Zprávy z tisku

Stav projednávání „Zimního energetického balíčku“ v Parlamentu České republiky

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny dne 20. dubna 2017 na svém zasedání v rámci projednávání tzv. zimního energetického balíčku schválil možnost vydání odůvodněného stanoviska k jednomu z legislativních návrhů zmíněného balíčku. V návrhu nařízení o vnitřním trhu s elektřinou shledal výbor vážné rozpory s principem subsidiarity a proporcionality. Vydání odůvodněného stanoviska podpořil i Hospodářský výbor.

 
 

Evropská komise předložila v listopadu minulého roku pod souhrnným názvem „Čistá energie pro všechny Evropany“ osm legislativních návrhů v oblasti energetiky. Tyto návrhy budou mít po svém přijetí a implementaci rozsáhlé dopady do fungování elektroenergetického trhu. Všechny návrhy projednaly Výbor pro evropské záležitosti a Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny a v řadě případů shledaly problematické oblasti, které jsou na hraně porušení principu proporcionality a subsidiarity a na hraně narušení národních kompetencí České republiky.

Za nejproblematičtější návrh byl oběma výbory označen návrh nařízení o vnitřním trhu s elektřinou.  Ačkoli je potřebné ocenit v tomto návrhu snahu o zajištění rovného přístupu všech výrobních zdrojů na trh, je zároveň nutné se ohradit proti návrhu na zřízení tzv. regionálních provozních center, která by měla převzít část kompetencí národních provozovatelů přenosových soustav v oblasti řízení elektrizační soustavy. Tento přenos kompetenci na regionální provozní centra však není doprovázen přenosem zodpovědností. V praxi by to znamenalo, že rozhodnutí přijatá v rámci regionálních provozních center by měla dopady na národní soustavy, za které by nadále zodpovídali národní provozovatelé přenosových soustav. Jedná se tedy o významný zásah do suverenity členských států, který ve svém důsledku může vést k ohrožení bezpečnosti dodávek elektřiny, a dle názoru Výboru pro evropské záležitosti je v rozporu se zásadou subsidiarity a proporcionality.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu 27.4.2017

 


Datum uveřejnění: 27. dubna 2017
Poslední změna: 27. dubna 2017
Počet shlédnutí: 791