Zprávy z tisku

Rakousko a obnovitelné zdroje energie

Sousední Rakousko patří mezi přední země v oblasti využívání obnovitelných energií. Existuje mnoho regionálních výzkumů a vývojů i podniků, které se zaměřily na tyto zdroje energie. Speciální sítě a klastry umožňují firmám vzájemné využívání vědomostí a zdrojů. Obnovitelná energie označuje energii, která se vyrábí z trvalých zdrojů, jež jsou podle lidských měřítek nevyčerpatelné.

 
 

Tyto regenerativní zdroje se mohou vyskytovat ve formě větrné energie, vodní energie, slapové energie, slunečního světla a tepla a geotermální energie. Rozhodující je také, aby při využívání těchto trvalých zdrojů nevznikal oxid uhličitý ani radioaktivní odpad. Přitom se při procesech, které se v životním prostředí nepřetržitě odehrávají, vyčleňuje energie a dodává k technickému využití. Ve fyzikálním smyslu se energie neobnovuje, nýbrž se z uvedených zdrojů stále nově přivádí.

U obnovitelných zdrojů energie se rozlišují tyto druhy:

. Obnovitelné zdroje energie ve výrobě elektřiny: jako například vodní energie a ekologický proud (malé vodní elektrárny, proud z pevné, kapalné nebo plynné biomasy, skládkový a kalový plyn, geotermální energie, větrná energie a fotovoltaika)
. Teplo z obnovitelných nositelů energie: jako například dálkové vytápění, zařízení na biomasu, sluneční energie, geotermální energie a teplo z okolí.
. Biopaliva: jako například bionafta, rostlinný olej, kapalný plyn, zemní plyn, vodík a metanol. Vzrůstající využívání regenerativních zdrojů energie a použití energetických technologií šetřících životní prostředí podstatně přispívá k trvalému vývoji. Mohou navíc přispět k zajištění blahobytu a kvality života pro budoucí generace. Regenerativním zdrojům energie patří budoucnost. Jsou čisté, šetří klima a jsou nevyčerpatelné.

V Rakousku je podíl obnovitelných nositelů energie, na rozdíl od jiných evropských zemí, tradičně velmi vysoký. Od začátku 80. let 20. století se podíl obnovitelných nositelů energie na hrubé domácí spotřebě pohybuje konstantně nad 20 %. Dosud nejvýznamnější obnovitelný zdroj energie představuje vodní energie s podílem více než 11 %. Zbývající podíly ve výši téměř 11 % připadají z velké části na používání biogenních paliv (především biomasy). Obrat v oblasti veškerých obnovitelných nositelů energie - bez středních a velkých vodních elektráren - se tak odhaduje v roce 2004 na 1461 mil. eur a v roce 2005 na 1880 mil. eur. V roce 2004 bylo v oblasti obnovitelných nositelů energie přibližně 13 560 pracovních míst, v roce 2005 to bylo 17 600 pracovních míst. V Rakousku je vysoký počet malých a středních podniků v oblasti biomasy a bioenergie. Rovněž kompetenční centra a sdružení se intenzivně zabývají obnovitelnou energií z biomasy a biopaliva (biopohonných hmot). V oblasti výzkumu a vývoje obnovitelných zdrojů energie působí v Rakousku celá řada ústavů a podniků. Jednou z nejznámějších je Rakouská agentura pro energii - Austrian Energy Agency ve Vídni. Tato národní energetická agentura byla založena v roce 1977, jako nezisková organizace, má 80 zaměstnanců a roční obrat 7 mil. EUR. Agentura je hlavním partnerem federální vlády v oblasti obnovitelných zdrojů. Pracuje na tomto poli: výstavba a vytápění, doprava, technologie a systémy, ekonomika a vládní politika, mezinárodní spolupráce, klima: aktiv (Rakouská iniciativa na ochranu klimatu).

BIOMASA

Rakouská asociace pro biomasu má 140 členů. Podle Ing. Grausama z této asociace je využití štěpky a biomasy pro účely vytápění vysoce efektivní. Rakousko v současné době využívá pouze 2/3 ročního růstu dřeva. Asociace kromě propagace a podpory svých členů pořádá také školení pro instalatéry, topenáře a kominíky, jež po absolvování těchto školení obdrží certifikát, který jim umožňuje tato zařízení odborně instalovat. Jako příklad lze uvést, že podíl na vytápění dřevem, štěpkou a peletami v Rakousku neustále vzrůstá, roste také počet projektů dálkového centrálního vytápění biomasou tam, kde zemědělci budují systémy na vytápění celých obcí. Budují sklady pro štěpku a instalují kotle na vytápění a rozvod tepla. Instalovaný výkon těchto výtopen je 50 až 250 kW. Návratnost investice je plánována na 15 let. V Rakousku je 1002 podobných zařízení, dosahují 1132 MWt a 66 % těchto výtopen vybudovali zemědělci.

SOLÁRNÍ ENERGETIKA

Svaz Austria Solar byl založen v roce 1999. Hlavním cílem je posílit trh solárních zařízení. V roce 2006 bylo v Rakousku cca 3,3 mil. m2 solárních panelů s celkovým instalovaným výkonem 2318 MW. V současné době má solárně- termální systémy 220 000 domácností, tzn. že přibližně každý pátý rodinný dům je vybaven solárním topným systémem. V Rakousku přibyde ročně cca 20 000 nových instalací. Austria Solar pořádá také školení pro instalatéry a projektanty. Rakousko poskytuje dotace na solárně- termální systémy jednak pro soukromé domy, které jsou udělované z federálních prostředků za pomoci finanční asistence z komunálních rozpočtů. Náklady na pořízení solárních systémů jsou odečitatelné z daní. Obrat průmyslu zabývajícího se solárními systémy byl cca 400 mil. eur v roce 2006. Solární průmysl zaměstnává cca 6500 lidí.

ENERGETICKY SOBĚSTAČNÉ MĚSTO GÜSSING

Jedním z úspěšných příkladů je burgenlandský okres Güssing, který byl kdysi hospodářsky velmi zaostalý. Příčinou bylo, že po 50 let to byl pohraniční region u maďarských hranic, kde nebyla téměř žádná infrastruktura (železnice, dálnice), žádné větší firmy nebo průmyslové podniky, a také málo pracovních míst. V důsledku toho 70 % obyvatel týdně pendlovalo do Vídně a Štýrského Hradce a zpátky, rovněž zde byla vysoká frekvence stěhování za prací do měst a málo strukturované zemědělské plochy. Dodatečně k těmto problémům přistoupil silný úbytek kapitálu z regionu za dokupování fosilní energie (olej, proud, pohonné hmoty). V roce 1990 se radě města Güssing podařilo dosáhnout základního usnesení: 100% vystoupení ze zásobování fosilními energiemi. O 14 let později se hovoří již o nejdůležitějším usnesení rady města všech dob. Na odpovědnosti radnice ležel i počátek uskutečnění prvních opatření energetické koncepce, úspor energie. Všechny objekty a zařízení, nacházející se v centru obce, byly energeticky optimalizovány tak, že výdaje za energii v obecním rozpočtu jsou téměř poloviční. První úspěchy pro životní prostředí se staly základem a pobídkou pro další práce v konceptu "energeticky soběstačného města". Tak se podařilo pořídit biodiesel zařízení (centrálu) na řepkový olej, instalovat dvě místní teplárenské sítě na bázi biomasy (pro místní čtvrtě města Güssing) a přesvědčit městskou radu, aby bylo město Güssing vybaveno i dálkovým vytápěním na bázi dřeva. Neuvěřitelný výkon, když si uvědomíme, že potřebné zařízení bylo tenkrát největším zařízením na biomasu a ještě dnes patří k třem největším. Aby se mohl projekt dálkového tepla v Güssingu financovat, byly nutné stovky jednání na úrovni nejen zemských a spolkových úřadů, ale dokonce přímo v Bruselu. V Güssingu se také na základě těchto projektů etablovalo Evropské centrum pro obnovitelné zdroje energie pod vedením Ing. Reinharda Kocha, které je dnes v odborných kruzích uznávanou institucí. Spolu s partnery z celé Evropy zde vznikají koncepty pro regionální využívání obnovitelných zdrojů energie.

Zdroj: Technický týdeník, Silvarium

Pokračování v příště

 


Datum uveřejnění: 9.1.08
Poslední změna: 9.1.2008
Počet shlédnutí: 2791