Odborné články

Ekonomika pěstování chrastice rákosovité

Úvod

V České republice se stále výrazněji projevuje přebytek zemědělské půdy, která není potřebná k produkci potravin. Jednou z významných variant využití této půdy je pěstování energetických a průmyslových plodin. Jako energetické plodiny lze využívat jak tradiční zemědělské plodiny (pšenice, tritikale apod.), tak i netradiční víceleté rostliny, které dávají vysoké výnosy sušiny (např. chrastice rákosovitá, šťovík Uteuša). V článku je popsána ekonomika pěstování chrastice rákosovité a dále náklady na její zpracování do různých forem vhodných k vytápění - balíků, řezanky, briket a pelet. Ve výpočtech se počítá s pěstováním chrastice po dobu 10 let.

Charakteristika plodiny

Chrastice rákosovitá je vytrvalá tráva značně náročná na vodu a živiny, nenáročná na agrotechniku, dávající ve vhodných podmínkách vysoké výnosy. Nejlépe se jí daří na těžších půdách s bohatou zásobou živin. Je zvlášť vhodná pro jinak těžko zpracovatelné těžké zamokřené půdy.

Porosty chrastice určené pro energetické využití se zakládají obdobně jako porosty určené na píci. Seje se časně z jara, případně na podzim. Sklízet se doporučuje po zimě brzy na jaře, kdy mají rostliny nízký obsah vody (12 - 20%). Je možná i letní nebo podzimní sklizeň , ale posečená hmota se musí dosoušet na poli.

Choroby ani škůdci obvykle nečiní u chrastice problémy. V literatuře se uvádí, že je chrastice hodně náročná na živiny. Z pokusů lze doporučit k chrastici od druhého roku pěstování dávku 50 - 80 kg/ha dusíku v závislosti na půdních podmínkách. Také se doporučuje provést hnojení kaly před založením porostu.

Průměrné výnosy se podle pokusů v našich podmínkách pohybují u tříletých porostů v rozmezí od 5,3 do 12,6 t/ha v závislosti na agrotechnických opatřeních a půdně klimatických podmínkách.

Náklady na pěstování a sklizeň

Rozhodujícím faktorem pěstování a využití energetických plodin je cena vypěstované biomasy. Základem kalkulace nákladů jsou modelové technologické postupy, které obsahují časový sled technologických operací, opakovatelnost operace, materiálové vstupy a produkci. Při výpočtech ekonomiky pěstování se vychází ze základního členění nákladů na variabilní a fixní. Ekonomické výpočty jsou zpracovány pro výrobní oblasti ve kterých je pěstování dané energetické plodiny vhodné. Všechny kalkulace vycházejí z průměrných statistických údajů a cenových relací roku 2003. Dále se ve výpočtech uvažuje zajištění všech operací vlastními mechanizačními prostředky.

Výsledky jsou zpracovány do následující struktury údajů:

  • materiálové náklady (organická, průmyslová a vápenatá hnojiva, osivo a sadba, chemické přípravky) - vycházejí z údajů modelových technologických postupů,
  • náklady na mechanizované práce - vycházejí z doporučených strojových souprav a rozsahu využití souprav v modelových technologických postupech. Variabilní náklady mechanizovaných prací zahrnují náklady na pohonné hmoty a maziva, náklady na opravy a údržbu stroje a osobní náklady obsluhy. Hlavní položkou fixních nákladů jsou odpisy strojů, dále pak obsahují pojištění, náklady na uskladnění stroje a zúročení kapitálu. Jako doplňkové údaje se uvádějí spotřeba paliva a potřeba práce obsluhy strojů,
  • fixní náklady - obsahují nájemné půdy, daně, odpisy a opravy staveb, úroky z úvěrů, výrobní a správní režii. Fixní náklady byly stanoveny metodou odborného odhadu podle dostupných informací ze statistických sledování a ze sledování v zemědělských podnicích.

Náklady na zpracování produktu

Zpracování produktu do formy řezanky nebo do velkobjemových balíků je zahrnuto v technologických postupech a tedy i náklady jsou již zahrnuty v nákladech na pěstování a sklizeň. Náklady na briketování a peletování získané od výrobců se pohybují podle výkonnosti linky v rozmezí od 612 do 690 Kč/t u briketování a od 430 - 635 Kč/t u peletování.

Náklady na jednotku energetické produkce

Výnos energetického produktu je udáván při standardním obsahu 85% sušiny. Počítá se s uskladněním sklizeného produktu ve stávajících velkokapacitních senících, kde se materiál nechá dosušit a udržovat na 85%. Výhřevnost je udávána při 15% vlhkosti balíků a řezanky a 12% vlhkosti briket a pelet. Výsledným ekonomickým ukazatelem jsou tedy náklady na jednotku energie v dané formě výsledného produktu připraveného ke spalování v Kč/GJ. Podrobné náklady na pěstování, sklizeň a zpracování chrastice rákosovité do čtyř různých forem výsledného energetického produktu jsou shrnuty v tabulce.

