Zprávy z tisku

Vláda se seznámila se stavem dosahovaných národních cílů v oblasti energetické účinnosti

Vláda se seznámila se Zprávou o stavu dosahování národních cílů v oblasti energetické účinnosti, kterou předložilo MPO.

Zpráva seznámila členy vlády s aktuálními výstupy hodnocení implementace strategického rámce v oblasti energetické účinnosti, shrnutého v Národním akčním plánu energetické účinnosti (NAPEE). Upozornila na stěžejní problémy při plnění závazků ČR v této oblasti a potřebou otevřít diskuzi o možných nápravných opatřeních.

Plánovaný cíl úspor na období let 2014–2016 se nepodařilo naplnit, což vyplývá z nedostatečného čerpání alokací v rámci klíčových dotačních programů na zvyšování energetické účinnosti. Konkrétně se jedná o programy Integrovaného regionálního operačního programu v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v gesci MPO a Operačního programu Životní prostředí v gesci Ministerstva životního prostředí. Z vyhodnocení vyplývá, že za období let 2014–2016 byl cíl splněn z 64 %.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se v současné době snaží o nastartování tvorby příznivého prostředí pro zvyšování energetické účinnosti v dlouhodobém horizontu především v odstraňování bariér u Operačního programu Podnikání pro konkurenceschopnost na národní i evropské úrovni a podporu nové podoby programu EFEKT pro období let 2017–2021.

Aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti /NAPEE/ bude po schválení vládou následně předložena Evropské komisi. Pro aktualizaci NAPEE je stěžejní monitoring aktuálního stavu naplňování povinnosti zvýšení energetické účinnosti, aby mohla být přijata účinná rozhodnutí pro nápravu současného stavu.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu 3.3.2017

 

Datum uveřejnění: 27. února 2017
Poslední změna: 3. března 2017
Počet shlédnutí: 699