Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "url" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 122
Vechno se humorem mn v humus.
Warning: Undefined array key "url" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 126
(Bohumil Hrabal)
 Kontakty 
 Projekty 
 CZ Biom 
 AEBIOM 
 ECN 
 Atlas OZE 
 English  
 

Warning: Undefined array key "userbiom" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/prihlas.php on line 26
Pihlen:       ?


 Registrace

Biom Biom+

Reklamka:


Veřejná diskuze k Akčnímu plánu pro biomasu ČR 2008 - 2010

V minulých měsících připravil CZ Biom na objednávku Ministerstva zemědělství návrh Akčního plánu pro biomasu 2008 – 2010 (dále jen AP) a v současné době je jeho konečná podoba vystavena na webových stránkách MZe, nebo zde na biom.cz. AP vychází z doporučení Akčního plánu pro biomasu EU COM(2005)628, ze Státní energetické koncepce a z Dohody o budoucím směrování EU v oblasti energetiky a je zpracován tak, jak bude předložen k projednání Vládou ČR. Na průběh AP dohlíží úzká pracovní skupina se zástupci Ministerstva Zemědělství ČR a Ministerstva Životního Prostředí ČR. Zároveň byla ustanovena širší pracovní skupina se zástupci ostatních zainteresovaných organizací a vytipováni další potenciální konzultanti a spolupracovníci.

K cílům AP patří pomoci naplnit závazky ČR pro výrobu energie z OZE k roku 2010, resp. 2020, vyplývající z přístupové dohody k EU, ze Státní energetické koncepce a z Dohody o budoucím směrování EU v oblasti energetiky. Dále si dává za cíl pomoci nastartovat investice do čistého způsobu získávání energie spolu se snižováním energetické náročnosti a podporovat širší domácí využití energie z biomasy a zpřístupnit ji pro co nejširší cílovou skupinu. Zaměřuje se na oblasti venkova jako hlavního dodavatele energie z biomasy a s tím související rekvalifikací zemědělců, vybavení pro výrobce biomasy, investice do zařízení na výrobu biopaliv a přechod dodavatelů elektřiny a tepla na biomasu. Je zde uplatňován princip udržitelného rozvoje a prosazována všechna hlediska související s životním prostředím.

Velmi Vám děkujeme za Vaše náměty a doporučení pro konečnou verzi Akčního plánu pro biomasu. Připomínkování AP je tímto ukončeno, Vaše další příspěvky však i nadále uvítáme ve Veřejné diskuzi. Děkujeme.

1. Je zemědělská půda využívána vhodnými a efektivními způsoby?

1.1. Jaká je optimální míra potravinové bezpečnosti? Neztrácí pojem „potravinová bezpečnost ČR“ smysl v době kdy je ČR součástí jednotného trhu EU a je zaveden volný pohyb zboží v celé EU?

1.2. Jaké jsou možnosti ovlivnění efektivního využívání zemědělské půdy?

Intenzivní produkce plodin má dopad na kvalitu půdy, která se vyčerpává a trpí deficitem organických látek. Vyjímání kvalitní orné půdy ze ZPF pro stavební účely. Podstatnou překážku představují majetkové vztahy k půdě, roztříštěné vlastnictví a také i tradice v zemědělské výrobě.

Zobrazit veřejnou diskusi
(počet příspěvků: 7)

2. Jaké další kroky jsou potřebné pro dosažení 5,75%, resp. 10% podílu kapalných biopaliv na prodeji pohonných hmot v ČR?

2.1. Jakým způsobem by měla být zajištěna výroba kapalných biopaliv?

2.2. V jakém poměru MEŘO / EtOH, případně další alternativy?

2.3. Jak by měly být využívány zbytky po výrobě MEŘO / EtOH?

Zobrazit veřejnou diskusi
(počet příspěvků: 5)

3. Jaká by měla být konstrukce udržitelného systému využívání energie z biomasy?

3.1. Jak by měl být nastaven efektivní systém podpor a dotačních titulů pro pěstování energetických plodin?

3.2. Jsou vhodně nastaveny výkupní ceny a daňová politika biomasy?

Zprůhlednění systémů podpor, kombinování jednotlivých dotací, podpory LFA, problematika zatravňování orné půdy, zakládání výmladkových plantáží, zajištění dalšího ověřování energetických plodin, nových programů poradenství pro fytoenergetiku. Jakákoli podpora by měla být založena zejména na zohlednění přínosu řešení environmentálních problémů.

Zobrazit veřejnou diskusi
(počet příspěvků: 8)

4. Jak se projeví zvýšená poptávka po biomase v odvětvích závislých na využívání dendromasy?

4.1. Navrhujete nějaké zásahy na ochranu těchto odvětví?

Zobrazit veřejnou diskusi
(počet příspěvků: 8)

5. Jakým směrem je potřeba posílit oblast vědy a výzkumu v zemědělství?

Vyhlášení výzkumného programu v oblasti obnovitelných zdrojů energie, též s ohledem na nutnou adaptaci na klimatické změny.

Zobrazit veřejnou diskusi
(počet příspěvků: 4)

6. Jaké je možné očekávat ekonomické dopady výroby kapalných, pevných a plynných biopaliv?

6.1. Je nárůst cen potravin skutečně způsoben nárůstem poměru ve využívání půdy pro alternativní účely?

6.2. Jaký bude mít rozvoj fytoenergetiky dopad na státní rozpočet?

Zobrazit veřejnou diskusi
(počet příspěvků: 2)

7. Jakým způsobem může ČR svým přístupem inspirovat potřebné změny Společné zemědělské politiky ve smyslu vazby na novou energetickou politiku EU?

.

Zobrazit veřejnou diskusi
(počet příspěvků: 11)

8. Další náměty na zdokonalení a zefektivnění legislativních opatření týkajících se využívání biomasy?

Např.:
- problematika vlastnictví půdy při zakládání víceletých porostů
- při sklizni energetického obilí dochází k oddělení zrna, což vyhláška č.5/2007 Sb. neumožňuje
- digestát z BPS nezemědělského subjektu je považován za odpad

Zobrazit veřejnou diskusi
(počet příspěvků: 5)Agrrn www portl EnviWeb - portl pro ochranu a tvorbu ivotnho prosted Strnky vnovan obnovitelnm zdrojm energie Ekolist po drt Waste - asopis zabvajc se pedevm problematikou odpadovho hospodstv Portl Energetika Obansk sdruen EKODOMOV Internetov energetick konzultan a poradensk stedisko Informan odpadov server Lesnicko-devask www server esk centrum pro podporu inovac Konopsk svaz esk republiky Ekobioenergo, o.s. Ekologick bydlen - energie, domy, eten, ekologie, recyklace
O rozvoj a aktualizaci se star redakce Biom.cz.
provozuje CZ Biom, VRV a VZT.
ISSN: 1801-2655
CMS: ActionApps