Zprávy z tisku

Dnes slavíme Den bioenergetiky!

Česko letos slaví Den bioenergetiky již 29. října 2020. Od tohoto dne až do konce roku je spotřeba energie celého Česka symbolicky pokryta energií z biomasy jako je dřevní štěpka, palivové dříví, bioplyn nebo bioetanol. Bioenergetika by do roku 2030 měla vytvořit přes osm a půl tisíce nových pracovních míst, především v regionech, spočítali experti CZ Biom. Mají však obavy, že na peníze z připravovaných fondů na transformaci energetiky, zejména teplárenství, dosáhnou ve větší míře jen „vyvolení“ provozovatelé velkých elektráren a tepláren.

 
Foto: Martijn Schornagel@Flickr.com
 

Den bioenergetiky

Letos slavíme den bioenergetiky už 29. října. Od tohoto dne až do konce roku je spotřeba energie celého Česka symbolicky pokryta energií z biomasy jako je dřevní štěpka, palivové dříví, bioplyn nebo bioetanol. Do Silvestra zbývá 64 dní, což představuje odhadovaný 18% podíl tohoto obnovitelného zdroje na letošní spotřebě energie v Česku. Je to o dva dny dříve než loni. Za nárůstem stojí zejména instalace menších biomasových zdrojů a rozšiřování rozvodů tepla stávajících zdrojů. [1]

Biomasa pomáhá nahrazovat staré uhelné kotelny nebo lokální kotle za moderní spalující pelety nebo štěpku, což výrazně snižuje znečištění ovzduší i produkci skleníkových plynů. Z důvodu nárůstu ceny povolenky na fosilní CO2 z uhlí přináši řadě tepláren biomasa výraznou úsporu, která se promítá v levnějším teplu pro domácnosti a podniky.

Bioplynové stanice snižují emise skleníkových plynů využíváním pestré škály zemědělských komodit a odpadů a často stojí za ekonomickým rozvojem venkovských regionů. Dokáží také dodávat biometan, který je nutný k dekarbonizaci dopravy a částečně také teplárenství.

„Rozvoj bioenergetiky vykazuje stabilní trend především v oblasti dodávky tepla. Nově dodává teplo například bioplynová stanice Žehuň do novostaveb rodinných domů v obci Choťovice, dále byla například realizována dodávka tepla i elektřiny z bioplynové stanice Chabičovice do hotelu a rodinných domů, které se nachází v obci Švachova Lhotka.”

“Velmi mě těší, že za rozvojem bioenergetiky stojí desítky malých projektů, které vznikají v blízkosti zdroje biomasy a daří se tak v regionech postupně nahrazovat fosilní paliva.” Uvedl Jan Habart, předseda CZ Biomu.

Příkladný projekt z ČR získal pozornost i v Evropě

V letošním roce byl jeden takový bioenergetický projekt v ČR navíc oceněn Olomouckým krajem za přínos v oblasti životního prostředí, konkrétně za dlouhodobý přínos k ochraně kvality ovzduší. Kraj ocenil ZD Haňovice, které v bioplynové stanici zpracovávají vlastní zemědělské komodity, jako je kejda produkovaná z chovu skotu i prasat a pícniny. Bioplynová stanice byla motorem rozvoje družstva a dnes zásobuje teplem areál farmy i s přidruženou výrobou a společně s elektřinou i rozlehlé skleníky s produkcí rajčat. Rostliny jsou navíc z 80 % zalévány dešťovou vodou, což se díky důmyslné manipulaci s dešťovkou daří i v suchých letech. Před realizací bioplynky pracovalo v zemědělském družstvu necelých 50 zaměstnanců a dnes díky provázanosti celé výroby bioenergie s vlastní rostlinnou a živočišnou produkcí, ale i přidruženou výrobou, je to již kolem 125 míst, které zastávají převážně obyvatelé z přilehlých obcí. ZD Haňovice nešetří životní prostředí jen výrobou obnovitelné a šetrné energie, ale i komplexním přístupem s využitím moderních technologií. Výměna starých motorů na bioplynce, precizní zemědělství, digestát nahrazující průmyslová hnojiva při hnojení půd, atd. tím vším snižuje emise amoniaku, metanu a CO2, které by z provozu a chovu jinak unikaly do ovzduší ve větší míře. Teplem z bioplynové stanice je kromě skleníků vytápěna i budova kulturního domu, kde sídlí obecní úřad, knihovna, kadeřnictví a několik spolků. Tento příklad se stal také symbolem, který reprezentuje naši zemi v rámci oslav Evropského dne bioenergetiky.

Rozvoj bioenergetiky přinese nová pracovní místa především v regionech

Přes osm a půl tisíce nových pracovních míst by mělo vzniknout a být zachováno v souvislosti s rozvojem bioenergetiky takovým tempem, jak ho do roku 2030 očekává CZ Biom a Komora OZE. Tedy do roku 2030 o polovinu méně spálené biomasy ve velkých teplárnách a elektrárnách a o třetinu více elektřiny z bioplynu, než plánuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. [2] Potvrzuje se starší odhad asociací z oboru, že nejvíc pracovních míst dává bioenergetika v regionech díky svému propojení s lesnictvím, odpadovým hospodářstvím a zemědělstvím.

U tepláren, výtopen a bioplynových stanic má největší podíl na nových pracovních místech výroba a montáž technologie, např. ve stavebním průmyslu nebo ve strojírenství a výrobě elektrozařízení. Zhruba čtvrtinu pak představují pracovní místa spojená s provozem těchto zdrojů: přímá obsluha, odborný servis a výroba paliva. V případě malých biomasových kotlů, představuje nejvíce pracovních míst naopak výroba paliva a servis. Velkou výhodou pracovních míst v oblasti bioenergetiky je jejich stabilita i během krizí. Metodiku výpočtu připravili experti CZ Biom s využitím dat z výroby technologií a paliv.

Tabulka: Počty nových pracovních míst v sektoru bioenergetiky

 

Biomasové kotle

Biomasové teplárny a výtopny

Bioplynové stanice

Celkový součet

Jihočeský kraj

162

192

234

588

Jihomoravský kraj

300

356

433

1 089

Karlovarský kraj

74

88

107

269

Kraj Vysočina

128

152

185

466

Královéhradecký kraj

139

165

200

504

Liberecký kraj

112

133

161

405

Moravskoslezský kraj

302

359

436

1 097

Olomoucký kraj

159

189

229

577

Pardubický kraj

132

156

190

478

Plzeňský kraj

149

176

214

539

Středočeský kraj

349

414

503

1 265

Ústecký kraj

207

245

298

750

Zlínský kraj

147

174

211

532

Celkový součet

2 361

2 799

3 401

8 560

 

Ministerstva připravují rozdělení stamiliard

Energie z biomasy a bioplynu je stabilní, snadno regulovatelná a snadno skladovatelná. Pomocí biomasy lze zajistit energie na zimní období, kdy jí nedokáží v tak velké míře zajistit nepalivové zdroje. Biomasa bude patrně nejčastěji zvažovaným zdrojem, který bude nahrazovat končící výrobu energie v teplárnách a elektrárnách z uhlí. Jejich přechod plánuje Ministerstvo průmyslu a obchodu platit z nových evropských fondů, zejména Modernizačního fondu a Národního programu obnovy.

„Stát by měl podmínky fondů nastavit tak, aby stamiliardy korun byly rozděleny spravedlivě. Majitelé velkých elektráren a tepláren by byli radši, kdyby ty peníze připadly jim. My se ale domníváme, že stát by měl k Modernizačnímu fondu přistupovat nediskriminačně, aby dotace nebyly pouze pro vyvolené,“ uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, která spolu s asociací CZ Biom sektor zaštiťuje. Na financování transformace teplárenství by mohly jít ještě peníze z tzv. Fondu spravedlivé transformace a připravovaných operačních programů.

Malé uhelné zdroje jsou zatím nesprávně zvýhodněny

Podmínky pro rozvoj obnovitelných zdrojů jsou již dnes nastaveny výhodněji pro velké zdroje. Tam je uhlí zpoplatněno povolenkou EU ETS a přechod na obnovitelné zdroje zdroje přináší významnou úsporu, která může pokrýt část investice. Toto zpoplatnění uhlíku je zatím realizováno jen pro zdroje nad 20 MW. Proto vítáme probíhající diskusi o zdanění uhlíku u menších zdrojů. To by alespoň částečně podmínky narovnalo. 

Bioenergetika (energie získávaná z biomasy, bioplynu a biopaliv) se na celkové spotřebě obnovitelných energií podílí víc než z poloviny. Platí to o Česku i okolních státech. Vývoj ukazuje graf níže:

Zdroj: Tisková zpráva CZ Biom a Komory OZE 29. 10. 2020


Prameny:

[1] Kampaň Evropský den bioenergetiky (v orig. European Bioenergy Day) organizuje Bioenergy Europe, asociace sdružující evropský sektor bioenergetiky s cílem zvýšit povědomí o významu energie z biomasy pro snižování naší závislosti na fosilních palivech a udržitelný rozvoj našich zemí a regionů. CZ Biom je zástupcem českého sektorubioenergetiky v Bioenergy Europe. Podíl bioenergie na spotřebě energie, který určuje, kdy se Den bioenergetiky v té které zemi slaví, vychází z odhadů odborníků Bioenergy Europe pro letošní rok na základě historických údajů ze statistik Eurostat.

[2] Klimaticky neutrální Česko. Analýza návrhu Národního energeticko-klimatického plánu ČR (aktualizace); Komora OZE, květen 2020.

 


Datum uveřejnění: 29.10.20
Poslední změna: 29.10.2020
Počet shlédnutí: 882