Novinky

Nová verze Akčního plánu pro biomasu 2008 - 2010

 
 

CZ Biom připravil na objednávku Ministerstva zemědělství ČR finální verzi Akčního plánu pro biomasu 2008 - 2010. Oproti původní předkládané verzi do širšího připomínkového řízení dokument zaznamenal značných změn. Byla zapracována řada námětů a připomínek vyplynuvších z on-line veřejné diskuze na serveru Biom.cz a zároveň oficiálních připomínek příslušných státních úřadů a organizací.

Jedná se především o zpodrobnění a zpřesnění potenciálu lesní biomasy, ekonomickou analýzu využívání biomasy a přesnější charakteristiku s důvody pro vznik Akčního plánu. V neposlední řadě došlo ke značnému rozšíření závěrečné kapitoly - návrhům aktivit a řešení pro naplnění cílů Akčního plánu, jež vycházejí z vhodné kombinace potřeb a požadavků na využívání biomasy v ČR a závazků vůči Evropské unii.

Hlavním úkolem našeho Akčního plánu je pomoci naplnit závazky ČR pro výrobu energie z OZE k roku 2010 a potažmo k roku 2020 vyplývající z přístupové dohody k EU, ze Státní energetické koncepce a z Dohody o budoucím směrování EU v oblasti energetiky (březen 2007).

Dalším důvodem zpracování Akčního plánu pro biomasu je systematické sjednocení názoru na budoucí využívání omezeného potenciálu biomasy v ČR. A to s ohledem na vzájemnou koordinaci rozdílných strategií a plánů v jednotlivých sektorech, zejména v sektoru kapalných biopaliv, energetického využívání biomasy spalováním a v dalších sektorech, kde je biomasa využívána při zohlednění potravinové bezpečnosti a principů udržitelného rozvoje.

Takto široký záběr a ambice není možné shrnout v jednom dokumentu, který je navíc z logiky svého vzniku zaměřen na krátkodobé cíle a konkrétní aktivity v příštích 3 letech. Z tohoto důvodu je Akční plán připraven jako podklad pro rozhodování v krátkém období tak, jak již vyplývá z doporučení Rady komise EU, a současně si pro toto období stanovuje úkoly vedoucí k nalezení zásadních otázek pro další vývoj v oblasti využívání biomasy:

  • Jaká má být strategie ve využívání biomasy v ČR
  • Jaký postoj v otázce energetického využívání biomasy zaujme ČR v rámci svého předsednictví v době formování nové Společné zemědělské politiky
  • Jak má být koncipován rozvoj fytoenergetiky v rámci podpůrných programů Ministerstva zemědělství

Akční plán není strategický dokument, v daném čase a podmínkách byl Akční plán zpracován na základě stávajících strategií tak, jak vyplývalo z jeho zadání i doporučení Evropské komise. Je třeba jej chápat jako dynamický materiál, který v budoucnu dozná některých změn na základě připravovaných dokumentů strategického charakteru. V současné podobě může naopak posloužit jako výchozí materiál pro přípravu aktualizace státní energetické koncepce v roce 2008 a i jako podklad pro tzv. „Pačesovu komisi" k hodnocení budoucnosti směřování české energetiky.

Účelem zpracování AP je mimo jiné právě položení základních cílů možností řešení energetických závazků vůči EU, definice klíčových otázek ve využívání biomasy a její budoucnosti a věcné a odborné usměrnění diskuse, jejíž výsledky byly do AP zapracovány i v podobě úkolů pro další období. Akce vyplývající z AP by měly napomoci otázky řešit. Převážná většina otázek vyplynula a byla položena právě proto, že bude zřejmě nezbytné tyto otázku řešit právě v příštích několika letech. V tuto chvíli se vychází ze strategie MPO a z přijatých závazků a jakékoli řešení navržené v průběhu tříměsíční práce na AP by nemělo šanci na prosazení oproti několikaletým přípravám na novou státní energetickou koncepci. Tyto zpodrobňující otázky jsou strategického rázu a jdou nad rámec AP.

Závěrem je nutno konstatovat, že současná státní energetická koncepce a státní politika nezahrnuje v přijatelném měřítku strategii ve využívání OZE, konkrétně biomasy, a   nikterak nepřispívá k dosažení národních závazků vůči EU. Současně je poukázáno na neexistenci jiných relevantních dokumentů. Akční plán se tak snaží vyplnit tuto mezeru, ale pouze v rámci daných limitů. Akční plán shrnuje konkrétní cíle, pokládá základní otázky a nabádá k urychlenému vyhotovení obdobných státních environmentálních strategií, jež sice budou vypracovávány s několikaletým časovým deficitem, ale pro další vývoj národní, potažmo evropské energetiky jsou klíčové. Může to být nová energetická strategie jako výsledek doporučení „Pačesovy komise", nebo popř. další verze Akčního plánu pro biomasu ČR.

Novinka byla publikována v rámci projektu Akční plán pro biomasu.


 
 

Zdroj (autor): Vladimír Stupavský
Web: https://biom.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 18.10.07
Poslední změna: 18.10.2007
Počet shlédnutí: 1693