  Ukazatel Jednotka Sklizeň
lisem řezačkou sběr. návěsem
Pěstování a sklizeň Organická hnojiva Kč.ha-1 - - -
Průmyslová a váp. hnojiva Kč.ha-1 2.286 2.286 2.286
Osivo, sadba Kč.ha-1 345 345 345
Chemické přípravky Kč.ha-1 35 35 35
Materiál celkem Kč.ha-1 2.666 2.666 2.666
Mechanizovaná práce Kč.ha-1 3.706 3.994 2.336
Spotřeba paliva l.ha-1 38,3 54,4 26,2
Potřeba práce h.ha-1 4,30 3,90 3,90
Variabilní celkem Kč.ha-1 6.372 6.610 5.032
Nájem půdy + daně Kč.ha-1 760 760 760
Odpisy a opravy staveb Kč.ha-1 670 670 670
Úroky z úvěrů Kč.ha-1 600 600 600
Výrobní a správní režie Kč.ha-1 374 374 374
Fixní celkem Kč.ha-1 2.404 2.404 2.404
Náklady celkem Kč.ha-1 8.776 9.014 7.436
Energetický produkt - hranolové balíky Náklady celkem Kč.ha-1 8.776    
Výnos energetického produktu t.ha-1 7,5
Výnos sušiny t.ha-1 6,4
Náklady na 1t energetického produktu Kč.t-1 1.170
Celkové náklady na palivo Kč.t-1 1.170
Výhřevnost MJ.kg-1 14,43
Cena energie v palivu Kč.GJ-1 81
Energetický produkt - řezanka Náklady celkem Kč.ha-1   9.014  
Výnos energetického produktu t.ha-1 7,5
Výnos sušiny t.ha-1 6,4
Náklady na 1t energetického produktu Kč.t-1 1.202
Celkové náklady na palivo Kč.t-1 1.202
Výhřevnost MJ.kg-1 14,43
Cena energie v palivu Kč.GJ-1 83
Energetický produkt - brikety Náklady celkem Kč.ha-1     7.436
Výnos energetického produktu t.ha-1 7,5
Výnos sušiny t.ha-1 6,4
Náklady na 1t energetického produktu Kč.t-1 991
Náklady na briketování Kč.t-1 660
Celkové náklady na palivo Kč.t-1 1.651
Výhřevnost MJ.kg-1 15,03
Cena energie v palivu Kč.GJ-1 110
Energetický produkt - pelety Náklady snížené o dotaci Kč.ha-1     7.436
Výnos energetického produktu t.ha-1 7,5
Výnos sušiny t.ha-1 6,4
Náklady na 1t energetického produktu Kč.t-1 991
Náklady na peletování Kč.t-1 540
Celkové náklady na palivo Kč.t-1 1.531
Výhřevnost MJ.kg-1 15,03
Cena energie v palivu Kč.GJ-1 102

Závěr

Náklady na jednotku energetického produktu (řezanka, lisované balíky) se pohybují přes 1000,- Kč.t-1. Po připočtení nákladů na briketování respektive peletování se cena paliva pohybuje již u výrobce od cca 1500 Kč.t-1. Z toho vyplývá, že bez možnosti využití dotací budou energetické plodiny jen obtížně konkurovat stávajícím fosilním palivům při jejich současných cenách.

Dotační politika připravená v rámci Společné zemědělské politiky EU umožňuje využít přímé platby na plochu (cca 1700 Kč.ha-1) a dále dotace na ornou půdu (do 2

500 Kč.ha-1), nepředpokládá však žádnou specifickou podporu energetických a průmyslových plodin.

Je třeba věnovat úsilí hledání dalších vhodných plodin, úspornějších technologií a ekologicky příznivých forem spalování biomasy. Dalším důležitým předpokladem pro rozšíření využití energetických plodin v ČR bude také odstranění skrytých dotací fosilních paliv a narovnání jejich cen se skutečnými náklady.

Příspěvek vznikl jako součást řešení projektu NAZV 1208.

Vznik tohoto článku umožnil grant Nadace Sluníčko číslo 5/03.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Chrastice rákosovitá
Využití travní fytomasy pro výrobu elektrické energie a tepla
Ekonomika a konkurenceschopnost biopaliv
Využívání obnovitelných surovin v České republice
Jak jsme pokročili s využíváním biomasy
Chrastice rákosovitá - pěstování a možnosti využití
Energie z polních kultur
Chrastice rákosovitá - nový alternativní zdroj pro průmyslové a energetické využití
Nedřevnaté technické plodiny perspektivní pro bioenergetické účely v podmínkách ČR

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 9.8.2004
Poslední změna: 9.8.2004
Počet shlédnutí: 12513

Citace tohoto článku:
KUNCOVÁ, Tereza: Ekonomika pěstování chrastice rákosovité. Biom.cz [online]. 2004-08-09 [cit. 2024-07-25]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety/odborne-clanky/ekonomika-pestovani-chrastice-rakosovite>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
09 Aug 2004 07:51 Ciklruda
- energoplodiny
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto