Odborné články

AUSTROFLEX flexibilné predizolované potrubné systémy

Sekundárne rozvody, využitie odpadného tepla z bioplynových staníc, termálna voda a iné aplikácie

Plastové predizolované potrubia si za posledných pár rokov našli svoje významné miesto v rámci realizácie tepelných rozvodov a sú stále jasnejšou voľbou pre investorov, projektantov a montážne fi rmy. Toto rozhodnutie podporuje hlavne racionálne zohľadnenie pomeru cena – kvalita – životnosť – rýchlosť montáže, kde sa výrazne ukážu pozitíva tohto riešenia.

Obr. 1: Plastové predizolované potrubia AUSTROFLEX

Ich široké využitie, jednoduchá manipulácia a montáž im dávajú technický náskok oproti iným riešeniam. Príklady využitia sú od budovania a rekonštrukcií sekundárnych rozvodov vykurovania (ÚK) a teplej vody (TV), využitia tepla z bioplynových staníc (BPS) na napojenie objektov družstva alebo bytových domov a obecných objektov (napr. školy, obecný úrad, kultúrny dom a iné), rozvodov termálnej vody až po dopojenia tepelných čerpadiel a prepojenie rodinného domu s garážou alebo inou stavbou v rámci pozemku.

Popis plastového predizolovaného potrubia AUSTROFLEX

Plastové predizolované potrubia AUSTROFLEX od Rakúskeho výrobcu s viac ako 25 ročnými skúsenosťami spájajú výhody a dôsledne zvolené kvalitné materiály a suroviny tak, aby vznikol vysoko flexibilný systém s veľmi nízkymi tepelnými stratami. Toto sa podarilo vďaka kombinácii veľmi dobrých izolačných vlastností polyuretánovej peny (PUR), ktorou sú izolované rúrky pre médium, vrstvou veľmi fl exibilnej polyethylénovej izolácie (PE), ktorá zabraňuje PUR pene zaliať vonkajšie robustné rebrovanie z vysokohusteného polyethylénu (PE-HD). Vďaka tejto kombinácii je potrubie flexibilné aj pri nižších teplotách a má veľmi dobré izolačné vlastnosti – celý systém je certifi kovaný na lamda 0,028 W/mK (samotná PUR pena 0,026 W/mK). Dostatočná hrúbka izolácie zabezpečuje nižšie straty potrubia AUSTROFLEX oproti iným systémom od cca 5 % až po vyše 50 %.

Obr. 2: Plastové predizolované potrubia AUSTROFLEX

Vonkajší robustný plášť je odolný voči dopravnému zaťaženiu a poškodeniu pri priamej pokládke do výkopu alebo pri pokládke do existujúcich betónových kanálov, kde pri rekonštrukcii nie je nutné otvárať celú trasu, ale stačí iba niekoľko montážnych otvorov.

Polomery ohybu potrubia sú vďaka skladbe izolácií a vonkajšieho rebrovania extrémne nízke a ľahko sa na stavbe dajú dosiahnuť, napr. pre d90 je to iba 1,0 m.

Rúrku pre médium tvorí sieťovaný polyethylén PE-Xa, pre vykurovanie s kyslíkovou bariérou SDR11 PN6 pri 95 °C a pre teplú vodu SDR7,4 PN10. Veľmi hladká vnútorná stena rúrky pre médium je zárukou dlhodobej prevádzky bez inkrustácií a usadenín. Rúrka je odolná voči mrazu a mnohým agresívnym médiám ako aj termálnej vode. Životnosť potrubia je v závislosti od prevádzkových parametrov až vyše 50 rokov. Dimenzie potrubia od d25 až po d125 vo flexibilnom prevedení ponúkajú možnosti realizácie projektov od pár kilowattov až po niekoľko megawattov.

Pri dvojrúrkových potrubiach (dimenzie 2xd25 až 2xd63) je jedna rúrka vždy kontinuálne označená, toto zabráni pri montáži zámene prívodu a spiatočky.

Obr. 3: Plastové predizolované potrubia AUSTROFLEX

Komplexnosť systému dokazuje aj široká paleta príslušenstva a možností spájať potrubie – lisovaním, zvernými spojmi alebo elektrotvarovkami. Pre každú aplikáciu existuje optimálne riešenie čo sa týka spôsobu montáže a nákladov.

Spájanie potrubia prebieha rýchlymi a bezpečnými lisovanými alebo zvernými spojmi, pri termálnej vode alebo veľkých dimenziách elektrotvarovkami. Systém lisovaných a zverných prechodov je vďaka presnému spracovaniu rýchly a je možné s ním pracovať aj pri nižších teplotách.

Obr. 4: Výmena existujúcich rozvodov v betónových kanáloch

Veľkou výhodou pri návrhu systémov je veľká voľnosť projektanta a investora pri návrhu trasy – vďaka flexibilite je možné obísť prípadné prekážky na trase, nie je nutné prácne počítať pevné body a dilatačné oblúky, potrubie má samokompenzačné vlastnosti a stačí ho iba na začiatku a na konci trasy pri prechode na vnútorný rozvod jednoducho zafi xovať. Taktiež je možné vchádzať do objektu iba polomerom ohybu, bez nutnosti osádzať kolená.

Potrubia sú dodávané v dĺžkach až do 100 m (kvôli minimalizácii odrezkov sa dodávajú presné dĺžky) preto je na trase minimum spojov. Vďaka malému množstvu spojov (oproti oceľovým potrubiam až 8krát menej) sa výrazne zvyšuje rýchlosť pokládky s montážou a taktiež nutnosť doizolovania jednotlivých spojov a odbočiek. Projekty, ktoré sa realizovali týždne je teraz možné zrealizovať s tým istým počtom ľudí a bez nákladnej techniky za pár dní (plastové potrubia majú nízku váhu a nie je potrebný pri pokládke žeriav).

Príklady realizácií / prípadové štúdie

Obr. 5: Využitie tepla z bioplynových staníc

Využitie tepla z bioplynových staníc

Bioplynové stanice produkujú pri spaľovaní bioplynu okrem elektrickej energie aj teplo. Časť tohto tepla zvyčajne 5 až 20 % sa spotrebuje pre samotnú činnosť bioplynovej stanice, zvyšné teplo sa dá zmysluplne využiť na vykurovanie objektov v okolí bioplynovej stanice – administratívne budovy, dielne, sklady, kuchyňa, sociálne zázemie, dokurovanie maštalí, predohrieva nie sušičky a iné. Okrem využitia priamo pre potreby investora je možné teplo predávať aj tretím subjektom napr. pre priľahlé priemyselné areály alebo obecné objekty, či už školy, škôlky, kultúrny dom, plavárne alebo administratívne budovy či bytové domy.

Predizolované potrubia AUSTORFLEX sa vyznačujú veľmi nízkymi stratami a teplo je v nich možné prepravovať aj na vzdialenosti presahujúce niekoľko kilometrov (pokles teploty je max. 1 °C na 1 km), aj pri väčších projektoch sa dá zabezpečiť hospodárna prevádzka a rýchla návratnosť investície do teplovodov.

Obr. 6: Budovanie bezkanálových tepelných rozvodov alebo ich rekonštrukcia

Teplo je taktiež komodita a je škoda ho nevyužiť, aj keď je často označované ako „odpadné teplo“ treba s ním hospodárne nakladať a použiť na jeho transport potrubia s čo najnižšími tepelnými stratami. Pri prvotnom zámere sa môže zdať, že tepla je veľa a všetko sa ani nebude dať využiť, ale zo skúseností z projektov v Rakúsku a Nemecku vieme, že po pár rokoch už môže teplo zbytočne unikajúce cez slabo izolované potrubia chýbať na dopojenie ďalšieho objektu.

Vhodnou kombináciou odberateľov sa dá zabezpečiť odber po celý rok, v zime na vykurovanie objektov, v lete pre plaváreň a na jeseň na sušenie dopestovaného obilia a kukurice, celoročne na prípravu teplej vody. Takto využité teplo ešte znižuje dobu návratnosti samotnej BPS a zlepšuje jej ekonomiku.

Výmena existujúcich rozvodov v betónových kanáloch

V existujúcej zástavbe na sídliskách ale aj v priemyselných areáloch sa nachádzajú tepelné rozvody, ktoré už nespĺňajú prísne technické parametre a ich prevádzka sa stáva nehospodárna – či už kvôli zvyšujúcej sa intenzite porúch a odstávok alebo vysokými stratami tepla. V takýchto prípadoch je často požiadavka dodávateľa tepla alebo investora na čo najmenšie zásahy do územia – spätná úprava zelených a spevnených plôch, minimalizácia výrubu kríkov a stromov a hlavne obmedzenia dopravy.

Pokiaľ sú pôvodné potrubia uložené v betónových kanáloch, je možné vykonať výmenu rozvodov aj pri minimalizácii zemných a výkopových prác. Po zameraní a obhliadke je možné navrhnúť na rekonštruovaných úsekoch miesta, kde sa existujúce kanály otvoria a vytvoria sa montážne otvory. Cez tieto montážne otvory sa zdemontujú pôvodné potrubia a následne sa vtiahnu nové plastové predizolované potrubia. Takýmto spôsobom je Technické údaje a výhody potrubia AUSTROFLEX možné meniť potrubia až do dĺžky asi 50 m čo výrazne znižuje výkopové práce a obmedzenia v doprave. Potrubia je na exponovaných miestach pri prekopoch ciest možné okamžite po položení spätne zasypať a tým sa minimalizujú časy uzávierok a obchádzok.

Budovanie bezkanálových tepelných rozvodov alebo ich rekonštrukcia

Pri niektorých rekonštrukciách rozvodov je výhodnejšie (najmä ak je možné ísť v zelených pásoch) vybudovať namiesto pôvodného tepelného kanálu nový teplovod v bezkanálovom prevedení. Takýmto spôsobom sa často realizujú teplovody napríklad v areáloch škôl, nemocníc a priemyselných komplexoch.

Nové trasy teplovodov sa taktiež realizujú spôsobom, ktorý dáva okrem výrazne rýchlejšej realizácie aj výhodu a fl exibilitu pri návrhu trasy. V zastavanom území je veľkou výhodou to, že šírka výkopov pre plastové predizilované potrubia je výraz- ne užšia ako pre oceľové potrubia, potrubie stačí do výkopu iba položiť a netreba ho každých pár metrov zvárať. Takto sa výrazne redukujú náklady na výkopové práce, obsypový materiál a úpravu terénu do pôvodného stavu na minimum (zelené a spevnené plochy).

Technická podpora a služby NRG fl ex, s.r.o.

Spoločnosť NRG flex, s.r.o. nedodáva iba plastové predizolované potrubia AUSTROFLEX, ale komplexný potrubný systém a služby od štúdií, zhodnotenia návratnosti projektu cez projekciu a dodávky na kľúč alebo kompletnú podporu a zaškolenie montážnych firiem na prácu s plastovými predizolovanými potrubiami.

Dôležitou požiadavkou a kritériom pre investorov je popri vysokom technickom prevedení a následnej ekonomickej prevádzke aj návratnosť samotnej investície. V tomto prvom kroku zabezpečíme v rámci ponukového konania prípravu štúdie a rozpočtu, aby bolo toto rozhodovanie jednoduché a jasné. V rámci prípravy na základe niekoľkých vstupných údajov (prenášané výkony, situácia, využitie tepla) navrhneme potrebné dimenzie potrubia a nadväznú technológiu.

V ďalšom kroku ponúkame prípravu kompletnej projektovej dokumentácie od územného konania, cez stavebné povolenie až po realizačný projekt. Projektantom poskytujeme plnú technickú podporu a všetky potrebné a aktuálne podklady.

Pri realizácii projektu zabezpečíme želaný rozsah podľa priania investora od dodávky potrubia so zaškolením personálu a zapožičaním potrebného špeciálneho náradia na lisovanie alebo zváranie potrubia ako aj zabezpečením autorského a technického dozoru. Alebo na základe požiadavky investora zabezpečenie celej dodávky aj s nadväzujúcou technológiou a dopojením systému na kľúč.

Na základe našich bohatých skúseností a mnohých úspešne realizovaných projektov vieme s investorom nájsť optimálne riešenie pre zamýšľaný projekt.

Tabuľka: Technické údaje a výhody potrubia AUSTROFLEX

AUSTROFLEX rakúsky výrobca zo skupiny WATTS, viac ako 25 rokov skúseností
NRG flex generálne zastúpenie pre Slovenko a Českú republiku
izolácia kombinácia PUR + PE, lamda 0,028 W/mK
tepelné straty nízke tepelné straty vďaka väčšej hrúbke izolácii
rúrka pre médium PE-Xa, ÚK max. 6bar a 95°C, TV max. 10bar
dimenzie 1x d25 – d125 alebo 2xd25 až 2xd63
spoje lisované, zverné alebo elektrotvarovky
kvalita vynikajúci pomer cena / kvalita, životnosť viac ako 50 rokov
technická podpora dimenzovanie, príprava štúdií a rozpočtov
dodávka expresná dodávka priamo na miesto montáže
náradie zapožičanie náradia a zaškolenie priamo v mieste montáže
služby silná technická podpora od návrhu až po realizáciu
referencie úspešne zrealizované projekty – BPS, školy, priemysel, sekundárne rozvody

PR článek

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Nové možnosti energetického využití bioplynu
Projekt bioplynové stanice
Výtěžek bioplynu z biomasy jetelovin a trvalých travních porostů
Trochu jiná bioplynka
Nové trendy ve využití bioplynu
Kvalita plynu produkovaného zplyňováním odpadní biomasy
Metody úpravy bioplynu na kvalitu zemního plynu

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 5.10.2011
Poslední změna: 2.10.2011
Počet shlédnutí: 4990

Citace tohoto článku:
ŠTEFANEC, Robert: AUSTROFLEX flexibilné predizolované potrubné systémy. Biom.cz [online]. 2011-10-05 [cit. 2024-07-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/austroflex-flexibilne-predizolovane-potrubne-systemy>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto