Odborné články

Čas konat!! (úvodník z Biomass News 12/2004)

Biomasa má uzavřený cyklus uhlíku. To znamená, že všechen uhlík emitovaný během produkce energie byl předtím rostlinami vázán prostřednictvím fotosyntézy. Z toho vyplývá, že bioenergie - na rozdíl od fosilní energie - nepřispívá k zesilování klimatických změn. V Evropě může biomasa výrazně zvýšit svůj příspěvek k dodávkám tepla, elektřiny a alternativních paliv, jako je bionafta, bioetanol a bioplyn.

Všeobjímající cíl pro snížení emisí skleníkových plynů je uveden v Kjótském protokolu Spojených národů - Rámcové úmluvě o změnách klimatu. Evropská unie (EU) se v této úmluvě zavázala ke snížení svých emisí (celkem jde o šest skleníkových plynů) o 8% vzhledem k úrovni z roku 1990 na cílovou hladinu (vypočtenou jakou průměr) mezi roky 2008 a 2012. V červnu roku 1998 byl členskými státy schválen systém sdílení zátěže. Všechny členské státy EU ratifikovaly Kjótský protokol.

EU stanovila cíl pro produkci energie z obnovitelných zdrojů. Tímto cílem pro všechny členské státy je zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na 12% do roku 2010. V tomto cíli je obsažen úkol pro biomasu, zvýšit její využívání o 200% a produkovat desetkrát více bioelektřiny. Celkový podíl obnovitelné energie by měl být 22%.

Nicméně, jak bylo zmíněno ve zprávě pro summit v Johannesburgu v roce 2002, podíl obnovitelných zdrojů energie byl v roce 2000 stále pouze 6%. To znamená, že v posledních letech nebyl zaznamenán téměř žádný vzrůst podílu obnovitelných zdrojů energie. Podle cílů obsažených v Bílé zprávě, by měl příspěvek bioenergie vzrůst ze 45 milionů tun ropného ekvivalentu (Mtoe) v roce 1995 na 135 Mtoe v roce 2010, což představuje nárůst o 90 Mtoe během 15 let. Realizovaný příbytek byl v prvních pěti letech od roku 1995 do roku 2000 pouze 6 Mtoe. To představuje 7% nárůstu plánovaného na 15 let. Finsko dosáhlo 30%-ní a Švédsko 17%-ní nárůst. Výsledkem tohoto stavu je naléhavá potřeba obnovení implementačního programu EU. Zapotřebí jsou nové praktické nástroje. Také nástroje, které jsou připravovány by bylo třeba změnit na rozhodnutí. Energetické daňové systémy a harmonizační cíle a vize jsou klíčovými nástroji, stejně jako rozličné druhy legislativních pomůcek a vývoje technologií. Měli bychom rovněž zjednodušit a zefektivnit přenos bioenergetických technologií a know-how v rámci Evropy a v zahraničí.

Směrnice o obnovitelných zdrojích energie vyžaduje od členských států "nejpozději 27. října 2002 a následně každých pět let", zpracovat zprávu "stanovující národní indikativní cíle pro budoucí spotřebu elektřiny z obnovitelných zdrojů z hlediska spotřeby elektřiny v následujících 10 letech. Zpráva by měla rovněž popsat přijatá a plánovaná opatření pro dosažení indikativních cílů na národní úrovni." Čekáme na souhrn zpráv členských států.

Směrnice rovněž zavazuje členské státy nejpozději do 27. října 2003 k publikaci zprávy vyhodnocující prostřednictvím "odpovědných orgánů ustanovených členskými státy" existující legislativní a regulační rámec a aktivity, mimo jiné:

  • snížení regulativních a administrativních překážek pro zvyšování produkce energie z obnovitelných zdrojů,
  • zefektivnění procedur, které představují takovéto překážky,
  • zajištění, že pravidla jsou objektivní, transparentní a nediskriminační.

 

Překlad: Antonín Slejška

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Přehled událostí týkajících se právního rámce klimatických změn za rok 2005
Slovo předsedy - úvodník pro tištěný BIOM
Tisková zpráva OECD vyzývá k podpoře biomasy
Zápis ze setkání AEBIOM 8.-9. října 2004
Kolik bioplynových stanic je potřeba na zálohování JE Temelín?
Stručný zápis ze setkání na Generálním direktoriátu pro podnikání

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 11.10.2004
Poslední změna: 10.10.2004
Počet shlédnutí: 7900

Citace tohoto článku:
ASPLUND, Dan, SLEJŠKA, Antonín: Čas konat!! (úvodník z Biomass News 12/2004). Biom.cz [online]. 2004-10-11 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/cas-konat-uvodnik-z-biomass-news-12-2004>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto