Odborné články

Kompostovanie v EÚ I. - Kompostáreň SEIRINGER, Rakúsko

V rámci medzinárodnej konferencie BIOODPAD – KOMPOST - PÔDA organizovanej European Compost Network (ECN) v dňoch od 24.10. do 26.10.2006 v St. Pöltene v Dolnom Rakúsku som mal možnosť zúčastniť sa exkurzie aj na jednej z kompostární firmy SEIRINGER.

Navštívená kompostáreň vznikla v roku 1991 a nachádza sa vo Wieselburgu v oblasti Kaninghof v Dolnom Rakúsku. Na kompostárni nás sprevádzal pán Hubert Seiringer, ktorý všetkým účastníkom exkurzie (mimochodom účastníci boli zo Slovenska, Česka, Rakúska, Nemecka, Španielska, Estónska, Litvy, Maďarska, Poľska, Talianska, Belgicka, Grécka, Anglicka, dokonca i z Ghany) ochotne porozprával o spôsobe, postupoch a technológii kompostovania, ktorá sa používa na ich kompostárni.

Zber bioodpadu

Na úvod je potrebné uviesť, že v Rakúsku platí zákaz zneškodňovania bioodpadu na skládkach odpadu. Veľmi dôležitým bodom v Rakúskej legislatíve bolo vytvorenie vyhlášky o oddelenom zbere bioodpadu (1992 – 1995), ktorá stanovila povinnosť zbierať bioodpad od všetkých pôvodcov. Od roku 2001 platí v Rakúsku aj kompostovacia vyhláška, ktorá okrem iného stanovila požiadavky na kvalitu kompostu, certifikáciu produktov a ich označovanie.

V spádovej oblasti kompostárne majú pôvodcovia odpadu na výber dve možnosti, ako nakladať s bioodpadom z domácností a záhrad:

  1. môžu sa zapojiť do centrálneho, pravidelného zberu bioodpadu, ktorý vykonáva zberová firma (za túto službu sa platí poplatok naviac k poplatku za odpady).
  2. môžu kompostovať svoje bioodpady svojpomocne vo vlastnej záhrade (vtedy pôvodca časť poplatku za bioodpady neplatí).

Ak si túto službu obyvatelia zvolia, je im bioodpad zberaný v intervaloch podľa ročného obdobia. Frekvencia zvozu je 1x za týždeň v letných mesiacoch a 1x za dva týždne v zimných mesiacoch.

Foto 1: Kompostovacie zakládky. Nad nimi je sprcha na zavlažovanie kompostu.

Vo vyzbieranom bioodpade sa nachádza v priemere 0,1% nežiaducich prímesí. Sú to hlavne plastové vrecká, do ktorých obyvatelia bioodpad zbierajú v domácnosti. Toto číslo svedčí o veľkej disciplinovanosti miestnych ľudí.

Príjem biologicky rozložiteľného odpadu na spracovanie pochádza od cca 7 000 ľudí, ktorí predstavujú 35% obyvateľstva v lokalite, kde firma vykonáva zber. Ostatných 65% obyvateľstva si kompostuje bioodpad samostatne vo vlastnej záhrade.

Okrem bioopadu z domácností a prevádzok je na kompostáreň prijímaný a kompostovaný aj kal z čistiarne odpadových vôd.

Kompostáreň Seiringer

Celková kapacita kompostárne je 20 000 ton bioodpadov za rok. Približne 1/3 tvorí štruktúrny materiál (drevo, konáre, ...), 1/3 tvorí zelený materiál a kuchynský bioodpad (tráva, zvyšky zeleniny, ovocia, ...) a poslednú 1/3 tvorí čistiarenský kal. V tonách je to 7 000 ton bioodpadu a 13 000 ton čistiarenského kalu.

Pokiaľ je prijatý štruktúrny materiál s väčším rozmerom, je postupne drvený drvičom drevnej hmoty a uskladňovaný. Nadrozmerné časti, ktoré nie je účelné drviť, sú pripravené na predaj ako palivové drevo.

Kompostáreň sa skladá z týchto časti:

  • príjem materiálu (váha)
  • priestor na uskladnenie materiálu
  • priestor na úpravu materiálu (drvenie, preosievanie a triedenie)
  • kompostovacie plochy
  • plochy na dozrievanie kompostu
  • haly na uskladnenie kompostu, miešanie substrátov a ich balenie
  • boxy na uskladnenie palivového dreva, mulčovacej kôry
  • a drevnej štiepky určenej na predaj maloodberateľom
  • zberná nádrž na zachytávanie odpadových vôd
  • biofilter

Firma SEIRINGER využila v tejto kompostárni svoju vlastnú vysoko sofistikovanú technológiu kompostovania s názvom COMPOnent.

Foto2: Schéma technológie COMPOnent.

COMPOnent predstavuje flexibilný stavebnicový systém, ktorý je možné nastaviť a prispôsobuje sa podľa špecifických požiadaviek kompostárne každej veľkosti. Je to kompletný systém pre optimalizovaný a kontrolovaný aerobný kompostovací proces.

Systém COMPOnent predstavuje kombináciu týchto modulov:

  • COMPOair - zaisťuje aerobný priebeh kompostovania kontrolovaným prívodom vzduchu nezávisle na cykloch prekopávania. Využíva k tomu ventilátory špeciálne prispôsobené pre prevádzku kompostárne a betónové vysoko záťažové prevzdušňovacie rúry na rovnomerné rozdelenie vzduchu pod telesom zakládky.
  • COMPOtemp - pomocou bezdrôtových vpichových teplomerov zabezpečuje priebežné meranie teploty až na 5-tich miestach prierezu zakládky (nastaviteľné intervaly a množstvo meracích bodov). Namerané údaje posiela pomocou rádiového signálu do riadiacej centrály.
  • COMPOcontrol - je programovateľná riadiaca a kontrolná centrála, pomocou ktorej je pre každú zakládku v závislosti na zmeranej teplote regulované prevzdušňovanie ventilátormi. Tak je kompostovací proces riadený individuálne pre každú zakládku podľa nameraných hodnôt.
  • COMPOscan - kontinuálne preberá a pomocou zrozumiteľnej a prehľadnej grafiky znázorňuje namerané údaje o teplote, priradené k správnemu číslu šarže zakládky na obrazovke.
  • COMPOreport - zabezpečuje kompletnú pracovnú dokumentáciu jednotlivých zakládok od prevzatia materiálu, jeho zváženia, cez zloženie a sformovanie zakládky, prekopávanie a preosievanie až po predaj hotového kvalitného kompostu presne podľa požiadaviek kompostovacieho predpisu.

Základom technológie je vodohospodársky zabezpečená plocha, ktorá je určená na kompostovanie. Na kompostárni vo Wieselburgu sa jedná o kompostovanie na voľnej – nezastrešenej ploche. Plocha je vodohospodársky zabezpečená a mierne vyspádovaná smerom k zbernej nádrži, ktorá slúži na zachytávanie odpadovej vody odtekajúcej z betónových plôch a priesakov z kompostu.

Foto 3: Traktor a prekopávač kompostu Trac Turn.

Bioodpad je miešaný podľa vopred stanovenej receptúry, ktorá zohľadňuje základné pravidlá kompostovania tak, aby bol v čo najväčšej miere optimalizovaný kompostovací proces. Materiál je ukladaný do zakládok (dlhé a úzke kopy – hromady). Manipuláciu s materiálom vykonáva čelný nakladač.

Foto 4: Základ technológie COMPOnent - perforovaná betónová rúra a teplomer.

Jednotlivé zakládky sú priebežne monitorované. Meria sa ich teplota a vlhkosť. Rádiovým signálom sú namerané hodnoty prenášané do centra, kde sa vyhodnocujú a podrobne zaznamenávajú. Podľa týchto údajov je možné riadiť prevzdušňovanie a zavlažovanie samostatne v každej zakládke. Prekopávanie prebieha podľa vopred určených časových intervalov.

Prevzdušňovanie kompostovaného materiálu je zabezpečené pomocou počítačom riadených ventilátorov a špeciálnych perforovaných betónových rúr, ktoré sú uložené v kompostovacej ploche v smere založených zakládok. Každá zakládka má svoje vlastné riadené prevzdušňovanie.

Prevzdušňovanie prebieha dvoma spôsobmi:

  1. tlakovým t. z. vháňaním vzduchu do zakládky
  2. podtlakovým t. z. odsávaním vzduchu zo zakládky, ktorý je odvádzaný do biofiltra. Týmto spôsobom sa zamedzuje šíreniu zápachu do okolia.

Prevzdušňovanie taktiež umožňuje zakladanie väčších kôp a znižuje potrebnú frekvenciu prekopávania.

Prekopávanie zakládok zabezpečuje hlavne premiešanie a homogenizáciu materiálu. Materiál je prekopávaný podľa potreby zvyčajne 2x do týždňa pomocou prekopávača s vynášacím bočným pásom, ktorý je tlačený traktorom. Veľkosť zakládky je daná použitým prekopávačom, ktorý umožňuje založenie zakládky o výške do 2,3 m a šírke do 3,7 m. Zakládky sú usporiadané vedľa seba bez potreby priestoru na prejazd traktora. Vedľa prvej zakládky je potrebný cca 4m-ový priestor na prehodenie materiálu. Zakládky sa prekopávajú jedna za druhou.

Zavlažovanie zakládok je zabezpečené systémom perforovaných trubiek, ktoré vytvárajú akúsi sprchu. Celá konštrukcia je pojazdná a podľa potreby sa posúva po kompostovacej ploche. Nadbytočná voda je odvádzaná z plochy do zbernej nádrže pomocou betónových rúr umiestnených pod zakládkami (tých istých, pomocou ktorých prebieha prevzdušňovanie zakládky). Odpadová voda je spätne používaná na zavlažovanie kompostu.

Technológia COMPOnent zabezpečuje kontrolou priebeh aerobného rozkladného procesu a tým ovplyvňuje redukciu pachových emisií, zrýchlený rozkladný proces, bezpečný priebeh procesu, priebežnú dokumentáciu, zlepšenú kvalitu kompostu, redukciu prevádzkových nákladov.

Kompostovací proces touto kompostovacou technológiou trvá cca 6 týždňov. Vzniknutý kompost je strojovo preosievaný a dotrieďovaný.

Kompost je uskladnený v halách max. do 3 mesiacov. Podľa jeho kvality je ďalej používaný samostatne alebo zmiešavaný do substrátov zväčša v pomere 50:50.

Marketing kompostu

Firma SEIRINGER produkuje tieto 3 triedy kvality kompostu:

  • Super A+
  • Štandard A
  • B

Prvé dve triedy kvality kompostu sú používané na predaj. Kvalitatívna trieda kompostu B je používaná na zlepšovanie kvality znehodnotených pôd, na rekultivácie skládok a háld, atď.

Z celkového množstva kompostu vyprodukovaného v tejto kompostárni je približne polovica ponúkaná na predaj. Kompost je ponúkaný v čistej forme a vo forme substrátov. Práve substráty začala firma vyrábať na základe požiadavky maloodberateľov. Najobľúbenejším substrátom je substrát zložený z 50% kompostu a 50% pôdy.

Filozofia predaja kompostu je jednoduchá. Kompost ako i substráty s kompostom sú ponúkané na predaj v oblasti, z ktorej je zberaný bioodpad. Ľuďom je prízvukované, že tieto produkty sú spracované z bioodpadu, ktorí oni sami vyprodukovali. Takže vedia, z čoho tento kompost vznikol. Dôležité je, že firma pre ľudí nie je neznáma a „kupujúci“ si môžu kvalitu kompostovania skontrolovať „na vlastné oči“. Ohlas na tento spôsob ponuky kompostu je výborný. Tento spôsob predaja kompostu má vplyv aj na zvýšenie kvality a čistoty vyseparovaného bioodpadu od jednotlivých pôvodcov.

Veľký dôraz kladie firma SEIRINGER na marketing predaja kompostu. Obaly sú starostlivo navrhované k čo najväčšej spokojnosti zákazníkov. K dispozícii sú informačné materiály: letáky, časopis a brožúrky a kompostovací telefón. Marketing je založený na prieskumoch cieľových skupín ľudí kupujúcich kompost.

Druhá polovica vyprodukovaného kompostu je používaná v krajinotvorbe. Predovšetkým pri stavbách na zlepšenie kvality pôdy, pri rekultiváciách, melioráciách a revitalizáciách krajiny v tejto oblasti.

Foto 5: Zariadenia na dotrieďovanie a preosievanie kompostu.

Ekonomika

Keď firma SEIRINGER začínala kompostovať, poplatky za uloženie odpadu na skládkach odpadov a poplatky za uloženie bioodpadu na kompostárni bola viac menej rovnaká. Bolo nutné pracovať s ľuďmi a vyvíjať nové a lepšie spôsoby ako čo najefektívnejšie bioodpad spracovať a následne ho použiť a predať. Firme SEIRINGER sa to podarilo. Zavedením nových progresívnejších technológií znížili náklady na spracovanie bioodpadu cca o 2/3.

V súčasnosti sa poplatok za uloženie odpadu na skládkach odpadov pohybuje v rozmedzí od 100 - 150 EUR za tonu odpadu. Poplatok za uloženie bioodpadu na kompostárni je na tejto kompostárni 45 EUR za tonu bioodpadu. To je pre pôvodcov odpadu veľmi dôležitý a motivujúci fakt.

Cena kompostu sa pohybuje v závislosti na triede kvality a druhu substrátu v rozmedzí cca 5-20 EUR za m3 kompostu.

Firma SEIRINGER nezostala len pri predaji kompostu a substrátov vyrobených z kompostu. Jej cieľom je prilákať čo najväčšie množstvo záujemcov na ich prevádzku a tak predáva maloodberateľom aj upravené palivové drevo, mulčovaciu kôru a drevnú štiepku. Aj tieto komodity vylepšujú ekonomiku kompostárne.

Ďalším vylepšením ekonomiky je požičiavanie strojného zariadenia potrebného na kompostovanie okolitým zariadeniam na kompostovanie bioodpadu.

Tento uspokojivý stav je výsledkom národnej stratégie nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi v Rakúsku, ako aj stratégie Európskej únie v odpadovom hospodárstve, ktorá jednoznačne uprednostňuje zhodnocovanie bioodpadov pred jeho zneškodňovaním.

Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Pilotní projekty odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu ve městě Olomouci
Prečo stavať regionálnu kompostáreň?
Humus - půda - rostlina (12) Použití humusových preparátů u speciálních rostlin
Humus - půda - rostlina (13) Půdní zlepšovače na bázi humusových látek
Město Švihov realizuje projekt komunitního kompostování bioodpadů
Humus - půda - rostlina (14) Ekologické zásady praktické výživy rostlin
Vlastnosti a složení zahradních kompostů v České republice
Výskyt škodlivých organizmů při kompostování
Využití kompostů a jiných organických přípravků v zemědělství
Kompostovanie na obecných kompostoviskách
Kompostování - řízená biologická aerobní technologie

Předchozí / následující díl(y):

Kompostovanie v EÚ III. - Kompostáreň FAIRFIELD
Kompostovanie v EÚ IV. - Kompostáreň OFFSHOOTS
Kompostovanie v EÚ II. - Kompostáreň v PREGARTENE, Rakúsko

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 12.3.2007
Poslední změna: 10.3.2007
Počet shlédnutí: 11313

Citace tohoto článku:
MOŇOK, Branislav: Kompostovanie v EÚ I. - Kompostáreň SEIRINGER, Rakúsko. Biom.cz [online]. 2007-03-12 [cit. 2024-07-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/kompostovanie-v-eu-i-kompostaren-seiringer-rakusko>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
19 Mar 2007 08:16 P. Gabriel
- Neekologické kompostování
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto