Zprávy z tisku

Náklady a potenciál využití biomasy v České republice

Široké využití biomasy je v České republice nejlevnější cestou jak zvýšit využití obnovitelných zdrojů (OZE), jelikož potenciál cenově dostupného nového využití jiných obnovitelných zdrojů je značně omezený.

 
 

Podpora a rozvoj trhu s biomasou jsou cílem projektu Forbiom, spolufinancovaného programem SAVE Evropské unie. V rámci projektu byla hodnocena jak strana poptávky po biomase ze strany centrálního zásobování teplem, tak strana potenciální nabídky biomasy. Analýza má sloužit jako pomoc investorům k nalezení nejlepších míst pro ekonomické využití biomasy pro výrobu tepla. Ačkoliv současná výroba energie z biomasy tvoří 66 % produkce energie z OZE v ČR, celkově se jedná pouze o 1,5 % využití primárních zdrojů.

VYUŽITÍ TŘETINY PŮDY

V rámci projektu Forbiom byly odhadnuty náklady a potenciál nabídky paliva z biomasy. Z obr. 1 a 2 vidíme, že na jedné straně je možné za relativně dostupnou cenu získat malý potenciál biomasy, zatímco za vysokou cenu již značný potenciál z energetických plodin. Za průměrnou cenu 73 Kč na GJ energetického obsahu paliva je možné získat 2,7 PJ energetického obsahu paliva ze zemědělských zbytků. Za o něco vyšší průměrnou cenu 90 Kč/GJ můžeme využít dalších 0,9 PJ paliva z dřevozpracujícího průmyslu a za cenu 114 Kč/GJ také 1,4 PJ z lesních zbytků. Za průměrnou cenu 184 Kč/GJ je dostupný nejdražší potenciál z energetických plodin ve výši 14,5 PJ.

Celkově byl tak potenciál využití biomasy odhadnut na téměř 20 PJ - toto množství je ovšem dosažitelné jen za několika předpokladů. Klíčová je zde zejména podmínka využití kolem 30 % zemědělské půdy pro pěstování energetických plodin. Rozdíly v potenciálu a nákladech mezi jednotlivými regiony se odvíjejí od rozličné výnosnosti půdy, hornatosti terénu, produkce dřevozpracujícího průmyslu atd.

IDEÁLNÍ PROJEKT NEEXISTUJE

Bohužel nelze popsat "ideální" model projektu využití biomasy, který by bylo výhodné realizovat kdekoliv v České republice. Ceny biomasy a ceny tepla se můžou lišit mezi jednotlivými lokalitami až třínásobně. Rozdíl v ekonomické efektivnosti stejného projektu může být v závislosti na jeho lokalizaci až desetinásobný. Navíc výběr technologie závisí na dostupnosti a ceně jednotlivých druhů paliv.

Nicméně bylo v rámci projektu identifikováno několik klíčových faktorů, které charakterizují úspěšné projekty využití biomasy:

  • možnost garance dlouhodobých dodávek paliva,
  • cena paliva v nižším cenovém pásmu,
  • existující poptávka po ekonomicky efektivním uplatnění biomasy pro výrobu tepla,
  • relativně vysoká současná cena tepla,
  • technologie, která má být nahrazena, je zastaralá a nepříznivá životnímu prostředí.
Rozhodnutí o vhodnosti konkrétní lokality pro realizaci projektu využití biomasy vyžaduje podrobnou analýzu konkrétních podmínek. Na základě výše vyjmenovaných faktorů se však dá obecně říci, že výhodné pro využití biomasy budou zejména existující systémy centrálního zásobování teplem v dražším cenovém pásmu a využívající jako palivo uhlí anebo topné oleje. Tato zařízení jsou většinou zastaralá a výrazně znečišťují životní prostředí.

Jana Szomolányiová
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s., www.svn.cz

 


Datum uveřejnění: 20.10.05
Poslední změna: 20.10.2005
Počet shlédnutí: 5260