LEGISLATIVA

276/2007 Sb.

Vyhláška o kontrole účinnosti kotlů

276

VYHLÁŠKA

ze dne 19. října 2007

o kontrole účinnosti kotlů


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 2 až 5 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška1) zapracovává příslušnou část předpisu Evropských společenství2) a stanoví

a)
četnost, rozsah a způsob kontroly účinnosti kotlů se jmenovitým výkonem od 20 kW do 200 kW včetně a nad 200 kW sloužících pro vytápění budov a umístěných v těchto budovách (dále jen "pravidelná kontrola kotlů"),

b)
posouzení účinnosti kotlů starších 15 let se jmenovitým výkonem nad 20 kW, posouzení dimenzování kotle nebo kotlů v poměru k požadavkům výlučně na vytápění budovy, a to včetně kontroly vnitřních rozvodů tepelné energie v této budově (dále jen "jednorázová kontrola kotlů"),

c)
rozsah přezkoušení osob provádějících pravidelné a jednorázové kontroly kotlů podle písmen a) a b).


§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)
přímou metodou zjišťování účinnosti kotle poměr množství tepla předaného teplonosné látce ku množství tepla přivedeného do kotle palivem a vzduchem ve stejném časovém úseku,

b
nepřímou metodou zjišťování účinnosti stanovení jednotlivých ztrát v procentech podle technické normy3).


§ 3

Společná ustanovení pro pravidelnou kontrolu kotle
a jednorázovou kontrolu kotle

(1) Účinnost kotle zjištěná přímou nebo nepřímou metodou se posuzuje porovnáním s účinností kotle podle zvláštního právního předpisu nebo technické normy4) a odborným vyhodnocením zjištěných odchylek.

(2) Výsledkem pravidelné kontroly kotle a jednorázové kontroly kotle je zpráva obsahující zjištění s návrhy na opatření, doporučení a poradenství o možném zlepšení nebo výměně kotle a o alternativních řešeních.

(3) Pravidelná kontrola kotle nebo jednorázová kontrola kotle zahrnuje

a)
identifikaci kotle,

b)
ověření dokumentace, při které se posuzuje její úplnost, aktuálnost v souladu s dokumentací, kterou je zejména

1.
projektová dokumentace kotelny a otopné soustavy budovy,

2.
provozní předpis výrobce kotle,

3.
provozní řád kotelny, je-li příslušnými předpisy vyžadován,

4.
návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání tepelné soustavy podle příslušných technických norem,

5.
provozní dokumentace kotle a ostatní provozní dokumentace,

6.
zprávy z dřívějších kontrol a revizí,

7.
prokázání kvalifikace obsluhy,

c)
vizuální prohlídku kotle obsahující

1.
kontrolu netěsností a úniků paliva nebo teplonosné látky,

2.
kontrolu vnějšího stavu kotle včetně izolace, oplechování a netěsnosti spalinového traktu kotle včetně kouřovodu a jeho napojení na komín,

3.
kontrolu znečištění spalovací komory, hořáku a výhřevných ploch,

4.
kontrolu funkčnosti armatur a stavu ostatních částí vyžadujících pravidelnou údržbu,

5.
kontrolu chemické kvality teplonosného média, zejména čistoty oběhové vody,

6.
kontrolu správnosti údajů měřicích přístrojů a správnosti jejich kalibrace,

7.
kontrolu ovládacích prvků a systému regulace kotle podle návodu od výrobce kotle a podle projektu tepelné soustavy, včetně ochran a blokád,

d)
ověření stavu údržby kotle zahrnující

1.
zjišťování zjevných stop provádění údržbových prací při vizuální kontrole kotle,

2.
kontrolu dokladů o údržbě a opravách,

e)
ověření funkčních schopností kotle, při které se provádí zejména

1.
vyzkoušení, zda kotel v provozu plní všechny funkce podle návodu dodavatele a projektu, to znamená provedení funkční zkoušky,

2.
vyzkoušení funkčních schopností kotle za provozu, kdy je zajištěn dostatečný odběr tepelné energie po nezbytně nutnou dobu,

3.
u kotlů na plynná a kapalná paliva ověření maximálního a minimálního výkonu a automatický provoz při běžném provozním výkonu.

(4) Pro stanovení účinnosti kotlů lze převzít výsledky pravidelně zjišťované účinnosti kotle podle provozní evidence instalovaného zařízení5). V takovém případě jsou přebírané výsledky a metoda jejich zjištění posouzeny osobou provádějící kontrolu.

(5) Jednorázová kontrola kotlů a pravidelná kontrola kotlů se nevztahují na kotle pro vytápění a pro přípravu teplé vody, pokud výkon kotle pro vytápění je nižší než 20 kW, a na všechny kotle instalované v rodinných domech a určené k zásobování teplem a teplou vodou výhradně rodinného domu.

(6) Provedení pravidelné kontroly kotle nebo jednorázové kontroly kotle nenahrazuje kontroly, revize a podobně, prováděné podle zvláštních právních předpisů6).


§ 4

Pravidelné kontroly kotlů

(1) Pravidelnou kontrolou kotlů se zjišťuje, zda provoz, údržba, způsob řízení, regulace a účinnost kotle jsou v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí a strategií udržitelného rozvoje.

(2) Pravidelné kontroly kotlů se provádějí s četností nejméně 1krát za 2 roky pro kotle spalující uhlí a kapalná paliva o výkonu do 200 kW včetně a s četností 1krát za 4 roky pro kotle spalující plyn do výkonu 200 kW včetně; pro kotle nad 200 kW s četností podle zvláštního právního předpisu5).

(3) Termíny četnosti kontrol se počítají ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


§ 5

Jednorázové kontroly kotlů

(1) Jednorázovou kontrolou kotlů se zjišťuje, zda provoz, údržba, způsob řízení, regulace, stav vnitřních rozvodů tepelné energie, dimenzování kotle v poměru k požadavkům na tepelnou energii využitou výlučně v budově pro vytápění a přípravu teplé vody a účinnost kotle jsou v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí a strategií udržitelného rozvoje.

(2) Posouzení výsledků kontroly stavu vnitřních rozvodů tepelné energie se provádí podle prováděcího právního předpisu7) a posouzení dimenzování kotle v poměru k požadavkům na tepelnou energii využitou výlučně v budově pro vytápění a přípravu teplé vody podle metody v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Kontrola vnitřních rozvodů tepelné energie obsahuje

a)
ověření úplnosti, aktuálnosti a souladu s dokumentací systému vnitřních rozvodů tepelné energie ústředního vytápění a přípravy teplé vody včetně jeho regulace, která zahrnuje

1.
projektovou dokumentaci otopné soustavy budovy a zařízení na přípravu teplé vody,

2.
provozní předpisy výrobců zařízení,

3.
místní provozní řád, je-li příslušnými předpisy vyžadován,

4.
návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání tepelné soustavy podle příslušných technických norem8),

5.
dokumentaci případných změn a rekonstrukcí,

6.
provozní deník, je-li příslušnými předpisy vyžadován,

7.
zprávy o údržbě a opravách,

8.
zprávy z dřívějších kontrol a revizí,

b)
vizuální prohlídku vnitřních rozvodů tepelné energie a vnitřních rozvodů teplé vody obsahující

1.
identifikaci funkčního schématu systému vnitřních rozvodů tepelné energie,

2.
umístění hlavních komponent rozvodů tepelné energie včetně prvků regulace,

3.
kontrolu ovládacích prvků a systému regulace tepelné soustavy podle návodu pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání tepelné soustavy, vnitřní teploty, topné křivky, teplotní útlumy,

4.
identifikaci a posouzení zařízení prostorové emise tepelné energie prostřednictvím otopných těles,

5.
kontrolu tepelné izolace rozvodů tepelné energie,

6.
kontrolu kvality teplonosného média včetně čistoty oběhové vody v soustavě,

c)
zhodnocení údržby systému vnitřních rozvodů tepelné energie a rozvodů teplé vody zahrnující zejména zjišťování zjevných stop provádění údržbových prací při vizuální kontrole a kontrolu dokladů o údržbě a opravách,

d)
porovnání projektem navrženého a skutečného používání budovy,

e)
porovnání projektem navrženého a skutečného používání vnitřních rozvodů tepelné energie a zařízení prostorové emise tepelné energie,

f)
zjištění současného stavu potřeby tepelného výkonu pro vytápění budovy a potřeby teplé vody, pokud je její příprava zajišťována kontrolovaným kotlem.

(4) Při jednorázové kontrole kotlů u budov, jejichž spotřeba teplé vody je částečně nebo plně zajišťována kontrolovaným kotlem, se do požadavků na vytápění započítá i požadavek na přípravu teplé vody. Rovněž se přihlíží k aktuálnímu způsobu užívání budovy.

(5) Četnost kontrol podle § 4 odst. 2 se vztahuje i na kotle podrobené jednorázové kontrole, pokud v době uváděné četnosti kontrol nebyly realizovány návrhy na opatření ze zprávy o jednorázové kontrole kotle.


§ 6

Zpráva o jednorázové kontrole kotle a pravidelné
kontrole kotle

(1) Při vypracování zprávy o jednorázové kontrole kotlů nebo pravidelné kontrole kotlů budou využívány existující platné podklady

a)
posouzení kotle a kotlů z hlediska bezpečnosti práce nebo požadavků na pracoviště a pracovní prostředí,

b)
protokoly o servisu kotle včetně hořáku a příslušenství kotle,

c)
revizní zprávy na připojení k energetickým zdrojům a rozvodům energetických zdrojů,

d)
revize spalinových cest,

e)
protokol měření emisí,

f)
provozní evidence a výpočet účinnosti prováděný provozovatelem5),

g)
energetický audit energetického hospodářství a budovy.

(2) O výsledku pravidelné kontroly kotlů nebo jednorázové kontroly kotlů se sestavuje zpráva, která obsahuje

a)
identifikační údaje kotle a systému vytápění,

b)
zhodnocení výsledku vizuální kontroly kotle a v případě jednorázové kontroly kotle i vnitřních rozvodů tepelné energie,

c)
souhrn technických údajů o kontrole účinnosti kotle a výsledku porovnání4),

d)
zhodnocení stavu veškeré dokumentace podle § 3 odst. 3 písm. b),

e)
zhodnocení úrovně údržby kotle a v případě jednorázové kontroly kotlů i vnitřních rozvodů tepelné energie a rozvodů teplé vody,

f)
zhodnocení funkce regulace kotle a v případě jednorázové kontroly kotlů i vnitřních rozvodů tepelné energie, zda hodnoty teplot teplonosné látky na výstupu z kotle a na vstupu do vnitřního rozvodu ústředního vytápění odpovídají projektovým parametrům v závislosti na venkovní teplotě, zda funguje časování teplotních útlumů a zda je regulována teplota a cirkulace teplé vody,

g)
doporučení zahrnující kvalifikované návrhy opatření k odstranění případných nedostatků, uvedených ve zhodnocení dokumentace, ve zhodnocení výsledku vizuální kontroly, zhodnocení úrovně údržby a ve zjištění účinnosti kotle a v případě jednorázové kontroly kotlů ve zjištění jeho účinnosti, zhodnocení vnitřních rozvodů tepelné energie a správnosti dimenzování kotle nebo kotlů v poměru k požadavkům budovy, poradenství o výměně kotle, změnách otopné soustavy a alternativních řešeních, která respektují nákladovou efektivnost a proveditelnost,

h)
datum příští kontroly.

(3) Vzor zprávy o jednorázové kontrole kotle s návrhy na opatření je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Vzor zprávy o pravidelné kontrole kotle s návrhy na opatření je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.


§ 7

Přezkoušení osob z podrobností provádění kontrol kotlů

(1) Rozsah přezkoušení je stanoven těmito okruhy zkušebních otázek

a)
zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,

b)
vyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů,

c)
technické otázky účinnosti užití energie,

d)
měření a zjišťování účinnosti kotlů, metody přímá a nepřímá, normy,

e)
regulace kotlů a otopných systémů,

f)
vyhodnocení zjištěné účinnosti a návrhy na opatření,

g)
ekonomika a hodnocení efektivnosti.


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2007.


Ministr:

Ing. Říman v. r.


____________________________________________________________
1)
Je vydávána na základě a v mezích zákona, do něhož již byla příslušná směrnice Evropských společenství promítnuta.
2)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES o energetické náročnosti budov.
3)
ČSN 070305 Hodnocení kotlových ztrát.
4)
Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva.
Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
ČSN 070240 Teplovodní a nízkotlaké kotle.
5)
Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
6)
Například vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce, nebo nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
7)
Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.
8)
ČSN EN 12170 a ČSN EN 12171 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 276/2007 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 276/2007 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 276/2007 Sb.


Přílohy nejsou v digitální podobě

 

Datum uveřejnění: 1. listopadu 2007 Poslední změna: 26. října 2007 Počet shlédnutí: 1073