Odborné články

Energeticky soběstačná obec v Ústeckém kraji

Projekt si kladl za cíl vytvořit v rámci studie vzorový model energeticky soběstačné obce na území kraje a připravit tak podklady pro rozhodování o realizaci konkrétních projektů a opatření v oblasti úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů (OZE). Tento cíl je v době vysoké závislosti na fosilních palivech (uhlí, ropa, zemní plyn) a jejich rostoucích cenách velmi aktuální. Principielně nejde o návod k dosažení 100% energetické soběstačnosti, ale takové míry soběstačnosti, která podpoří kvalitní a udržitelný rozvoj obce.

Pro realizaci projektu ESO byly vybrány celkem tři obce na území kraje, které reprezentují horské (lesnaté) a nížinné (zemědělské) oblasti a zároveň svým počtem obyvatel (do 5.000) představují typické zástupce obcí, resp. měst v kraji. Představitelem obcí nížinného typu jsou město Postoloprty a obec Lkáň, představitelem obcí horského typu je obec Kovářská.

V každé lokalitě bylo k řešení přistupováno individuálně na základě vyhodnocení místních podmínek. Výsledkem projektu jsou zejména tři samostatné studie, které pro každou obec stanovují střednědobý energetický výhled na období 2006-2020 současně s potenciálem energetických úspor a využití OZE. V rámci studií byly dále porovnány možné varianty zásobování energiemi v daných obcích.

Studie docházejí k závěru, že základní strategií pro vytváření energetické soběstačnosti musí být především hledání a využívání potenciálu úspor energie a energeticky efektivních opatření. Důvodem pro to je nejen řada pozitivních efektů vyplývajících z úspor, ale zejména skutečnost, že potenciál OZE v celé ČR má své reálné limity a nemůže nahradit dosavadní zdroje energie. Není tedy možné budovat energetickou soběstačnost pouze na mobilizaci dostupného potenciálu OZE. Teprve v návaznosti na efektivní realizaci úsporných opatření je možné uskutečnit vhodný způsob zásobování energiemi z obnovitelných zdrojů. Studie dále ukazují, že celkově jde o dlouhodobý proces a dosažená míra energetické soběstačnosti může být rozdílná, neboť vždy záleží na místních podmínkách.

Zapojené obce tak získaly přehled o praktických možnostech, které nyní mohou využít při plánování dalšího rozvoje a při podávání žádostí na financování projektů zejména v rámci strukturálních fondů EU v období 2007-2013. Aby mohla být tato další etapa realizace projektu ESO v modelových obcích úspěšná, bude i v této fázi důležitá spolupráce a finanční podpora ze strany Ústeckého kraje, který financoval náklady první etapy projektu. Dosavadní výstupy z projektu mohou sloužit jako podklad pro další obce v kraji.

Přílohy k tiskové zprávě:


1) Konkrétní výstupy ze studií modelových obcí jsou následující:

  • v případě tří modelových obcí zpracovatelé navrhují, aby prostřednictvím konkrétních opatření na úsporu energie byla spotřeba energie snížena cca o 25 – 40 % do roku 2020,
  • v případě horské obce Kovářská doporučili následný částečný, popř. úplný přechod zdroje centrálního zásobování teplem (CZT) z lehkého topného oleje na vytápění lesní biomasou,
  • v případě města Postoloprty doporučili částečný, popř. úplný přechod vytápění na cíleně pěstovanou biomasu (v současnosti zemní plyn) s tím, že je reálné uvažovat o využití sluneční energie ať již individuální, nebo v systému CZT a také s možností společné bioplynové stanice se zemědělskými subjekty,
  • v případě nížinné malé obce Lkáň studie došla k závěru, že zásobování obce teplem je realizovatelné jak individuálně, tak pomocí CZT, přičemž v době zpracování studie se obec již připravuje pro realizaci CZT. V obou případech by palivem byly směsné pelety z uhlí a biomasy. Rovněž je zvažována výstavba zemědělské bioplynové stanice, jejímž hlavním cílem by měla být výroba ekologické elektřiny.
  • zároveň studie u všech opatření zdůrazňují, že pro jejich realizaci je zásadní zajištění potřebného množství vstupních materiálů – paliva z biomasy z místních zdrojů.

2) CZ Biom – České sdružení pro biomasu je nevládní nezisková a profesní organizace podporující rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu v České republice.Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Biomasa z energetických rostlin
Příklad úspory skleníkových plynů využitím tepla z bioplynové stanice ve SRN
Kněžice – model lokální energetické soběstačnosti
Biomasa z energetických rostlin
Ověřování energetických rostlin v provozních podmínkách
Podpora pěstování energetických bylin v souvislosti s ekologickým významem využívání biomasy
Dotace na pěstování energetických rostlin
Experimentální nízkoenergetický rodinný dům v Koberovech
Pěstování a využití energetických a průmyslových plodin
Optimalizace zastoupení energetických a průmyslových rostlin v modelové oblasti severozápadních Čech
Trendy a pokrok v bioenergetických technologiích v USA
Obnovitelné zdroje energie z pohledu ekologie a regionálních energetických konceptů

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 26.9.2006
Poslední změna: 19.10.2006
Počet shlédnutí: 7998

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Energeticky soběstačná obec v Ústeckém kraji. Biom.cz [online]. 2006-09-26 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/energeticky-sobestacna-obec-v-usteckem-kraji>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto