Odborné články

Odborník biologického zpracování odpadu - zabezpečení odborné způsobilosti osob pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů

Informovanost a zvyšování odborné způsobilosti osob v oblasti ochrany životního prostředí je v současné době nezbytností pro pracovníky v této problematice i širokou veřejnost. Mezi zásadní problémy ochrany životního prostředí patří řešení snižování tvorby veškerého odpadu produkovaného lidskou činností.

Významnou oblastí, kde je možno v krátkém časovém horizontu dosáhnout zlepšení je biologicky rozložitelný odpad. V návaznosti na Směrnici rady o skládkování odpadu 99/31/EC a plány odpadového hospodářství jak ČR tak jednotlivých krajů a regionů je třeba podpořit rozvoj technologií pro biologickou úpravu odpadu.V ČR v současné době dochází k významnému nárůstu zájmu o dvě z řady možných technologií- kompostování a výrobu bioplynu. Masové zavádění těchto technologií však v sobě nese i určitá rizika. Veřejnost, neobeznámená s nejnovějšími poznatky uplatněnými při zavádění těchto technologií je zatížena nepříznivými zkušenostmi z předchozího období a povětšinou umístění těchto technologií v blízkosti sídel odmítá. To brzdí jejich rychlejšímu rozvoji. Dalším rizikem je poškozování životního prostředí zapříčiněný nedostatečnou znalostí a zkušeností v oblasti zpracování biodegradabilních odpadů. V současné době dochází k přehodnocování stávajících zákonů, vyhlášek a norem tak, aby bylo umožněno rychlejší zavádění uvedených progresivních technologií do praxe.

K předcházení rizik spojených s biologickým zpracováním odpadu významně přispívá certifikace osob v oblasti biologického zpracování odpadu, kterou nabízí Certifikační orgán ZERA. Vysoká úroveň znalostí legislativy, technologií i praktického provozování zařízení držitelů certifikátu je zaručena akreditací Certifikačního orgánu ZERA institutem ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17024, která byla získána na základě vytvoření kvalitního systému prověřování uchazečů.

ČIA -Český institut pro akreditaci je obecně prospěšná společnost a jako Národní akreditační orgán založený vládou České republiky poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z postoje EC specifikované v Globální koncepci o přístupu ke zkoušení a certifikaci. V souladu s požadavky mezinárodních norem a dokumentů ČIA provádí nestranné, objektivní a nezávislé posouzení způsobilosti (akreditaci). Politika a postupy certifikace stanovují jednotný postup zabezpečující podmínky pro personální certifikaci osob podle ČSN EN ISO/IEC 17024 a to tak, aby nemohlo dojít ke zpochybnění důvěrnosti a nestrannosti.

Agentura ZERA je nezisková a nevládní organizace zřízená za účelem vytváření podmínek pro poradenskou, vzdělávací a koordinační činnost při realizaci programů a opatření v rámci trvale udržitelného rozvoje venkova a využití krajiny zemědělcem.

V současné době Agentura ZERA pořádá vzdělávací kurzy, s podporou fondu Phare, zaměřené na kompostování, anaerobní digesci a mechanicko-biologickou úpravu odpadů. Termíny třídenních kurzů na jejichž závěru je vydáno osvědčení jsou pro rok 2005: 22.-24.3., 19.-21.4., 20.-22.9., 1.-3.11.

V letošním roce Agentura ZERA pořádá také Mezinárodní konferenci „Biologické zpracování odpadů“, která se uskuteční 19.-20.5.2005 v Náměšti nad Oslavou.

V roce 2004 byl v organizační struktuře agentury ZERA vytvořen nezávislý Certifikační orgán ZERA (dále CO ZERA ) k certifikaci osob v odbornosti biologického zpracování odpadu. Byla vytvořena pravidla, postupy a řízení certifikace osob v personální certifikaci a dozorem nad certifikovanými osobami podle pracovního postupu PP-01 .

Cílem CO ZERA je :

 1. Rozvíjet a trvale zlepšovat odbornou úroveň osob v odbornosti biologického zpracování odpadu
 2. Poskytovat kvalitní služby pro zákazníky a rozvíjet spolupráci s odborníky v oboru výzkumu, praxe a státní správy
 3. Rozvíjet stabilizovaný certifikační systém.
 4. Zajišťovat spravedlivé a poctivé podmínky vzdělávání a zkoušení.
 5. Trvale zajišťovat soulad činností CO s požadavky legislativních předpisů a norem, především ČSN EN ISO/IEC 17024.
 6. Trvale sledovat vývoj legislativních předpisů a jejich úprav v ČR i EU, souvisejících s danou odborností.
 7. Sledovat výsledky výzkumu v dané odborné oblasti a přispívat k jejich aplikaci.
 8. Navázat spolupráci se zahraničními organizacemi podobného typu.
 9. Trvale budovat dobré jméno organizace.

Systém získání Certifikátu v odbornosti biologické zpracování odpadu předpokládá vysokou úroveň znalostí:

 • v legislativě,
 • o nejlepší dostupné technice, technologii,
 • o monitoringu vlivu zařízení na životní prostředí,
 • praktických zavádění zařízení do praxe – např. kapacitní výpočty, surovinovou skladbu bioodpadu doporučovanou do zařízení.

Postup získání Certifikátu:

 • potvrdit svoji výše uvedenou odbornost dokladem o vzdělání,
 • zpracovat a obhájit projekt pro zadané zařízení,
 • úspěšně vypracovat test vztahující se k legislativě, technice , technologii, monitoringu vlivu zařízení na ŽP,
 • platnost Certifikátu je 3 roky.

Pro aktualizaci získaného Certifikátu zajišťuje CO ZERA v každém roce vzdělávací semináře doplňující nové poznatky a změny legislativních předpisů v oboru.

Zdůvodnění potřebnosti certifikace osob v biologickém zpracování odpadu :

 1. Zajištění vysoké kvalifikace, znalost předpisů a zákonných norem držitelů certifikátu.
 2. Zabezpečení dokonalé znalosti technologie používané k nakládání s bioodpady.
 3. Zamezení snižování důvěry veřejnosti k metodám biologického zpracování odpadu z důvodu nesprávného provozování zařízení.
 4. Zamezení nadměrného zatěžování životního prostřední vlivem nesprávného provozování zařízení.
 5. Pro zvýšení konkurence v podnikání v oblasti biologického zpracování odpadu
 6. Zavedení správné praxe v oblasti nakládání s odpady

Závěr

Závěrem je nutno zdůraznit, že certifikace osob v odbornosti biologického zpracování odpadu vytváří podmínky pro vysokou odbornost osob, která dosud v české republice chyběla. Jako reakci na tento nedostatek nabízí Certifikační orgán ZERA stávajícím i budoucím provozovatelům zařízení na biologickou úpravu odpadu, zemědělským podnikatelů i pracovníkům státní zprávy, získání Certifikátu s celoevropskou platností, který držiteli umožní získání náskoku před konkurencí, zlepšení pozice při jednání s úřady státní zprávy, splnění požadavků připravované legislativy.

Certifikační orgán ZERA také podporuje zavedení nezávislého systému v zavádění a provozování nejlepší dostupné techniky a technologie v oblasti biologického zpracování odpadu.

Více informací naleznete na: www.komposty.cz

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Environmentální aktivity členů CZ Biomu v Moldávii
Poslední úvodník stávajícího předsedy
Registrace kompostů a substrátu a její vliv na omezení rozvoje kompostování bioodpadů v České republice
Stanovisko ÚKZÚZ ke článku Registrace kompostů a substrátů - pohled do budoucnosti
Registrace kompostů a substrátů - pohled do budoucnosti

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 7.3.2005
Poslední změna: 4.3.2005
Počet shlédnutí: 6700

Citace tohoto článku:
HEJÁTKOVÁ, Květuše, VALENTOVÁ, Lucie: Odborník biologického zpracování odpadu - zabezpečení odborné způsobilosti osob pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Biom.cz [online]. 2005-03-07 [cit. 2024-07-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/odbornik-biologickeho-zpracovani-odpadu-zabezpeceni-odborne-zpusobilosti-osob-pro-zpracovani-biologicky-rozlozitelnych>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto