Odborné články

Otevřený dopis Prezidentu ČR k návrhu zákona o DPH

Vážený pan
Prof. Václav Klaus
prezident České republiky
Pražský hrad

V Praze, 11. 7. 2003

 

Vážený pane prezidente,

dne 25. 5. 2003 na 16. schůzi Poslanecké sněmovny byl schválen vládní návrh zákona "o dani z přidané hodnoty". Navržená novela vyjímá ze seznamu zboží podléhající sazbě daně 5% mimo jiné dřevěné piliny, zbytky a odpad, též aglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet a podobných tvarech, bioplyn a metylester řepkového oleje. V současné době účinnost této novely záleží na Vašem podpisu.

Byl jsem zmocněn občanským sdružením CZ Biom, které se zabývá využíváním obnovitelné energie z biomasy a ekologickým nakládáním s bioodpady, abych Vás a Vaše spolupracovníky upozornil na rizika, která vyplynou z vyššího zdanění výše uvedených produktů. Tyto produkty představují v České republice cca 80% nosičů obnovitelných energií a zájem o rozvoj obnovitelných energií v České republice vyplývá z mezinárodních závazků (Kjótská smlouva) a z našeho očekávaného vstupu do Evropské unie (např. 2001/77/EC, COM(2002) 321, COM(97)599, COM(2001)31). Zdaněním fytopaliv na bázi dřevního odpadu způsobí, že cca 40 tisíc uživatelů tepla z fytopaliv v rodinných domcích budou mít náklady na vytápění vyšší než při používání neekologických fosilních paliv. Novela postihne řadu dalších subjektů a především zbrzdí nebo zastaví rozvoj zavádění obnovitelné energie z biomasy s rizikem, že nebudou včas dosaženy národní indikativní cíle pro obnovitelné energie, požadované směrnicemi Evropské unie. (Podíl obnovitelných energií na primární spotřebě energetických zdrojů by měl v roce 2010 představovat 6% a v současné době činí pouze 2%).

Příjmy státního rozpočtu z předpokládané změny sazby DPH budou podstatně nižší, než ekonomické škody, které vzniknou omezením rozvoje využívání obnovitelných zdrojů energie. Dalším významným přínosem využití obnovitelných energií je současně vytváření nových pracovních příležitostí, omezení závislosti na importu energie a zabezpečení větší soběstačnosti vlastních energetických zdrojů.

Ve státech EU paliva z biomasy jsou předmětem buď daňových úlev nebo naopak jsou daňově znevýhodňována fosilní paliva ekologickými daněmi (uhlíková daň), nebo jde o kombinaci těchto opatření. Nižší cenou biomasy je nutné vyrovnávat uživatelům vyšší náklady na kotle na biomasu a nákladnější logistiku v porovnání s plynem a uhlím.

Vážený pane prezidente, CZ Biom - České sdružení pro biomasu, považuje za svou povinnost, Vás upozornit na výše uvedená rizika, která by vznikla účinností novely vládního návrhu zákona "o dani z přidané hodnoty".

Se srdečným pozdravem

Ing. Jaroslav Váňa, CSc.
předseda CZ Biom - České sdružení pro biomasu

Tento článek byl publikován v rámci úsilí o snížení sazby DPH z biomasy.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Aktuální stav výroby a odbytu biopaliv na bázi řepkového oleje v České republice
Dopady změny DPH na fytoenergetiku
Dřevní peletky - standardní fytopalivo budoucnosti
Nepříjemné probouzení z mámivých snů, aneb "Lidé nemají zájem o drahý plyn, topí raději uhlím"
Stanovisko CZ Biom k návrhu zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Úvodník pro tištěný BIOM
Stanovisko CZ Biom ke společnému spalování biomasy a uhlí
Prohlášení sdružení CZ Biom k návrhu zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Komentář k přijetí zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
Snížení DPH má smysl u biomasy, ne však u zemního plynu

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 16.7.2003
Poslední změna: 4.5.2006
Počet shlédnutí: 7863

Citace tohoto článku:
CZ Biom, , VÁŇA, Jaroslav: Otevřený dopis Prezidentu ČR k návrhu zákona o DPH. Biom.cz [online]. 2003-07-16 [cit. 2024-07-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pestovani-biomasy/odborne-clanky/otevreny-dopis-prezidentu-cr-k-navrhu-zakona-o-dph>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto