Odborné články

Pomůže biomasa zemědělcům k zisku?

V Evropě se dlouhodobě projevuje přebytek potravinářské produkce. A to staví i naše zemědělce před těžko řešitelné otázky. Čím nahradit produkci tradičních potravinářských komodit, s jejichž odbytem jsou nemalé problémy? Jak v dlouhodobém horizontu zabezpečit ekonomickou efektivitu svého nesnadného podnikání? Na tyto otázky existuje poměrně jednoduchá odpověď. Je nutné produkovat to, na co je zajištěn bezproblémový odbyt, a to za takové ceny, které dlouhodobě zabezpečí dosahování přiměřeného zisku. O čem se to konkrétně hovoří? O energii z biomasy.

Energie z biomasy je z mnoha důvodů perspektivním oborem podnikání. Zdaleka už ale není jasné, jak lukrativní bude výroba samotné základní suroviny - rostlinné biomasy. A to je jistě pro zemědělce - potenciálního pěstitele a producenta biomasy - asi ta nejdůležitější věc. Jako výrobce meziproduktu má už z podstaty věci poměrně nevýhodné postavení. Stává se závislým na odběrateli a zpracovateli biomasy, a přitom se většinou přímo nepodílí na konečném zisku z finálního produktu - bioenergie. Dalším handicapem producenta biomasy bývá osamocenost a z toho vyplývající jeho vyšší zranitelnost.

Alternativa ku prospěchu

Existuje ovšem také jiná možnost, praktikovaná poměrně hojně v zahraničí, například v Rakousku nebo Německu. Takovou možností je, když se producent biomasy stane současně finálním výrobcem nebo alespoň podílníkem na výrobě energie. I v našich podmínkách je to jedna z možností.

Jak by to mohlo konkrétně vypadat? Například tak, že producent biomasy a současně chovatel menšího stáda dobytka si vybuduje vlastní faremní bioplynovou stanici, která vyrobený bioplyn přemění na elektřinu a teplo v kogeneračních jednotkách. Elektřinu prodá do sítě, jejíž odběr je zákonem garantován a výhodná cena (v současné době 2,50 Kč za 1 kWh vyrobenou z biomasy) je zajištěna cenovou regulací. Teplo v podobě teplé vody využije částečně k ohřevu fermentoru a zbytek k sušárenským účelům, vytápění provozů, skleníků apod. Pro dosažení optimální velikosti, a tím i nejlepších ekonomických parametrů celého systému, zahrnujícího nejen produkci, ale i zpracování biomasy, je samozřejmě možné jakékoliv účelové spojení rovnoprávných partnerů.

Právě takové projekty jsou z celospolečenského hlediska zřejmě nejvýhodnější. Kromě vlastní ekologicky bezproblémové produkce energie mohou poskytnout jistotu průběžných příjmů zemědělskému podnikateli, což je důležité jak pro něho samotného, tak i pro banky. Právě takové decentralizované výrobny energie z biomasy, plošně kopírující produkční oblasti, popřípadě výskyt odpadní biomasy, mohou přinést obcím a venkovu nové pracovní příležitosti, jistotu v podnikání a tedy i prosperitu.

Parametry pro poskytování podpor

Lze předpokládat, že dotace nebo jiné druhy podpor budou zapotřebí zejména na rozjezd a provozní ověření nových technologií, koncipovaných důsledně na dosažení ekonomické konkurenceschopnosti. Proto by podpory ve veřejném zájmu měly být více závislé na docílených prokazatelných technicko-ekonomických parametrech a nikoliv jen na prostém objemu proinvestovaných prostředků. Právě tímto způsobem lze vyvinout potřebný účinný tlak na vývojové a projektové kanceláře, výrobce zařízení, stavební firmy i investory, aby realizovali pouze efektivní a konkurenceschopné technologie.

Je totiž bohužel smutným faktem, že ne všechny doposud realizované projekty na využívání biomasy, a to i ty, které byly masivně podpořeny z veřejných prostředků, splňují základní kritéria efektivnosti. Školním příkladem těch nevydařených jsou některé centrální kotelny na biomasu, budované v místech značně rozptýlené výstavby, a tedy už koncepčně více než problematické. Jako takový příklad lze uvést kotelnu v Hostětíně u Uherského Brodu nebo v Rybništi ve Šluknovském výběžku.

Jsou ovšem i příklady zcela opačné. Z těch vydařených se dá připomenout obecní kotelna na odpadní biomasu z obecního lesa v Jindřichovicích pod Smrkem. Ta zajišťuje vytápění zejména obecních budov soustředěných na malé ploše a přitom zaměstnává několik lidí z obce. Jiným příkladem může být promyšlená koncepce vytápění Teplárenské společnosti v Třebíči. Tam se kromě jiného buduje kogenerační výroba elektřiny a tepla z biomasy s využitím zahraniční technologie ORC - organický Rankinův cyklus, využívající v uzavřeném oběhu jako pracovní médium organickou látku místo páry, což je účinnější a spolehlivější.

Projekty nejen pro efekt, ale i efektivitu

Ve všech úvahách o využívání biomasy je bezpodmínečně nutné prioritně dodržet podmínku efektivity a promyšlenosti realizovaných projektů, protože i ekologické projekty musí být zaměřeny na docílení efektivity, a nikoliv, jako bohužel často, jen efektu. Časté nerespektování této základní zásady a realizace technicky pochybných projektů, kde ekologie slouží spíš jen jako zdůvodňující argument nebo štít pro jeho obhajobu, vytváří ve veřejnosti falešný dojem, že využívání biomasy je už z podstaty neúměrně drahé. To ve svém důsledku z dlouhodobého hlediska technologie založené na biomase značně diskredituje.

Standardizace kvality biomasy

Dosud ještě existuje mnoho nezodpovězených otázek kolem produkce a energetického využívání biomasy. O samotném pěstování energetických rostlin toho bylo publikováno již více. Například v časopisu Zemědělec byl nedávno zveřejněn článek Ing. Vlasty Petříkové o možnostech pěstování energetického šťovíku. Aby se však z pěstování a energetického využívání biomasy stal běžný konkurenceschopný obor stojící paralelně vedle klasického zemědělství produkujícího zejména potraviny, bude nutné toho ještě mnoho udělat. S hromadnou produkcí energetické biomasy například úzce souvisí zásadní otázka standardizace kvality jednotlivých druhů biomasy, jako důležitého parametru s ohledem na její další využití a zpracování.

Snižování potřeby dotací

Konečným cílem veškerého snažení by mělo být snížení potřeby dotací a dalších druhů veřejných podpor, směřujících do technologií založených na biomase, na minimum. To ale předpokládá nejdříve technicky, provozně a organizačně zvládnout a prověřit v širší praxi optimální použitelné technologie a jimi dosažitelné ekonomické parametry.

Vzhledem ke značným specifikům tohoto nového oboru podnikání, jehož cílový rozsah může být svým objemem až srovnatelný se současnou produkcí klasického zemědělství, je otázkou, zda by se neměly začít vytvářet odpovídající kroky včetně legislativního rámce, které by rozvoj tohoto společensky významného oboru urychlily a usnadnily. To už je ovšem problematika, značně přesahující možnosti i cíle tohoto článku.

Účelné řešení problémů, souvisejících s biomasou a zahrnující mnohé oblasti podnikání, od jejího pěstování až po výrobu a distribuci vyrobené energie, vyžaduje koordinovaný postup všech zúčastněných článků tohoto navzájem propojeného řetězce. Dosavadní, víceméně chaotický průběh vývoje technologií založených na biomase, již zaznamenal první šrámy. Nesprávně cílená, i když snad dobře míněná podpora rozvoji produkce biomasy formou zvýhodněné ceny za elektřinu z biomasy, umožnila spekulativní a svou výší neodůvodněné zvýhodnění výroby energie spoluspalováním biomasy s uhlím. To způsobilo okamžité razantní zdražení biomasy, což ohrožuje stávající, nově vybudované moderní bioenergetické technologie a samozřejmě jejich další budování a případný rozvoj.

Tento příklad z poslední doby ukazuje, jak značné, nesprávně použité veřejné prostředky mohou působit dokonce kontraproduktivně, kdy namísto rozvoje oboru mohou působit částečně jako brzda. Vysoký okamžitý profit několika současných producentů biomasy není ekonomicky opodstatněný, a proto nemůže být trvalým stavem. Z dlouhodobého hlediska to bude představovat tak či onak ztrátu.

Pro razantnější rozvoj oboru

Potřeba razantnějšího rozvoje produkce a zpracování biomasy jednoznačně ukazuje na potřebu vzniku akceschopné profesní společnosti, sdružující široké spektrum podnikatelů a firem, podnikajících v tomto oboru. V dnešní informační společnosti se k tomu ještě navíc úzce přiřazuje, a možná tuto změnu dokonce přímo podmiňuje, také potřeba kvalitativně vyšší úrovně informačního servisu.

Pouze splněním těchto dvou základních předpokladů bude možné do budoucna vytvářet pro biomasu v nejširším slova smyslu optimální podmínky pro rozvoj tohoto oboru, a zároveň přitom v blízké budoucnosti zvýšit konkurenceschopnost a minimalizovat nároky na poskytování dotací a podpor.

Problematikou pěstování a energetického i jiného technického využívání biomasy se již dlouhá léta zabývá CZ Biom - České sdružení pro biomasu. Bylo by jistě prospěšné, aby se toto, dnes bezpochyby nejprogresívnější sdružení profesionálních využivatelů, ale i příznivců biomasy, stalo také významnějším partnerem důležitých producentů základní suroviny, to je zemědělců - pěstitelů biomasy.

Dosavadní vývoj a zejména závazky naší republiky, vyžadující podstatný rozvoj oboru produkce a zpracování biomasy, jednoznačně ukazuje na potřebu rozšíření aktivit a zvýšení akceschopnosti tohoto sdružení, případně jeho přeměnu na řádnou profesní společnost.

Potenciální i existující producenti, zpracovatelé a příznivci biomasy! Chcete-li i vy svým dílem přispět ke zlepšení informovanosti, a tím i k dalšímu rozvoji tohoto perspektivního oboru podnikání, využijte možnosti zúčastnit se Dotazníkové akce Biomasa - energie pro obce a venkov! Dotazník je zveřejněn na internetové adrese: http://dotaznik.biom.cz. Podmínky a způsob účasti v dotazníkové akci jsou v něm uvedeny.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Co mi dala činnost v CZ Biom
Podpora pěstování energetických bylin v souvislosti s ekologickým významem využívání biomasy
Energetické plodiny - nová šance pro zemědělce
Jak jsme usilovali o dotace na pěstování energetických bylin
10 let CZ Biomu - a jak dál ?
Tisková zpráva OECD vyzývá k podpoře biomasy
Obnovitelná energie jako impuls k regionálnímu rozvoji ve venkovských oblastech
Využívání obnovitelných surovin v České republice
Jak jsme pokročili s využíváním biomasy
Biomasa na rekultivovaných plochách
Zkušenosti s pěstováním energetických rostlin v polních kulturách
Biomasa pro energii a technické využití
Pěstování a využití energetických a průmyslových plodin
Biomasa pro energii (1) Zdroje

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 14.6.2004
Poslední změna: 13.6.2004
Počet shlédnutí: 12343

Citace tohoto článku:
VALEČKO, Zdeněk: Pomůže biomasa zemědělcům k zisku?. Biom.cz [online]. 2004-06-14 [cit. 2024-07-25]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czt-pestovani-biomasy/odborne-clanky/pomuze-biomasa-zemedelcum-k-zisku>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto