Odborné články

Aktuality z oblasti podpory využívání obnovitelných zdrojů

CZ Biom se v roce 2003 významnou měrou podílel na zpracování „inventury“ potenciálu obnovitelných zdrojů v ČR. Doposud nejpodrobnější šetření v ČR pod vedením Ministerstva životního prostředí vyústilo v ekonomický rozbor možností naplnění závazku ČR ve využívání OZE, který činí 8% na hrubé spotřebě elektřiny v roce 2010 a 6% na spotřebě primárních zdrojů energie (PEZ) v tomtéž roce.

Výzkum prokázal, že cíle jsou splnitelné a v delším časovém horizontu je možné si vytýčit cíle vyšší. V součtu za celou ČR lze konstatovat, že v dlouhém období činí potenciál OZE více než 500 PJ, tj. zhruba 29% současné spotřeby PEZ. Tato hodnota je reálně vyšší, neboť v technologiích výroby elektřiny ze slunce, větru a vody dochází k přímé přeměně na elektřinu, bez spotřeby primárních zdrojů ztracených při přeměně. Zároveň je nutno uvést, že se jedná o potenciál z pohledu našich současných znalostí a zkušeností technicky dosažitelný, který je však zároveň uvážen jako potenciál v budoucnu společensky přijatelný. Pokud se společnost na nutnosti přechodu na obnovitelné zdroje neshodne, pak k jeho naplnění samozřejmě dojít nemusí.

Nemusíme se dlouze přesvědčovat o tom, že stav a vývoj naší civilizace jsou neudržitelné. Spotřebováváme celkem 2,5 krát více zdrojů, než jaké jsou dlouhodobě možnosti planety a to ještě 2/3 lidstva své potřeby nezačaly uplatňovat v „západním stylu“. Jestliže jsou správné odhady, že „udržitelná“ spotřeba přírodních zdrojů je cca na úrovni 20 % současné spotřeby PEZ vyspělých zemí, pak lze konstatovat, že ČR má dostatečný potenciál obnovitelné energie pro udržitelný rozvoj – pokud v průběhu příštích několika desítek let sníží současnou potřebu energie na pětinu.

Rok 2004 je pro tuto oblast klíčovým nejen v expandující Evropě, ale i u nás, v české kotlině. Vbrzku se rozhodne o energetické koncepci na dalších 25 let a v Parlamentu se začne projednávat do značné míry kontroverzní zákon o podpoře energie z OZE. Proč kontroverzní? Jednak je stále ještě velmi obtížné mnoha lidem, poslance nevyjímaje, vysvětlit, proč jsou OZE tak důležité. A vysvětlovat někomu, že z hlediska prostého přežití šesti nebo osmi miliard lidí na této planetě je nezbytné společně směřovat ke 100% zásobování OZE někdy v budoucnu? Takováto teze je prozatím brána spíše jako volná vstupenka do sanatoria. Přesto se třeba i o ní (společně s cíli a společnými postupy v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie v rozšířené Evropě do roku 2020) po tři dny diskutovalo v Berlíně na evropské konferenci ve dnech 19. – 21. ledna.

Pro začátek by nám stačilo, kdyby podnikatelé dostali jasný signál, že minimálně příštích 10, 15 let je tento nový trh vysoce perspektivní. Tak, jako jej dostali v Německu před časem. Předkladatelé českého zákona se snažili splnit veškeré podmínky, které již byly nastaveny například energetickou legislativou a vznikl tak kříženec mezi pevnými výkupními cenami a obchodovatelnými certifikáty. To jest kříženec mezi aktuálně soupeřícími koncepcemi v EU. Jen pro orientaci, Hermann Sheer, dlouholetý bojovník za „práva obnovitelných zdrojů“ v Berlíně řekl, že „ne každý, kdo prosazuje zelené certifikáty, musí být nepřítelem OZE, ale každý, kdo je nepřítelem rozvoje OZE prosazuje zelené certifikáty“. Český systém má v praxi šanci při splnění mnoha podmínek. Jednou z nich je ztotožnění se myšlenkově s nutností využívání OZE. To v české společnosti prozatím zcela chybí, osvěta je minimální, nebo má minimální dopad. Nakonec, vyšší podíl OZE lze dosáhnout pouze koncepčním sbližováním s úsporami energie a radikální zvyšování energetické efektivnosti také není v ČR tématem dne.

Takže shrnuto, nový, dlouho očekávaný zákon má v současnosti relativně dobrou oporu zástupců OZE, ovšem s významnými výhradami – předkladatelem zákona je Ministerstvo průmyslu a obchodu, které se netají tím, že dle jeho názoru jsou výhody dané OZE velmi nadstandardní. Uvážíme-li však, že musí vzniknout trh s certifikáty, které navíc musí akceptovat obchodníci s cennými papíry, které musí mít důvěru všech zúčastněných a celý systém nesmí být příliš administrativně náročný, pak to rozhodně nadstandardní podmínky nejsou. Naopak, velké energetické společnosti v celé Evropě staví využívání OZE (mnohdy s nepokrytou politickou podporou) do cesty nové a nové překážky. On už sám fakt, že 6 velkých společností vlastní 60 % energetických zdrojů a 80 % distribučních cest v EU hovoří sám za sebe. Že to v Čechách není jiné, dokumentuje situace kolem spoluspalování biomasy. Vyšší výkupní cena pro elektřinu vyrobenou z biomasy a spálenou s uhlím v jednom kotli odsála více biomasy z velmi nevyvinutého trhu s biomasou a během posledních měsíců se tak cena „odpadní“ biomasy vyšplhala místy až na dvojnásobek původní ceny. Přitom je v ČR potenciál pěstované biomasy dostatečný nato, aby v budoucnu postačoval i pro velké fluidní kotle. Potíž je v tom, že tyto kotle již dnes stojí, jsou z části amortizovány a mohou tak odčerpávat biomasu menším zdrojům, které si tak na svou realizaci musí počkat o to déle. Přitom by bylo logické, nechat si možnost naplnit velké fluidní kotle biomasou až ke konci dekády, kdy bude trh rozvinutější a spoluspalování tak jen ve velmi krátkém čase a s minimálními náklady přispěje dodatečnými gigawatthodinami. Je totiž nutno připomenout, že splnění závazku 8% podílu obnovitelné elektřiny na celkové hrubé spotřebě v roce 2010 závisí zejména na výstavbě a zprovoznění malých a středních zdrojů a využitím cíleně pěstované biomasy. Pouze společným spalováním ve velkých elektrárnách či teplárnách tohoto cíle dosáhnout nelze.

Pokud jde o proces projednávání českého zákona, ten byl prozatím přikázán pouze Hospodářskému výboru, po 1. čtení se předpokládá požádání o projednání ve Výboru pro veřejnou správu, pro regionální rozvoj a pro životní prostředí. Zákon bude v 1. čtení projednán na další poslanecké schůzi od 9. do 20. února. Ze současného vývoje vyplývá, že z důvodu nutnosti schválení zákona do konce dubna nebude možné dodržet 60 denní lhůtu mezi 1. a 2. čtením ve standardním režimu projednávání zákona. Lze tedy předpokládat, že zákon bude projednán ve zkráceném režimu (ve 2. a 3. čtení) na plenární schůzi 22.3 - 4.4.2004.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Stanovisko CZ Biom k návrhu zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Fytoenergetika ve Státní energetické koncepci ČR
Zelená elektřina na liberalizovaných trzích v Evropě: marketingová příležitost pro obchodníky a/nebo státní politika?
Zelené obchodovatelné certifikáty ve Velké Británii
Podpora zelené elektřiny v ČR - environmentální daně, garantované ceny nebo kvóty?
Podpora obnovitelných zdrojů energie v zemědělství po vstupu ČR do EU
Podpora státu ve využívání biomasy k zásobování energií

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 3.3.2004
Poslední změna: 1.3.2004
Počet shlédnutí: 7627

Citace tohoto článku:
ŠAFAŘÍK, Miroslav: Aktuality z oblasti podpory využívání obnovitelných zdrojů. Biom.cz [online]. 2004-03-03 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-kapalna-biopaliva/odborne-clanky/aktuality-z-oblasti-podpory-vyuzivani-obnovitelnych-zdroju>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto