Zprávy z tisku

„Odpadů už bylo dost!“ nabádá konference Předcházení vzniku odpadů 2023

Po necelém roce se opět blíží setkání všech, které spojuje snaha udělat další společný krok k čistšímu a udržitelnějšímu životnímu prostředí. Nezisková organizace CEMC hrdě oznamuje konání dalšího ročníku věhlasné konference Prevence vzniku odpadů s mottem „Odpadů už bylo dost!“, která se uskuteční v Praze v T-Mobile Magenta Experience Centre.

 
 

Prevence vzniku odpadů je stále aktuálnější a zásadnější celospolečenské téma v oblasti udržitelnosti. České ekologické manažerské centrum (CEMC) dlouhodobě usiluje o omezení nadprodukce odpadů, mj. pořádáním této osvětové akce. Snaha organizátorů již 9. ročníku je jednoznačná – motivovat občany, obce a podniky a informovat je o důležitosti každodenních opatření vedoucích od malých kroků k těm zásadnějším, majícím ve výsledku pozitivní dopady na celou naši planetu. Hlavní pozornost se letos bude upínat na žhavá témata, jako je například povinné zálohování nápojových obalů, sběr textilu nebo potravinový odpad.

Nový zálohový systém v ČR

„Léta stojaté vody odmítající zálohování se rozbouřily a s příchodem nového ministra životního prostředí Petra Hladíka byly představeny teze k povinnému zálohování vybraných nápojových obalů,“ představuje první část programu Vladimír Študent, výkonný ředitel CEMC. Ministerstvo životního prostředí si od zavedení nového systému slibuje snížení množství volně pohozeného odpadu a také vyšší míru využití těchto odpadů. Díky zálohování se má k recyklaci dostat až o 2,5 mld. obalů více. Od zveřejněných tezí k reálnému spuštění k roku 2025 však čeká ministerstvo nesnadná cesta, na které bude narážet zejména na obavy měst a obcí z dopadů na jejich rozpočty. „Tyto výpadky příjmů obcí plánuje ministerstvo kompenzovat prostřednictvím části nevrácených záloh. Zároveň by se díky menší míře vytíženosti kontejnerů měly částečně snížit i dosavadní náklady obcí,“ upřesňuje Študent. Účastníci se mohou těšit na řadu zajímavých přednášek a také panelovou diskuzi, ve které vystoupí významné zainteresované strany, včetně zástupců ze Slovenska. Právě na Slovensku si zavedení záloh pochvalují, jelikož se jim za první pololetí podařilo dosáhnout nad očekávání vysoké míry návratnosti, a sice ve výši 88 %.

Povinný sběr textilu

Druhým nosným tématem konference bude blížící se povinný sběr použitého textilu ve městech a obcích od roku 2025. „Podle EU se ročně produkuje 12,6 mil. tun textilního odpadu. Pouze oděvy a obuv představují 5,2 mil. tun tohoto odpadu, což odpovídá 12 kg odpadu na osobu ročně,“ komentuje neveselá čísla Študent a dodává, že „v současné době se pouze 22 % pospotřebního textilního odpadu sbírá odděleně za účelem opětovného použití nebo recyklace, zatímco přibližně 78 % textilního odpadu nevyhazují spotřebitelé do tříděného odpadu, nýbrž do směsného komunálního odpadu, který končí na skládkách, nebo v lepších případech ve spalovnách.“ Z povinného sběru mají obavy především obce. Jak vysvětluje Študent: „Recyklace textilu naráží na své limity, jelikož textilie spadá k vůbec nejsložitějším materiálům. Před recyklací je nutné textil vytřídit, obce tedy musí kromě nákladů na sběr a svoz vynaložit ještě další náklady.“ Podle MŽP se bude moci každá obec rozhodnout, zda bude pokračovat ve spolupráci s některým ze současných provozovatelů charitních a komerčních sběrů, nebo se vydá vlastní cestou a k textilu bude přistupovat jako k odpadu. Vyjmutí z režimu odpadu však může být komplikovanou záležitostí. Nejen o tom, jak by měla v ideálním případě vypadat praxe, budou diskutovat zástupci MŽP a asociace recyklace použitého textilu ARETEX. Konference pojme problematiku komplexně a účastníci se například také dozví, proč je současná recyklace na nízké úrovni a zda se situace v budoucnu zlepší.

Omezení potravinového odpadu

V EU se každoročně vyplýtvá téměř 59 mil. tun potravin (131 kg na obyvatele) s odhadovanou tržní hodnotou 132 mld. eur. Více než polovinu potravinového odpadu (53 %) vyprodukují domácnosti, následuje zpracovatelský a výrobní průmysl (20 %). „Aktuálně EU navrhuje, aby členské státy do roku 2030 omezily plýtvání potravinami o 10 % při zpracování a výrobě a o 30 % na obyvatele společně v maloobchodě a při spotřebě (restaurace, stravovací služby a domácnosti),“ představuje další část programu Študent. Redukce potravinového odpadu je tedy jednou z našich největších výzev, jelikož se k plánovaným cílům zatím ani zdaleka nepřibližujeme. Jaká je aktuální situace a jak si stojí ČR v mezinárodním srovnání? Jak splnit legislativní cíle zavedením sběru kuchyňského odpadu a odlehčit rozpočtu obce? Jaké inovativní přístupy ke shromažďování a zpracování potravinového odpadu pro česká sídliště existují? Jak omezit plýtvání v maloobchodních prodejnách nebo ve školních jídelnách? Přesně na tyto otázky odpoví řečníci v závěrečném bloku konference.

Příklady táhnou

Ani letos nebudou chybět příklady správné praxe. Ty se ponesou především v duchu opětovného použití. To, že je možné při výrobě skla využít 100 % skleněných střepů a nemít žádný odpad, nám ukáže zástupce sklárny Janštejn Glass Group. Zajímavý projekt se aktuálně připravuje v okolí Pardubic – společnost MANGAN Chvaletice plánuje z hald odpadů z dávné těžby pyritu získávat cenný prvek, mangan. „Nejen, že se lokalita zbaví staré ekologické zátěže, ale ČR se díky tomu stane jediným zdrojem tohoto vzácného a pro rozvoj elektromobilů nepostradatelného prvku,“ komentuje Študent. Cirkulární ekonomika stále proniká do více a více oblastí a oborů, nevyjímaje například obuvnictví nebo výrobu tepelných čerpadel. Účastníci se tak seznámí s projektem prvního cirkulárního obuvnictví RE.KEEN nebo se více dozvědí o udržitelných aktivitách společnosti DAIKIN. Blok uzavře příspěvek Sdružení EPS ČR představující možnosti sběru, třídění a recyklace pěnového polystyrenu v praxi.

Devátý ročník konference Předcházení vzniku odpadů se uskuteční 19. září 2023 v prostorech T-Mobile Magenta Experience Center. Kompletní přehled přednášek, včetně registračního formuláře, lze nalézt zde.

Zdroj: Tisková zpráva Českého ekologického manažerského centra, z.s. 28. 8. 2023

 


Datum uveřejnění: 28.8.23
Poslední změna: 31.8.2023
Počet shlédnutí: 492