Novinky

Veřejná diskuse k Akčnímu plánu pro biomasu

 
 
Na objednávku Ministerstva zemědělství připravil v minulých měsících CZ Biom - České sdružení pro biomasu  návrh Akčního plánu pro biomasu 2008 – 2010 a v současné době je jeho konečná podoba vystavena k připomínkovému řízení pro širší odbornou veřejnost na adrese https://biom.cz/appb/verejna-diskuse.stm. Akční plán vychází z doporučení Akčního plánu pro biomasu EU COM(2005)628 a jeho návrh byl zpracován již v předpokládané struktuře budoucího Akčního plánu pro Českou republiku tak, jak bude předložen k projednání Vládou ČR.

Na průběh vypracování Akčního plánu dohlíží úzká pracovní skupina se zástupci Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. Zároveň byla ustanovena širší pracovní skupina se zástupci ostatních zainteresovaných organizací a vytipováni další potenciální konzultanti a spolupracovníci.

K cílům Akčního plánu patří pomoci naplnit závazky ČR pro výrobu energie z OZE k roku 2010, resp. 2020, vyplývající z přístupové dohody k EU, ze Státní energetické koncepce a z Dohody o budoucím směrování EU v oblasti energetiky. Dále si dává za cíl pomoci nastartovat investice do čistého způsobu získávání energie spolu se snižováním energetické náročnosti a podporovat širší domácí využití energie z biomasy a zpřístupnit ji pro co nejširší cílovou skupinu. Je zaměřen na oblasti venkova jako hlavního dodavatele energie z biomasy a s tím související rekvalifikaci zemědělců, vybavení pro výrobce biomasy, investice do zařízení na výrobu biopaliv a přechod dodavatelů elektřiny a tepla na biomasu. Uplatňuje se zde princip udržitelného rozvoje a jsou prosazovány všechna hlediska životního prostředí.

K nedílné součásti Akčního plánu také patří vyhotovení jednotného referenčního potenciálu biomasy v ČR a její rozdělení dle jednotlivých hlavních druhů biomasy a způsobů využití. Jedním z východisek při kategorizaci druhů biomasy je vyhláška č. 5/2007, Sb. a jednotlivé druhy biomasy jsou zde rozčleněny tak, jak se v současnosti nejčastěji využívají s vyhodnocením očekávaných trendů ve využití jejich potenciálu.

Novinka byla publikována v rámci projektu Akční plán pro biomasu.


 
 

Zdroj (autor): Redakce Biom.cz
Web: https://biom.cz/appb/
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 21.8.07
Poslední změna: 21.8.2007
Počet shlédnutí: 1192