Zprávy z tisku

Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na úrovni letošních

Praha 26. listopadu (ERÚ) - Regulované složky ceny elektřiny se i v roce 2016 udrží na téměř stejné úrovni jako v roce 2015, mírný nárůst ceny bude pouze respektovat nastavení nových proinvestičních podmínek pro regulované subjekty v elektroenergetice. Oznámila to dnes předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková.

„Jsem ráda, že se nám v době, kdy regulované ceny v Evropě poměrně silně stoupají, podařilo udržet ceny v rámci rozumných mezí a průměrné zvýšení cen se bude pohybovat do tří procent. Kromě vlivu nově nastavených parametrů regulace souvisejících se zabezpečením dodávek elektřiny se na této situaci podílí i pokles cen silové elektřiny a předpokládaná stagnace spotřeby elektřiny, ze které je třeba vybrat dostatek prostředků na údržbu a rozvoj sítě,“ řekla předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

„Na regulovaných cenách se pozitivně podílel setrvalý pokles cen silové elektřiny. Regulované ceny byly zároveň stanoveny na základě nového regulačního rámce pro tříleté IV. regulační období,“ uvedl místopředseda ERÚ Jan Nehoda.

ERÚ v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 194/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství, stanovuje každoročně regulované ceny související s dodávkou elektřiny a vydává k tomu příslušná cenová rozhodnutí.

Cenová rozhodnutí pro rok 2016 jsou stanovena v souladu s přijatou metodikou pro IV. regulační období a dodržují parametry výpočtů určených uvedenými právními předpisy.

Cena dodávky elektřiny pro konečné zákazníky je na liberalizovaném trhu v České republice (ČR) tvořena:

  • cenami regulovanými, které stanovuje ERÚ (jedná se o ceny zajišťování přenosu a distribuce elektřiny a dalších

    souvisejících služeb)

a

  • neregulovanou cenou silové elektřiny, kterou nabízejí jednotliví dodavatelé (obchodníci s elektřinou a výrobci elektřiny), tedy cenou bez vlivu ERÚ.

HLAVNÍ SKUTEČNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝŠI CEN PRO ROK 2016

Vývoj ceny silové elektřiny na velkoobchodním trhu

V uplynulém sledovaném období docházelo ke snižování ceny základních ročních produktů silové elektřiny na evropských burzách. Výsledný průměrný meziroční pokles (mezi dvěma sledovanými obdobími) v ceně silové elektřiny v eurech činí přibližně 9,3 %. Vliv kurzu koruny vůči euru neměl, tak jako v loňském roce, zásadní vliv na rozdíl účtovaných cen, které spolu blízce korelují. Následující graf (graf č. 1) zobrazuje ceny elektřiny na lipské burze EEX v původní měně (euro, modrá křivka) a přepočtené (koruny, červená křivka), včetně objemů obchodů (pravá osa).

Graf č. 1 Ceny elektřiny na lipské burze EEX

IV. regulační období pro roky 2016 až 2018

ERÚ zahájil v polovině roku 2014 přípravu podmínek regulace pro následující 3 roky. Celý proces nastavení podmínek regulace byl ukončen v polovině roku 2015 odsouhlasením navržených principů mezi ERÚ a regulovanými subjekty. ERÚ stanovilo IV. regulační období pouze tříleté s cílem připravit důsledně jednotlivé vstupy a parametry regulace pro následné V. regulační období, které může trvat 7–10 let. Nastavení podmínek regulace pro delší období zaručí nutnou stabilitu, předvídatelnost a transparentnost regulace v odvětví elektroenergetiky. Nastavené podmínky regulace pro IV. regulační období, začínající rokem 2016, zabezpečí ekonomicky efektivní rozvoj a obnovu elektrizační soustavy, která v uplynulém období zaznamenala nárůst decentralizace výroby elektřiny z lokálních zdrojů. Dále podmínky regulace zabezpečí dostatek investic do pokračujícího rozvoje instalace chytrých technologií v elektrizační soustavě včetně související kybernetické bezpečnosti těchto technologií.

Změny ve výběru některých regulovaných plateb dle novely energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie (cena OTE, POZE)

Novela č. 131/2015 Sb. zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, upravuje stanovení ceny za činnosti operátora trhu (OTE, a.s.) v elektroenergetice v přímé souvislosti s úpravou platby na činnost ERÚ a složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie následujícím způsobem:

  • Cena za činnosti operátora trhu v elektroenergetice je od 1. ledna 2016 stanovena jako pevná cena za každé odběrné místo zákazníka oproti současné pevné ceně za množství spotřebované elektřiny.

  • Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie je od 1. ledna 2016 stanovena dle velikosti rezervovaného příkonu odběrného místa zákazníka, na hladině nízkého napětí (NN) dle proudové velikosti hlavního jističe před elektroměrem za měsíc oproti současné pevné ceně za množství spotřebované elektřiny v odběrném místě zákazníka.

Zásluhou ERÚ obsahuje zákon o podporovaných zdrojích energie omezení maximální platby za složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie, a to ve výši, která se stanoví vynásobením jednotkové maximální pevné ceny 495 Kč/MWh a celkového odběru z distribuční nebo přenosové soustavy za dané fakturační období. Na základě tohoto ustanovení je zaručen nulový meziroční nárůst celkových plateb za tuto složku ceny při shodném odběru elektřiny.

ZMĚNY CEN V ELEKTROENERGETICE PRO ROK 2016

V roce 2016 dojde k mírnému navýšení regulované části ceny elektřiny, a to zejména z důvodu nastavení nových pravidel regulace pro následující období, které budou zajišťovat bezpečnost a kvalitu dodávek elektřiny.

Na regulované ceny elektřiny pozitivně působí snížení tržní ceny silové elektřiny, což ovlivňuje ocenění ztrát v přenosové a distribuční soustavě. Dále se pozitivně projevuje efektivní nákup podpůrných služeb na zajištění rovnováhy bilance výkonu v elektrizační soustavě. Mírně negativně se projeví nastavení proinvestičního prostředí souvisejícího se zabezpečením dodávek elektřiny v budoucích obdobích.

Důsledkem všech uvedených faktorů je, že celková regulovaná část konečné ceny elektřiny poklesne pro rok 2016 v průměru o 0,9 % pro odběratele na napěťové hladině velmi vysokého napětí (VVN), jen mírně vzroste o 0,2 % na hladině vysokého napětí (VN), a dále mírně vzroste o 2,1 % na hladině nízkého napětí (NN).

Neregulovaná část ceny elektřiny (tzv. silová elektřina) se řídí ceníky jednotlivých dodavatelů elektřiny. Většina dodavatelů elektřiny však dosud své ceníky pro rok 2016 nezveřejnila. ERÚ v tomto směru odhaduje případný meziroční pokles neregulované části ceny elektřiny přibližně do 5 % v závislosti na zvolené produktové řadě dodavatele elektřiny zákazníkem.

a) Domácnosti

Průměrný meziroční růst nákladů na zajišťování distribuce elektřiny u domácností při srovnání stejného charakteru a výše odběru pro rok 2016 činí 1,8 až 3,5 % v závislosti na distribučním území (bez uvažování vlivu DPH a daně z elektřiny), přičemž průměrný růst regulovaných složek ceny dodávky pro domácnosti činí 1,8 %.

Změna regulovaných cen pro konkrétního zákazníka se však bude lišit v závislosti na regionu (viz mapka č. 1), kde je zákazník připojen k elektrizační soustavě. Odlišnosti mohou být způsobeny zvolenou distribuční sazbou, odlišným charakterem odběru a množstvím odebrané elektřiny. Konečnou cenu zároveň ovlivní volba dodavatele silové elektřiny, což má vliv na neregulovanou složku ceny.

Mapka č. 1 Očekávané průměrné změny regulovaných cen v jednotlivých distribučních územích

Procentuální zastoupení jednotlivých složek výsledné ceny dodávky elektřiny pro domácnosti je zobrazeno v následujícím grafu (graf č. 2; zobrazené podíly jsou bez zahrnutí DPH a ekologické daně).

Graf č. 2 Podíl jednotlivých složek ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti v roce 2016 – bez daňových položek

Všichni koneční zákazníci mají možnost volbou dodavatele elektřiny zásadněji ovlivnit výši platby za neregulovanou část ceny. Jaké změny plateb zaznamenají zákazníci kategorie domácností s typickou spotřebou v nejčastěji zastoupených sazbách v jednotlivých distribučních územích, je uvedeno v příloze č. 1.

b) Malí podnikatelé

V případě maloodběru elektřiny podnikatelů na hladině nízkého napětí (NN) je průměrný meziroční pokles regulovaných složek ceny dodávky srovnané na stejné spotřebě elektřiny a charakteru odběru ve výši 2,5 %. Opět zde platí, že změna ceny pro konkrétního odběratele se bude lišit s ohledem na zvolenou sazbu, charakter a množství spotřeby, ale i dodavatele elektřiny a rovněž i na region, ve kterém je zákazník připojen.

Podíl jednotlivých složek celkové ceny elektřiny pro podnikatele připojené k napěťové hladině NN zobrazuje následující graf (graf č. 3).

Graf č. 3 Podíl jednotlivých složek ceny za dodávku elektřiny pro malé podnikatele v roce 2016 – bez daňových položek


c) Ceny pro velkoodběratele

Velkoodběratelům elektřiny připojených na hladině VVN meziročně poklesnou průměrné platby za regulované složky ceny dodávky elektřiny o 0,9 %, velkoodběratelům elektřiny připojených na hladině VN meziročně regulované složky ceny dodávky elektřiny velmi mírně rostou o 0,2 %. Meziroční změny regulovaných cen elektřiny pro jednotlivá distribuční území jsou uvedeny v následující tabulce.


Procentní změna regulované části ceny 2016/2015

Úroveň napětí

E.ON

PRE

ČEZ

ČR

VVN

-0,9%

0,1%

-1,0%

-0,9%

VN

-0,7%

1,1%

0,1%

0,2%


Změny regulovaných cen jsou vypočteny na základě maximální možné platby za složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie, někteří zákazníci mohou mít konečné průměrné regulované ceny nižší.

Celkový pokles nákladů na dodávku elektřiny u velkoodběratelů však může být výraznější, díky poklesu ceny silové elektřiny, který může být vyšší než u domácností a podnikatelů připojených na hladině nízkého napětí.

PŘÍKLADY ZMĚN NÁKLADŮ NA ELEKTŘINU PRO DOMÁCNOSTI VYUŽÍVAJÍCÍ TYTO DISTRIBUČNÍ SAZBY naleznete v příloze.

Zdroj: Tisková zpráva ERÚ 26.11.2015 

 

Příloha: Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Datum uveřejnění: 26. listopadu 2015
Poslední změna: 26. listopadu 2015
Počet shlédnutí: 261