Odborné články

Exkurze po bioplynových stanicích - 1 - Kladruby

Ve dnech 24.-27. června 2002 se konala exkurze po několika bioplynových stanicích v ČR, Německu, Švýcarsku a Rakousku. Exkurze se zúčastnili:

Anna Cemerková Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Miroslav Kajan Bioplynová stanice Třeboň
Petr Kocan Výzkumný ústav zemědělské techniky
Petr Kramoliš  
Milan Motl  
Josef Němček Ostrava - Proskovice
Zdeněk Pastorek Výzkumný ústav zemědělské techniky
Antonín Slejška Výzkumný ústav rostlinné výroby
Jaroslav Váňa Výzkumný ústav rostlinné výroby

V následujícím seriálu článků budou stručně popsány jednotlivé bioplynové stanice.


Bioplynová stanice v Kladrubech (okres Rokycany) byla vybudována v roce 1988. Nyní je ve vlastnictví ZD Kladruby, které je však v konkurzu. Bioplynová stanice zpracovává kejdu z přilehlého chovu s 12.000 prasnicemi a 4.500 selaty. Dále je do bioplynové stanice přijímána kejda z chovu býků o objemu asi 5m3 řídké kejdy denně.

Kejda prasat je sbírána v akumulační (vstupní) jímce (obr.1). Odtud jde separátoru, kde se odděluje hustá a řídká frakce kejdy (obr.2). Hustá kejda o sušině 5% (obr.3) odchází do vyhnívací nádrže (obr.4), zatímco řídká část je směrována na aerovanou čističku odpadních vod (obr.5 a 6).

Na čističku navazuje usazovák (obr.7) a proces čištění je dokončen v rybníčku (obr.8).

Anaerobní digesce husté frakce probíhá v jedné ze dvou vyhnívacích nádrží, které mají dohromady objem 1.400 m3 (využívána je však pouze jedna). Denně je do reaktoru přidáváno 20m3 husté frakce kejdy. Teplota v reaktoru se pohybuje mezi 39-42°C. Dříve se provádělo míchání pomocí bioplynu, ale nebyly s ním dobré zkušenosti (výtěžnost bioplynu nebyla vyšší a pouze se ztrácela energie potřebná k míchání), a tak se od něj upustilo. Kejda se do vyhnívací nádrže přivádí spodem a z vyhnívací nádrže odchází na separaci, která je v současné době mimo provoz. Dříve byla prováděna ve dvou odstředivkách (obr.9), které však spotřebovávaly mnoho energie a byly s nimi problémy s obsluhou. Nyní se čeká na dodání nového separátoru.Vyhnilá kejda je proto zatím přímo rozvážena na pole. Jakmile bude zprovozněna separace, tak se začne s výrobou hnojiva z pevné frakce, zatímco kapalná frakce půjde na čističku.

Roční produkce bioplynu je 18.000m3, ale využíváno je pouze 13.000m3. Obsah metanu v bioplynu se pohybuje kolem 67%. Vzniklý bioplyn je veden do plynojemu s objemem 12.000m3 plynu pod tlakem 1,9 MPa (obr.10) a následně spalován v plynových kotlích (obr.11). Kotle jsou přestavěny z kotlů ČKD Dukla KLT 350 s jmenovitým výkonem 373 kW na hnědé uhlí ořech. Celý proces je sledován a řízen z velína (obr.12).

Udávaná roční produkce bioplynu neodpovídá odhadu:

  • objem fermentoru 700m3 / příjem kejdy 20m3/den = doba zdržení 35 dní
  • příjem kejdy 20m3/den x sušina 5% x objemová hmotnost 0,5 tun/m3 x počet dní v roce 365 = 182,5 tun sušiny / rok
  • roční příjem sušiny 182,5 tun/rok x ztráta sušiny během vyhnívání 40% x množství bioplynu z rozložené hmoty 1000 m3/tunu = 73.000 m3
Obrázek 2
Obr. 2: Separátor Obrázek 3
Obr. 3: Odseparovaná hustá frakce kejdy Obrázek 4
Obr. 4: Vyhnívací nádrž Obrázek 5
Obr. 5: Aerovaná čistička odpadních vod Obrázek 6
Obr. 6: Aerovaná čistička odpadních vod Obrázek 7
Obr. 7: Usazovák Obrázek 8
Obr. 8: Rybníček Obrázek 9
Obr. 9: Odstředivka Obrázek 10
Obr. 10: Plynojem Obrázek 11
Obr. 11: Plynový kotel Obrázek 12
Obr. 12: Velín

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Bioplyn v České republice
Bioplynové stanice - příspěvek k ochraně vod
Kofermentace zemědělských, komunálních a průmyslových bioodpadů při anaerobní digesci kejdy prasat
Možnosti rozvoje bioplynových stanic v České republice
Zemědělské odpady
Výroba a využití bioplynu v zemědělství
Bioplynová stanice Trhový Štěpánov - poznámky z přednášky a exkurze
Legislativní úskalí výstavby centralizovaných bioplynových stanic v ČR
Zajímavá technologie na kompostárně Moosdorf
Bioplynová stanice Třeboň

Předchozí / následující díl(y):

Exkurze po bioplynových stanicích - 5 - Salzburg
Exkurze po bioplynových stanicích - 2 - Mettmach
Exkurze po bioplynových stanicích - 3 - Landau
Exkurze po bioplynových stanicích - 4 - Kirchstockach

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn

Datum uveřejnění: 3.7.2003
Poslední změna: 22.12.2004
Počet shlédnutí: 17934

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín, PASTOREK, Zdeněk, VÁŇA, Jaroslav, CEMERKOVÁ, Anna: Exkurze po bioplynových stanicích - 1 - Kladruby. Biom.cz [online]. 2003-07-03 [cit. 2024-07-14]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy-bioodpady-a-kompostovani-biometan/odborne-clanky/exkurze-po-bioplynovych-stanicich-1-kladruby>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
22 Dec 2004 08:14 Sladk
- Bioplynka Kladruby
22 Dec 2004 10:21 Antonn Slejka
- Bioplynka Kladruby
22 Dec 2004 08:14 Sladk
- Bioplynka Kladruby
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto