnovitelných průmyslových a chemických surovin, stavebního materiálu a v neposlední řadě samozřejmě energie. Toto nové odvětví, založené např. na biorafinériích, v nichž bude vyráběn celý komplex produktů, vč. energie nebo energetických nosičů (např. bioethanolu či vodíku), je dle našeho názoru budoucností českého průmyslu.

Nyní, v rozhodném okamžiku pro další rozvoj energetiky založené na obnovitelných zdrojích, považujeme za vhodné pozdvihnout hlas pro povzbuzení a na podporu nejlepšího možného řešení vztahu nového zákona a rozvoje fytoenergetiky. Současné problémy v oblasti rozvoje fytoenergetiky lze stručně shrnout v několika bodech:

  • přestože technický potenciál biomasy pro kombinaci potravinářského, energetického i průmyslového využití je vysoký, stávající nedostatečně rozvinutý trh s biomasou je založen zejména na dřevních odpadech (štěpka, piliny);
  • tento potenciál "sekundární" biomasy je z větší části vyčerpán, potenciál další biomasy (zejména pěstované biomasy, nebo např. lesních zbytků) je na vyšší cenové hladině a pro jeho využití nejsou dnes ještě vytvořeny dostatečné podmínky, vč. malého povědomí a nedůvěry v toto odvětví;
  • na málo rozvinutém trhu způsobí každé mimořádné zvýšení poptávky problém, tak, jako se to stalo s vyhlášením výkupní ceny pro výrobu elektřiny prostřednictvím společného spalování biomasy a uhlí. Stávající zařízení mohou prakticky okamžitě začít spalovat velká množství biomasy s minimálními investičními náklady, zatímco vznik nových lokálních zařízení pro výrobu energie z biomasy je nejen investičně nákladný, ale musí čelit mnoha překážkám a doba od záměru, přes projekt k realizaci může být i několik let;
  • potenciál pěstované biomasy je významně omezen i dalšími překážkami - administrativními bariérami, z velké části například neopodstatněně založenými na argumentaci zájmy ochrany přírody;
  • bez vytvoření trhu s pěstovanou energetickou biomasou nelze naplnit cíle stanovené v přístupové smlouvě k EU, nelze bez něho ani uspokojit dlouhodobou poptávku po decentrálním zásobování, které by např. alespoň částečně mohlo kompenzovat důsledky neúspěšného projektu "plošné plynofikace" malých obcí.

Oficiální stanovisko a doporučení CZ Biom ve věci spoluspalování je s ohledem na nutnost řešení výše uvedených problémů následující:

  1. nepodporovat spoluspalování biomasy s uhlím ve všech stávajících a nových zařízeních (za spoluspalování by však nemělo být považováno tzv. hybridní spalování, kde biomasa a uhlí jsou na jednom zařízení spalovány v samostatných topeništích;
  2. nepodporovat výrobu elektrického proudu z biomasy na zařízení s vyšším výkonem než 10 MWe;
  3. reálně zahájit proces odbourávání administrativních a technických překážek, mnohdy uměle stavěných do cesty rozvoji fytoenergetiky, pročež se ke spolupráci vyzývají zejména příslušné resorty životního prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu a také další orgány státní správy a samospráv, které mohou tuto oblast pozitivně ovlivnit.
  4. sankce za podvod při prokazování původu elektrické energie z biomasy by měly být nastaveny tak vysoko, aby dostatečně motivovaly k dodržování pravidel a nedocházelo k záměně obnovitelného a neobnovitelného paliva. Částky uvedené v odstavcích § 12 návrhu zákona by tak měly být příslušně navýšeny.

Uvedené stanovisko bylo zpracováno s vědomím nutnosti co nejméně zasahovat do práv ekonomických subjektů a zároveň co nejvíce podpořit účel nového zákona o podpoře energie z obnovitelných zdrojů, který by měl vést k dlouhodobému snižování zátěže životního prostředí a zvyšování bezpečnosti zásobování energií. Podpora by měla být nastavena tak, aby nezpůsobovala významné, neočekávané a dlouhodobě nepříznivé výkyvy na souvisejících trzích - např. na trzích vstupů papírenského průmyslu, průmyslu stavebních materiálů (lisované desky na bázi dřeva) apod.

Jakkoli výše navržené způsoby řešení nemusí znamenat rychlý přírůstek "zelené elektřiny", za relativně snadného a relativně malého rozlišení výkupní cenou se tímto vytváří srovnatelné podmínky pro stávající velkoproducenty energie a nové malé výrobce.

Dále vycházíme z toho, že velkým zdrojům nezanikne možnost spoluspalovat, ale pouze s odbytem elektřiny na cenové hladině tržních cen, což u velkých zdrojů může být do budoucna ekonomické i bez výrazné podpory a navíc si mohou reálně vyzdvihnout svou environmentální image, zatímco u menších, nově budovaných zdrojů je rozvoj bez zvýhodnění výkupu nereálný. Argumentace, že bez zahrnutí potenciálu spoluspalování s uhlím ve velkých zdrojů nebude naplněn cíl daný příslušnou evropskou směrnicí neobstojí, neboť pomocí spoluspalování lze docílit zhruba poloviny požadovaného množství a to je navíc možno naplnit v průběhu 2-3 let díky existující infrastruktuře. Nyní je potřeba začít promyšleně budovat regionální "obnovitelnou" energetiku, která postupně zastoupí určitou část dožívajících uhelných elektráren. Ekonomika jejich potenciálních nástupců se totiž již nebude výrazně lišit od "bioelektráren" a je tak pravděpodobné, že po skončení platnosti časového horizontu podpory dané tímto zákonem, již nebude žádné další podpory zapotřebí.

Do té doby by však takovýto druh podpory měl být nastaven tak, aby významná část podpory byla přenesena na pěstitele energetické biomasy, prvovýrobce energie - biomasy, tj na zemědělce (k tomu vedou důvody spojené s problémy českého zemědělství - půda ležící ladem, nízkopříjmové skupiny, kombinace ekonomicky slabých regionů s kvalitou půdy apod.) a aby byl současně podpořen rozvoj moderních, nejlepších dostupných technologií a zařízení s místním, regionálním významem, nikoli velké centrální zdroje vyžadující velké svozové vzdálenosti a vystavené většímu bezpečnostnímu riziku.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Fytoenergetika ve Státní energetické koncepci ČR
Zákon o podpoře elektřiny z OZE prošel Senátem
Využívání biomasy v podmínkách ČR
Poradce Tonyho Blaira v Senátu ČR podpořil přijetí kvalitního zákona na podporu obnovitelných zdrojů energie
Stanovisko CZ Biom k programu podpory kapalných biopaliv
Prohlášení sdružení CZ Biom k návrhu zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Poslední úvodník stávajícího předsedy
Spalování a spoluspalování biomasy v kondenzačních elektrárnách je technický, ekologický a ekonomický omyl
Indikativní cíle při získávání energie z biomasy
Stanovisko CZ Biom ke společnému spalování biomasy a uhlí
Stanovisko CZ Biom k návrhu zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Připravovaná podpora využívání obnovitelných energií

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 30.9.2004
Poslední změna: 30.9.2004
Počet shlédnutí: 8248

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Stanovisko CZ Biom ke společnému spalování biomasy a uhlí a k dalším ustanovením návrhu zákona o podpoře energie z obnovitelných zdrojů. Biom.cz [online]. 2004-09-30 [cit. 2024-07-13]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czt/odborne-clanky/stanovisko-cz-biom-ke-spolecnemu-spalovani-biomasy-a-uhli-a-k-dalsim-ustanovenim-navrhu-zakona-o-podpore-energie-z>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto