Odborné články

Zpráva o vývoji domovního teplovodního kotle na dřevní štěpku 15 - 45 kW

Cílem vývoje teplovodního kotle pro rodinné domy na dřevní štěpku bylo vytvořit zařízení, které v současnosti není na našem trhu. Tento kotel by se měl svým komfortem blížit klasickým vytápěcím systémům na zemní plyn a měl by být těmto systémům ekonomicky schopen konkurovat.

Vývoj kotle byl proveden firmou Uniservis Hašek, s.r.o. ve spolupráci s firmou Viadrus ŽDB Bohumín, a.s. Koordinaci prací zajišťoval CZ BIOM. Prototyp Biokotle U-22 vychází z osvědčeného litinového článkového kotle U-22 na uhlí. Při vývoji se přihlíželo též ke konstrukci kotle LING-25 na spalování dřevních peletek. V některých parametrech kotel LING-25 sloužil jako srovnávací zařízení pro vyvíjený kotel na dřevní štěpku. Studii předpokládaných konstrukčních změn prováděných na kotli U-22 vypracovali konstruktéři firmy Viadrus na základě požadavku CZ BIOM (Studie ve zkrácené formě byla uvedena ve zprávě v r. 2000).

Pro automatický chod kotle byl zhotoven palivový zásobník o objemu 1 m3 se šnekovým podavačem, který byl v průběhu vlastních zkoušek ještě několikrát upravován.

Kotel U-22 byl upraven kaskádovitými otvory v roštu, byl vybaven nuceným sekundárním přívodem vzduchu do spalovací komory, úpravou šamotové vyzdívky byly zásadně změněny spalovací procesy. Byl instalován systém předehřívání sekundárního vzduchu využívající odcházející kouřové plyny.

V průběhu zkoušek byl změněn sklon stěn zásobníků paliva, aby při spalování drobných biopaliv (jemná štěpka, piliny, hobliny) nedocházelo ke klenbování. K zamezení prohořívání z kotle do zásobníku paliva, ke kterému došlo při zkoušce v režimu nízkého výkonu bylo provedeno utěsnění víka zásobníku a držáku vnějšího ložiska vkládacího šneku. Dále byl zkonstruován jako další vybavení kotle protipožární zhášecí systém. Je připravena k instalaci na zařízení vyrovnávací nádrž pro akumulaci tepla (pro integrovaný systém se solárním panelem) a pro zlepšení provozu kotle.

Provedené úpravy vedly v důsledku optimalizace cesty spalin a zlepšení vlastností spalovací komory ke zvýšení účinnosti, která je vyšší než 80%. Průběh spalování v kotli se zlepšil i při vyšší vlhkosti štěpky a při chodu v režimu nízkého výkonu.

Měření emisí provedené pracovníky firmy Viadrus zjistilo nižší emisní hodnoty ve srovnání s limitními hodnotami a to při všech testovaných režimech kotle a při použití dřevní štěpky o různé vlhkosti.

Biokotel U-22 byl odborné veřejnosti několikrát předveden. Na 6. regionální výstavě v Kladně obdržel exponát Cenu primátora Města Kladna.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Možnosti použití výparníků typu La Mont u kotlů spalujících biomasu
Švédské hořáky firmy Sahlins EcoTec AB na spalování dřevních pelet
Přestavba kotelny na biomasu
Jak jsem vyrobil svůj první zplyňovač
CZ BIOM - České sdružení pro biomasu
Zkušenosti s provozem kotle na dřevoplyn v rodinném domku (1)
Úpravy kotlů pro spalování biopaliv
Experimentální nízkoenergetický rodinný dům v Koberovech
Energetické využívání biomasy na Jižní Moravě, realizace centrálního tepelného zdroje ve Velkém Karlově

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 8.2.2002
Poslední změna: 19.3.2002
Počet shlédnutí: 15257

Citace tohoto článku:
VÁŇA, Jaroslav, NOVOTNÝ, Václav: Zpráva o vývoji domovního teplovodního kotle na dřevní štěpku 15 - 45 kW. Biom.cz [online]. 2002-02-08 [cit. 2024-07-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/zprava-o-vyvoji-domovniho-teplovodniho-kotle-na-drevni-stepku-15-45-kw>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto