Odborné články

Tříděné bioodpady jsou součástí cirkulární ekonomiky. Zamezit jejich znečištění jde primárně přes ekologickou výchovu a osvětu v obcích

Bioodpad je cennou surovinou, jejíž využití a zpracování na kompost může pomoci při udržení produkčních i klimatických funkcí půdy a zároveň přispět k řešení dopadů klimatické změny. Právě proto má uzavírání životního cyklu organické hmoty (bioodpadů) v regionech velký význam. V České republice máme málo tradičních zdrojů organické hmoty k aplikaci na zemědělskou půdu, a právě komposty a kaly z čištění odpadních vod mohou část zdrojů, statkových hnojiv, nahradit. 

Foto: Třídění bioodpadu (zdroj: autorka článku)

Nedostatek statkových hnojiv a následně také změna správného nastavení osevních postupů, kdy jsou mimo jiné méně pěstovány tzv. zlepšující plodiny určené ke krmení zvířat jejichž stavy klesly, jsou dlouhodobým trendem. Značná část půdy je ohrožena degradačními procesy, jako erozí a dehumifikací. Takové půdy zadržují omezené množství vody a ztrácí svou produkční funkci1. Půdy v České republice mohou zadržovat až 8,5 miliard m3 vody, skutečný stav je však vzhledem k poškození půdy 5,04 miliard m3 vody. Pro představu je možno uvést, že roční odběr vody v ČR, je cca 1,7 miliardy m3 vody. Při správném postupu dodávání organické hmoty do půdy lze tento stav do deseti let napravit.2 Organická hnojiva jsou nenahraditelná, a to ať již k hnojení zemědělských plodin nebo k výrobě substrátů. Žádný jiný způsob doplňování organické hmoty (např. zelené hnojení, sláma) nemá takové účinky jako aplikace hnoje nebo kompostu

Zavádění sběru bioodpadu v obcích. Jak nejlépe na to?

Pro fungování systému třídění bioodpadů v obcích je třeba umožnit, aby byly tříděny bioodpady ze zahrad i kuchyní (slupky, zbytky nespotřebované zeleniny a ovoce). Často jsou stále tříděny pouze odpady ze zahrad a odpady vzniklé při přípravě pokrmů (slupky atd.) končí ve směsném komunálním odpadu

Intenzivní využití vzniklých bioodpadů z obcí (ale i od jiných původců) je také podmíněno splněním několika zásadních podmínek. Zejména je nutné zajistit, aby byly bioodpady zpracovány (zkompostovány) co nejdříve a nedocházelo tak k jejich znehodnocení. Zároveň by měly být prosté nežádoucích příměsí jako např. různých jiných druhů odpadů. V případě bioodpadů tříděných v obcích je problém zejména s případným obsahem plastů. Znečištění bioodpadů může být výrazným problémem při nastavení celého systému nakládání s bioodpady v regionu. Důležité je primárně předejít znečištění bioodpadů již při jejich sběru a případné zbytkové znečištění plasty odstranit ještě před zahájením kompostovacího procesu. 

Foto: Infografika (zdroj: autorka článku)

Předcházení znečištění bioodpadů lze docílit především osvětou obyvatel

Na účinnost ekologické výchovy byl zaměřen v minulých letech projekt Mendelovy univerzity v Brně (Podpora pro-environmentálních vzorců chování a incentivy pro behaviorální změnu v produkci potravinových odpadů a plýtvání, na webu neplytvejpotravinami.mendelu.cz), který tuto skutečnost jednoznačně potvrdil. Bylo také ověřeno, že je vhodné komunikaci s občany provádět trvale. Důležitá a velice funkční je ekologická výchova ve školách (přednášky, exkurze). Děti získané informace prezentují v rodině a jsou značně motivovány k třídění. 

V České republice máme dlouhodobou tradici separace využitelných složek komunálních odpadů jako je papír, plast a sklo, které jsou již občany tříděny s minimálním obsahem znečištění. Bioodpady jsou intenzivně tříděny v obcích kratší dobu než papír, plasty a sklo a je tedy nutné se na osvětu zaměřit více a dostatečně občany informovat již při zahájení sběru bioodpadů.

Osvěta občanů již od základních škol

V první řadě je potřeba nastavit komunikaci s občany a vysvětlovat, že je možné do sběrné nádoby odkládat pouze bioodpady bez jakýchkoliv obalů, tj. např. bez plastových sáčků, a to i bez sáčků, kde je uvedeno, že se jedná o biologicky rozložitelný materiál. Tato informace by měla být uvedena formou výrazné grafiky na kontejneru, dále by zde měly být uvedeny druhy bioodpadů, které je možno třídit, tj. zahradní bioodpady, ale také rostlinné bioodpady z kuchyní jako jsou slupky, případně ovoce a zelenina nevhodná ke spotřebě, aby se předešlo tomu, že jsou primárně tříděny pouze odpady ze zahrad. 

Dalším opatřením, kterým je možno zajistit čistotu tříděných bioodpadů je uzamykání kontejnerů. Pro zajištění funkčnosti nastavených opatření je vhodné zejména pravidelně informovat o nastavených pravidlech letákem a uvedením informací na stránkách obce (při zavedení systému sběru bioodpadů a dále pak optimálně 1x ročně). 

Mezi základní opatření patří také komunikace ve školách, a to formou besed a exkurzí na kompostárnách. Ve školách je vhodné cílit na všechny věkové skupiny žáků v rámci pravidelných akcí, jakými jsou každoroční exkurze pro určité ročníky základní školy, např. 2. a 5. třídu, a formou besedy o odpadovém hospodářství informovat žáky 3. a 7. třídy. Poskytované informace je vhodné upravit v rozsahu odpovídajícím pro konkrétní věkovou kategorii dětí. 

Foto: Samolepka na kontejner na bioodpad

V rámci ekologické výchovy a osvěty lze také organizovat dny otevřených dveří na kompostárnách a nabídnout občanům určité množství kompostu zdarma. Určitě si uvědomí, že je nutné bioodpady řádně třídit, aby byl kompost kvalitní. Dále je přínosné provádět rozbory směsného komunálního odpadu, což je možné i za přístupu veřejnosti, a také kontrolu svozových nádob a tyto označit speciální cedulkou, pokud obsahovala třeba v případě bioodpadů znečištění (při kontrole nádob na směsný komunální odpad zase upozorněním, že např. nádoba obsahuje bioodpad). Je zřejmé, že se jedná o velký objem práce, která však spolehlivě povede k dobrému výsledku. 

Pokud na příslušném obecním úřadě není dostatek pracovníků, kteří by se problematice mohli věnovat, je možné se v takovém případě obrátit na odborné subjekty, které se zabývají problematikou ekologické výchovy jako je KOKOZA, ZERA nebo Recyklohraní. Důležitým krokem je také trvalá kontrola nastavených opatření a při zjištění problémů je nutné problém identifikovat a řešit. Například, pokud se znečištění bioodpadu vyskytne pouze v některé části obce či města, je potřeba problém řešit individuálně. Případné zbytkové znečištění bioodpadů, které jsou sváženy do kompostáren, by mělo být odstraněno v maximální možné míře před započetím kompostovacího procesu při přípravě materiálu k založení do zakládky. V opačném případě by se úlomky plastů a mikroplasty ve výsledném kompostu dostaly do potravinového řetězce. 

Využití bioodpadů i podpora v ČR roste

Závěrem lze konstatovat, že v České republice se stále zvyšuje množství vytříděných bioodpadů z obcí. Dostatečný je i počet kompostáren, a také se zvyšuje zájem zemědělců o komposty. Tento trend by měl být podpořen povinností obcí dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, kde je uvedeno, že obce jsou povinny v následujících letech předat stále vyšší procento využitelných složek komunálních odpadů k recyklaci (v roce 2025 a dále 60 %, v roce 2030 a dále 65 %, v roce 2035 a dále 70 %). Splnění této povinnosti bude podmíněno zajištěním vytřídění dostatečného množství bioodpadů, a právě zde je prostor pro spolupráci kompostáren s obcemi.

Pro podporu sektoru kompostování byla Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy vyhlášena výzva č. 6/2023: Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu, která se zaměřuje na pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu na ornou půdu pro zemědělské podniky/podnikatele, intenzifikaci a modernizaci stávajících kompostáren a budování kompostáren nových (www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=122). O takovou možnost podpory žádala dlouhou dobu odborná veřejnost a věříme, že přispěje k dobré praxi při třídění bioodpadů a jejich zpracování v kompostárnách.

¹ Akademie věd, Expertní stanovisko AV 3/2020, www.avcr.cz/export/sites/avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/avex/files/2020-03.pdf

² VÚMOP, Stav půdy v ČR a její vliv na retenci vody, Ing. J. Vopravil Ph.D., docplayer.cz/34185789-Stav-pudy-cr-a-jeji-vliv-na-retenci-vody-jan-vopravil.html

Článek byl publikován v časopisu Biom 3/2023 Bioodpady na kompost, kompost na pole.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Akce „Nakopej si pytel“ na kompostárnách sklidila úspěch. První ročník si žádá pokračování
Jak snížit množství potravin, které končí v popelnicích
Kam se ztratila organika z našich půd a co s tím?
Dotační podpora zpracování bioodpadů a aplikace výstupů na zemědělský půdní fond
Recyklohraní učí děti třídit, neplýtvat a také kompostovat

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 10.11.2023
Poslední změna: 30.11.2023
Počet shlédnutí: 1208

Citace tohoto článku:
Jarolímová, Veronika: Tříděné bioodpady jsou součástí cirkulární ekonomiky. Zamezit jejich znečištění jde primárně přes ekologickou výchovu a osvětu v obcích. Biom.cz [online]. 2023-11-10 [cit. 2024-06-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/tridene-bioodpady-jsou-soucasti-cirkularni-ekonomiky.zamezit-jejich-znecisteni-jde-primarne-pres-ekologickou-vychovu-a>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto