Zprávy z tisku

Vláda schválila novelu zákona o hospodaření energií, která upravuje požadavky pro energetické experty a jejich činnost

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo vládě návrh zákona o hospodaření energií. Cílem je uvést národní právní úpravu do souladu s legislativou EU a odstranit některé výkladové nejasnosti, které mají dopad na praktickou aplikaci zákona o hospodaření energií, který je jedním z nástrojů plnění cílů energetické účinnosti ČR.

 
 

Česká republika dlouhodobě uznává důležitost zvyšování energetické účinnosti, které má pozitivní vliv na ekonomiku a konkurenceschopnost. Tento postoj České republiky je v souladu s politikou EU, která si stanovila zvýšit do roku 2020 energetickou účinnost o 20 %.

Ke zvyšování energetické efektivity v ČR jsou dlouhodobě aktivně využívány regulatorní či ekonomické nástroje a osvěta. Cíl pro výši energetických úspor v konečné spotřebě do roku 2020 ČR byl stanoven 31. ledna 2015 na 50,67 PJ, tj. 14,08 TWh. Nicméně podle „Zprávy o stavu dosahování národních cílů v oblasti energetické účinnosti“ z února 2017 se nepodařilo naplnit plánovaný cíl úspor již na období 2014 – 2016, kdy byl tento cíl splněn pouze z 64 %.

Předložený návrh zákona reflektuje tuto situaci, tzn. věcný cíl navrhované právní úpravy, kterým je realizace opatření na podporu splnění cílů energetické účinnosti ČR. Navržená opatření by měla být v souladu se evropskou legislativou a vést k nápravě ustanovení, proti kterému byla vznesena výtka ze strany Evropské komise. V důsledku těchto úprav by mělo dojít k eliminaci rizika možných sankcí ze strany EU.

Návrh zákona se dotýká zejména úprav oblastí zpracování energetických auditů, oprávnění a povinností energetických specialistů a na oblast energetické náročnosti budov ve vazbě na průkazy energetické náročnosti budov.

Úprava definic, precizace práv a povinností by měla vést zejména ke zrovnoprávnění subjektů, snížení administrativní zátěže, zvýšení kvality vydávaných zpráv a tím také ke snížení počtu správních řízení ze strany SEI.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu 4.4.2017

 


Datum uveřejnění: 4. dubna 2017
Poslední změna: 4. dubna 2017
Počet shlédnutí: 781