Odborné články

Jak vznikl biometan v Litomyšli

O postřehy a cenné informace o tom, jak se projekt vyvíjel od přípravy až po uvedení do provozu se podělí společnost EBW Solution, která investorovi pomohla s podnikatelským záměrem, získáním dotace, výběrem dodavatele, certifikací a prodejem biometanu.    

Obrázek 1: Celkový pohled na technologii výroby a vtláčení biometanu z dronu. Bílé panely plní funkci protihlukové zdi. Ve třech nerezových tancích dochází k předčištění bioplynu před membránovou separací. Zelený kontejner je rozdělen na dvě části. V jedné je velín s řídícím systémem a datovým centrem, v druhé části je kompresor a membránová separace. V bílém kontejneru je měření a regulace plynu před vtláčením do plynárenské distribuční sítě. V pozadí je vidět kravín a hospodářské budovy zemědělského družstva (Zdroj: Hutira Green Gas)

První česká výrobna biometanu na zemědělské bioplynové stanici zahájila provoz v listopadu roku 2022 v Litomyšli. Za tímto úspěchem hledejte zkušené a prozíravé zemědělce, kteří mají kromě vize, také silně vyvinutou odpovědnost k životnímu prostředí a podporu CZ Biom

Zemědělské družstvo Dolní Újezd, jehož součástí je i Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů v Litomyšli, řídí Ing. Jiří Jeřábek, předseda představenstva, a Ing. Jan Pechanec, místopředseda představenstva. Právě tito dva muži byli u zahájení výroby bioplynu již v roce 2008 a stejní dva muži stojí i dnes za první zemědělskou výrobnou biometanu v ZDCHP Litomyšl. 

Před patnácti lety se nebáli a jako jedni z prvních šli do výroby elektřiny z bioplynu. Ve Vidlaté Seči postavili bioplynovou stanici o výkonu 1,2 MWel, v Makově postavili bioplynku s výkonem 0,5 MWel a v Litomyšli zařízení s instalovaným výkonem 1,2 MWel. Jako dobří hospodáři a zkušení provozovatelé třech bioplynových stanic nebyli spokojeni s tím, že "nikoli malé množství" vyrobené energie ve formě tepla není možné smysluplně využít. Pověstnou poslední kapkou byly také vysoké servisní náklady a technické problémy spojené s provozem 4 ks 250 kW motorů v Litomyšli. Především ale starost o životní prostředí, zemi s malým i velkým "Z" a odpovědnost k budoucím generacím stála za rozhodnutím začít se vážně zabývat výrobou biometanu z bioplynu.

Několik (a nebylo jich málo 🙂) prvních telefonátů a schůzek jsme se věnovali vzájemné výměně informací, abychom se všichni naladili na stejnou vlnu. Pro nás, v pozici dodavatele, bylo klíčové poznat, jak jsou nastavené výrobní procesy a dodavatelsko odběratelské vztahy v Litomyšli. Z čeho, kde a jak se vyrábí bioplyn a jak je bioplynová stanice propojená se zemědělskou výrobou a další činností družstva. Pro investora bylo důležité porozumět výrobě a prodeji biometanu. Výstupem této první etapy spolupráce byl komplexní podnikatelský záměr s návrhem výroby biometanu a ekonomický model návratnosti investice. 

Před rozhodováním o záměru jsme pro několik zástupců zemědělského družstva zorganizovali prohlídku zahraniční výrobny biometanu. Vybrali jsme zemědělské družstvo v Rakousku, které má srovnatelné vstupní substráty a s výrobou biometanu má dlouholeté zkušenosti. Možnost na vlastní oči vidět, na vlastní ruce si osahat a zeptat se zkušeného výrobce biometanu je zásadní. Osobní návštěva a diskuse s rakouskými kolegy z branže investory utvrdila a "pocit" vystřídalo "přesvědčení", že dělají správnou věc. Mám radost, že jsme mohli pomoci a že přesvědčení o správné volbě platí i dnes.

Po kladném rozhodnutí jsme se společně s Honzou Pechancem, který projekt biometanu v Litomyšli řídí, pustili do několika činností, které probíhaly paralelně. 

  • Technologie: Jednali jsme téměř se všemi potenciálními výrobci technologií. Ověřovali jsme možnosti, výhody a omezení řešení jednotlivých firem.   

  • Projektová dokumentace a stavební povolení: Zadáním investora bylo minimalizovat zabranou plochu a umístit technologii tak, aby vyhověla územnímu plánu a zároveň, aby bylo možné v budoucnu bioplyn operativně využívat jak pro výrobu biometanu, tak pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. Během přípravy projektové dokumentace pro územní a stavební řízení bylo na základě měření do projektu potřeba doplnit i stavbu protihlukové zdi, která zamezí eventuálním nadměrným hlukovým emisím směrem k městu Litomyšl. V rámci inženýringu byla projednána i trasa těžebního plynovodu a technologické parametry pro připojení výrobny plynu do plynárenské distribuční soustavy. Při komunikaci se všemi úřady a institucemi jsme tlačili na to, aby budoucí umístění stavby a stavební povolení nevyloučilo žádného z možných dodavatelů a bylo technologicky neutrální. 

  • Financování a dotace: Pracovali jsme s několika variantami financování zhruba 50 mil. investice. Preferovanou variantou bylo získání investiční dotace. Úspěšně jsme podali žádost o podporu projektu ve IV. výzvě OP PIK s názvem "Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě". Pravidla veřejné podpory umožnila poskytnout dotaci ve výši necelých 35 mil. Kč.  

Všechny tyto činnosti probíhaly současně a vzájemně se ovlivňovaly. Po zhruba dvouleté intenzivní práci spatřilo světlo světa pravomocné stavební povolení a rozhodnutí o přidělení dotace. Namísto sabráže lahve šampaňského jsme se pustili do výběrového řízení dodavatele. Na tuto část projektu nevzpomínáme rádi. Příjemce veřejné podpory vybírá dodavatele podle pravidel zákona o zadávání veřejných zakázek. Jak se ukázalo v praxi, deset právníků má deset různých názorů, jak by měl proces výběru probíhat. Zadávací řízení bylo po námitkách a podnětech ze strany investora dvakrát zrušeno a ihned vypsáno znovu. Na potřetí se podařilo vybrat dodavatele a uzavřít s ním smlouvu o dílo. 

Realizace stavby a uvedení do provozu potvrdily, že všechno zlé je pro něco dobré. Vybraný dodavatel odvedl skvělou práci a jak často a rád říká Ing. Pechanec ze ZDCHP Litomyšl "Nechci si ani představit, jak by to mohlo dopadnout, kdybychom podepsali smlouvu s někým jiným." Projekt bylo nutné upravovat díky špatnému stavu a umístění původního vedení bioplynu a rozvodům elektřiny, což bylo zjištěno po zahájení výkopových prací. Všechny kritické body se povedlo pružně vyřešit a, co je hlavní, byl dodržen i termín předání díla, což bylo nezbytné s ohledem na konec programového období OP PIK.

Poté, co byla technologie uvedena do zkušebního provozu, byly opakovaně prováděny výkonové testy, při kterých se testovaly a prokazovaly parametry technologie. Podle předem připravených schémat jsme při průtocích různého množství bioplynu ověřovali a měřili účinnost membránové separace, složení biometanu a odpadního off-gasu, vtláčení biometanu do distribučního plynovodu, spotřebu elektrické energie, přenos dat a možnosti vzdáleného řízení ovládacího softwaru, funkčnost bezpečnostních pojistek, zkrátka vše, co mají technologie výroby a vtláčení biometanu umět. Úspěšným složením všech testů, zkoušek a měření byla ukončena stavební a technická část a rychle jsme se přeorientovali na neméně důležitou část obchodní. 

Při prodeji biometanu je kromě energie plynu stejně důležitá i emisní úspora a výsledek certifikace splnění kritérií udržitelnosti. Výroba biometanu byla navržena tak, aby výsledný plyn splňoval nejnáročnější kritéria pro pokročilý biometan a dosáhl co nejvyšší emisní úspory. Díky tomu je možné získat vyšší příjmy z prodeje a dosáhnout tak rychlejší návratnosti vložené investice. Pokročilý biometan, který se v Litomyšli vyrábí, má dokonce zápornou emisní stopu -21,03 gCO2eq/MJ. Taková emisní úspora má hodnotu mnoha desítek EUR/MWh. Celkový příjem za emisní úsporu je v tomto případě dokonce větší, než příjem za energetickou hodnotu (zemního) plynu.

Obrázek 2: Vedení vyrobeného biometanu do kontejneru s regulací a měřením před nástřikem odorantu a vstupem do plynárenské soustavy (Zdroj: Hutira Green Gas)

Autor:

Ing. Martin Schwarz je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Věnuje se propagaci biometanu ve střední a východní Evropě. Výkonný ředitel společnosti EBW Solution. Působí v řadě organizací – jako vedoucí biometanové sekce Českého sdružení pro biomasu CZ Biom, European biogas associaton, Biomethane Industrial Partnership EU.

Článek byl publikován v časopisu Biom 1/2023 Možnosti využití bioplynu a biometanu u nás i v Evropě.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Bioplynová stanice další generace
Návštěva italské biometanové stanice Cooperativa Agricola Speranza
Bioplyn a biometan v Evropě
Zahajovací schůzka pracovní biometanové skupiny k projektu GreenMeUp
Ze slepičinců v Lotyšsku budou brzy vyrábět čistý biometan
Biometan kousek za Vídní
Jak to vypadá na jedné z největších čistíren odpadních vod na světě
Pestřejší pole díky plodinám pro bioplyn
Zkušenost s vozy na alternativní pohon
Energetická efektivita a snižování emisí bioplynových stanic
Aktuálně z výstavby jedné z nejmenších bioplynek v ČR

Zobrazit ostatní články v kategorii Biometan, Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 10.8.2023
Poslední změna: 18.8.2023
Počet shlédnutí: 2070

Citace tohoto článku:
SCHWARZ, Martin: Jak vznikl biometan v Litomyšli. Biom.cz [online]. 2023-08-10 [cit. 2024-07-14]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie/odborne-clanky/jak-vznikl-biometan-v-litomysli>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto